Komunikaty

Prezes NBP odpowiada na pytania dziennikarzy

Data publikacji strony: 10-12-2020

Prof. Adam Glapiński udzielił odpowiedzi na pytania dziennikarzy dot. sytuacji gospodarczej, jej perspektyw oraz ocen stabilności systemu finansowego.

Transkrypcja

Jacek Majcherek, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji NBP: Szanowni Państwo, serdecznie witam na spotkaniu z profesorem Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu Pan Prezes udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji gospodarczej, jej perspektyw oraz ocen stabilności systemu finansowego.

Prof. Adam Glapiński: Serdecznie Państwa witam, w imieniu swoim i całego Narodowego Banku Polskiego.

JM: Panie Prezesie przejdźmy do sekcji pytań. Dwa pierwsze pytania, pytanie pierwsze przesłane przez Thomson Reuters:

 1. Czy stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie do końca kadencji obecnej RPP? Jaki jest najbardziej prawdopodobny przebieg ścieżki wzrostu gospodarczego i inflacji w tym i przyszłym roku? (Thomson Reuters)

Pytanie drugie, ISB News:

 1. Pan Prezes mówił ostatnio, że wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach – czy zdaniem Pana Prezesa inflacja może być niższa niż zakłada listopadowa projekcja w przyszłym roku i w horyzoncie projekcji? (ISB News)

Wszystkie te pytania dotyczą perspektyw gospodarczych, kształtowania się PKB i inflacji, polityki pieniężnej NBP, najogólniej rzecz biorąc.

Jak Państwo wiedzą, według dostępnych prognoz, w tym listopadowej projekcji NBP, czeka nas zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku i stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej. Powrócimy na ścieżkę wzrostu, ale całkowite odrobienie strat związanych z pandemią zajmie jednak prawdopodobnie trochę dłużej niż rok. Tym niemniej, przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie strat.

Efekty obniżonej aktywności będą jednak oddziaływały w różnych kierunkach, w tym na dynamikę cen. Dynamika cen będzie niższa wyraźnie. Inflacja za granicą będzie niższa.. W efekcie, mimo że oczekujemy wyraźnie dodatniego wpływu czynników regulacyjnych na inflację, ceny energii, ceny wywozu śmieci, to dalszego wzrostu cen konsumpcyjnych w przyszłym roku zasadniczo szybkiego nie przewidujemy, to będzie niższy poziom, niższy niż w bieżącym i zgodny cały czas z celem NBP.

Inflacja niższa niż w tym roku, wzrost dodatni i o wiele wyższy.

Z tego punktu widzenia obecny poziom stóp procentowych, co chcę zaznaczyć stanowczo, należy uznać za właściwy. I jak sądzę ten poziom stóp procentowych jeszcze bardzo długo będzie właściwy.

Dziękuję bardzo. Pytanie przekazane przez Obserwatora Finansowego:

 1. Wczoraj prof. Łukasz Hardt udzielił obszernej wypowiedzi na temat polityki pieniężnej NBP. W jego opinii stopy procentowe powinny w przyszłym roku, przy założeniu optymistycznego rozwoju sytuacji – wygaszania pandemii i ożywiania się gospodarki, wzrosnąć, być może do 0,50 proc. punktów bazowych przy równoczesnej podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej w okolice 3,50 proc. Czy zdaniem Pana Prezesa jest to scenariusz realistyczny i dobry dla gospodarki? Prof. Hardt uważa, że RPP niewłaściwie komunikuje się w kwestii stabilności cen. Czy zgadza się Pan z taką oceną? (Obserwator Finansowy)

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że profesor Hardt prezentuje poglądy, których nie podziela większość w Radzie i to od dawna. Na tle Rady Polityki Pieniężnej jego poglądy są oryginalne. Gdyby nie nastąpiło poluzowanie polityki pieniężnej w obecnej skali, którego Rada dokonała, tylko było mniejsze, za czym opowiadał się profesor Hardt, zapłacilibyśmy za to wszyscy wyższą skalą recesji. Wszyscy w Polsce. Pomysły, aby NBP z kolei subwencjonował banki, prywatne banki, poprzez zasilanie ich w operacjach repo po koszcie niższym niż sam pożycza od banków, emitując bony pieniężne, nie mają żadnego uzasadnienia. Wprost przeciwnie, budzą zdziwienie. Byłby to przecież transfer publicznych pieniędzy do prywatnych banków, który nie dawałby żadnych korzyści gospodarce i przede wszystkim obywatelom, nie rozwiązywałby żadnych problemów. Banki mają wystarczającą płynność, co wielokrotnie podkreślaliśmy, nie potrzebują żadnego dodatkowego zasilania w środki. Zasilenie dodatkowe nie jest potrzebne, szczególnie z oprocentowaniem do którego NBP miałby dopłacać. Nie wyobrażam sobie, żeby Zarząd mógł podjąć taką decyzję. To nie może być substytutem poluzowania polityki pieniężnej, dzięki któremu wszyscy w Polsce płacą mniej za kredyty. Pan prof. Hardt chciałby, aby mniej płaciły tylko banki prywatne. Co dałoby to kredytobiorcom z sektora realnego, tzn. przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym i obywatelom?

Dziękuję, trzy kolejne pytania:

 1. Część analityków i członków RPP sugeruje możliwość wprowadzenia w Polsce odpowiednika programu TLTRO – jaka jest opinia Pana Prezesa w tej sprawie? (ISB News)
 2. Czy stosowane dotąd przez bank centralny niestandardowe instrumenty są wystarczające by wspomagać polską gospodarkę, czy też możliwe jest wprowadzenie nowych, innych? Jeśli tak, to jakich? (Reuters)
 3. Co Prezes NBP sądzi o pomysłach uruchomienia długoterminowych operacji repo po stopie niższej od referencyjnej? (PAP Biznes)

Na chwilę obecną NBP nie zdecydował się na wprowadzenie tego rodzaju instrumentu ani podobnych, bo nie ma żadnej takiej potrzeby. Instrumenty stosowane przez banki centralne muszą być dopasowywane do sytuacji, ocen skuteczności, a sytuacja w całej strefie euro jest inna niż w Polsce. W Polsce jest dużo lepsza sytuacja. W polskich warunkach nie ma potrzeby prowadzenia takich operacji. Banki mają więcej niż wystarczającą płynność, nie ma też żadnych problemów z dostępem firm do kredytu, co firmy jasno deklarują w ankietach, które prowadzimy.

I kolejne pytanie przesłane przez Biznes24:

 1. Jak Pan ocenia propozycję Komisji Nadzoru Finansowego dot. pozasądowych ugód banków z klientami ws. kredytów frankowych i przekształcenia kredytów frankowych w złotowe? Po jakiej uśrednionej stopie WIBOR banki powinny taki kredyt przeliczać i jak wpłynęłoby to na sektor bankowy? (Biznes24).

Propozycję Komisji wymagają skonkretyzowania, przeanalizowania, przedstawienia publicznie. NBP już od dawna wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

Rekomendacja w tej sprawie została wydana przez Komitet Stabilności Finansowej któremu przewodniczę, już w 2017 r. Nawet wprowadziliśmy bodźcie ekonomiczne, które miały zachęcać banki do przewalutowania kredytów w porozumieniu z klientami, dobrowolnego porozumienia. Jednak w praktyce nie odnotowaliśmy tu żadnego postępu.

Tak, że nie odnoszę się do tej kwestii bardziej szczegółowo. To jest kwestia bardziej do regulacji między samymi bankami a kredytobiorcami.

Dziękuję. I przed nami trzy kolejne pytania:

 1. Czy NBP dopuszcza możliwość zwiększenia skali skupu aktywów – o której to opcji mówił niedawno MFW? (ISB News)
 2. Jak długo NBP będzie prowadził program skupu obligacji Skarbu Państwa i gwarantowanych przez Skarb Państwa? Czy nowe emisje PFR na finansowanie tzw. tarczy finansowej 2.0 będą objęte programem skupu? Jak NBP ocenia skutki dotychczas prowadzonego skupu obligacji? (Dziennik Gazeta Prawna)
 3. Czy w związku z drugą falą pandemii i rządowymi planami wsparcia dla gospodarki NBP zwiększy tempo lub skalę skupu aktywów? Czy NBP powinien rozważyć rozszerzenie skupu o inne niż obecnie dozwolone klasy aktywów (jakie)? (PAP Biznes)

Jak wiadomo NBP rozpoczął skup aktywów w marcu 2020 r., kiedy była silna presja podażowa ze strony inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. I to uruchomienie operacji strukturalnych wpłynęło stabilizująco, jak to oceniamy, na rynek obligacji objętych skupem, ograniczyło zmienność cenową obligacji i zwiększyło płynność na rynku, co było naszym celem.

No przy czym nigdy nie określiliśmy horyzontu stosowania skupu dłużnych papierów wartościowych. Celem tych operacji jest przecież zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Wszystkie te cele, w naszym przekonaniu, zostały dokonane. Nie ma żadnej granicy czasowej stosowania tego instrumentu. Będziemy skupować papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa jak i gwarantowane przez Skarb Państwa, tak długo i w takiej ilości, jak będzie to potrzebne na podstawie analizy rynku.

Dziękuje bardzo. Kolejne pytanie przekazane przez miesięcznik BANK:

 1. Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju sektora bankowości spółdzielczej dotkniętego dramatycznie skutkami trzykrotnej obniżki stóp procentowych? (Miesięcznik BANK)

No często to pytanie jest zadawane. Treść pytania, także tego, sugeruje, że sytuacja bankowości spółdzielczej jest bardzo zła, z czym zdecydowanie nie mogę się zgodzić. Jak dotychczas to banki spółdzielcze lepiej niż komercyjne radzą sobie w warunkach pandemii, co jest niedostrzegane. Wynik finansowy banków spółdzielczych obniżył się w ujęciu rocznym tylko o 18%, podczas gdy w przypadku całego sektora było to blisko 50%. To zasadnicza różnica. Sektor banków spółdzielczych w tej chwili ma wysokie kapitały, a większość banków funkcjonuje w ramach Instytucjonalnych Systemów Ochrony, które zapewniają wewnętrzne mechanizmy wsparcia.

Tak, że w tej chwili nie wyrażamy specjalnego niepokoju w tej sytuacji.

Dziękuje bardzo. Pytanie przekazane przez Dziennik Gazetę Prawną:

 1. Jak NBP ocenia działanie innych narzędzi zastosowanych do tej pory w odpowiedzi na kryzys pandemiczny, szczególnie kredytu wekslowego? (Dziennik Gazeta Prawna)

Kredyt wekslowy NBP zaproponował, jako jedno z wielu działań podjętych w tym czasie, które wspierały płynność i finansowanie banków (obok obniżenia rezerwy obowiązkowej, wprowadzenia operacji repo, skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa).

Wykorzystanie kredytu wekslowego nadal jest bardzo niewielkie, nie odbieramy tego jako niepowodzenia tego instrumentu, tylko jako sygnał, że inne ródła finansowania są wystarczające całkowicie dla prowadzenia akcji kredytowej. Oznacza to, że inne instrumenty zasilania banków w płynnośćnie są obecnie potrzebne.

Pytanie przekazane przez Obserwatora Finansowego:

 1. Grudniowy Raport o Stabilności Systemu Finansowego pokazał więcej ryzyk dla perspektyw sektora bankowego w Polsce. Jak wyglądamy w tym zakresie na tle krajów unijnych? (Obserwator Finansowy)

Nasza sytuacje nie jest absolutnie wyjątkowa na tle Unii Europejskiej, można powiedzieć, że jeśli jest wyjątkowa, to w tym sensie, że wypadamy znakomicie lepiej niż inne kraje Unii Europejskiej w czasie kryzysu.

Z czego to wynika? No spór z ekonomistami, ogólnie z wysokiej, empirycznie potwierdzonej odporności naszej gospodarki na skutki pandemii, m.in. dzięki skutecznym i szybkim działaniom instytucji publicznych, a także dzięki odporności i przedsiębiorczości naszych przedsiębiorców. Tak było i w poprzednim zresztą kryzysie. Polska gospodarka jest wyjątkowo dynamiczna, innowacyjna, a przede wszystkim cechuje ją dynamika wynikająca z potrzeb ludzkich, z energii ludzkiej, z wykształcenia. Polskie społeczeństwo jest cały czas młode, dynamiczne, spragnione sukcesu.

Co więcej z punktu widzenia banku centralnego jest najistotniejsze: nie mamy żadnych istotnych nierównowag finansowych i makroekonomicznych. Nie mieliśmy przed pandemią i nie mamy teraz. Mamy zdecydowanie mniejsze zadłużenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na tle reszty Europy. Wreszcie stabilność naszego sektora bankowego zapewniają wysokie bufory kapitałowe i płynnościowe banków, które zostały w odpowiednim czasie zaimplementowane.

Pytanie Bloomberg News:

 1. Skąd biorą się tak pesymistyczne prognozy wyników dla sektora bankowego w nowej publikacji o stabilności sektora finansowego w Polsce? Jak bardzo w tym kontekście NBP widzi potrzebę systemowego rozwiązania problemu kredytów frankowych i co można w tej sprawie zrobić? (Bloomberg News)

Ten szok pandemiczny, który przeżywamy w Polsce, który wszyscy przeżywamy na świecie więcej, odbije się oczywiście także na sytuacji banków. Powtarzam, także. Wszyscy odczuwamy ten szok, jedne przedsiębiorstwa bardziej, inne mniej, jedne sektory bardziej, inne mniej, no i banki też. Jeśli chodzi o banki, to nastąpi przede wszystkim w wyniku wzrostu strat kredytowych, które banki ponoszą. Pod koniec 2021 r. najgorsze powinno być już jednak za nami, a wyniki banków powinny się systematycznie poprawiać.

W krótkim horyzoncie oczywiście perspektywy są negatywne, ale nie zwałbym naszych szacunków pesymistycznymi. One nie są pesymistyczne, są realistyczne. Pokazują trudności, pokazują punkt, w którym banki zaczną je przezwyciężać. Nasze szacunki wskazują, że sektor bankowy ma odpowiednie kapitały, może stabilnie funkcjonować nawet w przypadku znacznie gorszego scenariusza niż obecnie zakładamy i który ma miejsce. O wiele większy kryzys banki byłyby w stanie pozytywnie przejść. To mnie napawa nie pesymizmem, a wprost przeciwnie bardzo dużym optymizmem.

I ostatnie pytanie, przesłane przez Miesięcznik Finansowy BANK:

 1. W jakim zakresie bank centralny sprawuje pieczę nad procesowaniem gotówki w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej? (Miesięcznik Finansowy BANK)

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że sytuacja na rynku obrotu gotówkowego jest stabilna. Jest całkowicie stabilna, o tym wielokrotnie mówiłem. Zaopatrywanie w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju, mimo zwiększonych okresowo wypłat klientów.

W marcu, o ile Państwo pamiętają, były kłopoty z wypłatami z bankomatów, napiętrzenie się wypłat było tak wielkie, że po prostu banki nie nadążały z dostawa banknotów do bankomatów. Obecnie wszystkie problemy są już za nami, nie mamy jakiegoś wyjątkowo dynamicznego wypłacania tych kwot, klienci zwiększyli swoje zasoby gotówki, którą przechowują czy to w domu, czy jakoś inaczej. To zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i bardzo jest przez nas życzliwie komentowane. To jest właściwe. Gotówka, proszę pamiętać, zapewnia największą wolność, największą swobodę wypłacania, największą swobodę płacenia, największą elastyczność i poczucie bezpieczeństwa.

Poczucia bezpieczeństwa w zetknięciu z systemem finansowym kraju życzymy wszystkim klientom, szczególnie życzymy i w końcówce tego roku i w roku następnym. Przy tej okazji chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe. Życzę Państwu wspaniałych, miłych chwil w gronie rodziny, przy choince, po bożemu, tak jak trzeba, w modlitwie, w miłości i w oczekiwaniu wszystkiego dobrego w przyszłym roku.

Dziękuje Państwu za spotkanie.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-11-30
1 EUR4,6834
1 USD4,1214
1 CHF4,4888
1 GBP5,5070
100 JPY3,6522

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję