Komunikaty

Prezes NBP odpowiada na pytania dziennikarzy, wrzesień 2021

Data publikacji strony: 09-09-2021

Konferencja prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, dotycząca oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Do pobrania:


Konferencje Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego w 2021 roku

Lipiec 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Do pobrania:Czerwiec 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Do pobrania:


Maj 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Pytania na konferencję Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego 7 maja 2021 r.

Pytania o bieżącą i przyszłą inflację w Polsce

 1. Po środowym posiedzeniu RPP przyznała, że w najbliższych miesiącach inflacja może znaleźć się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, czyli powyżej 3,5%. Czy Pana zdaniem wymaga to reakcji ze strony polityki monetarnej? Jaki maksymalny poziom może osiągnąć inflacja w tym roku? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)
 2. W komunikacie po ostatnim posiedzeniu Rada wskazała, że "w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji" - czy Rada nie obawia się możliwości pozostania inflacji na podwyższonym poziomie w przyszłym roku w środowisku wysokich oczekiwań inflacyjnych? (Renata Oljasz, ISBnews)
 3. Nie wszyscy komentatorzy, a nawet nie wszyscy członkowie RPP, zgadzają się z poglądem, że podwyższona inflacja jest zjawiskiem przejściowym. Czy uważa Pan, że taki scenariusz jest nierealny? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 4. Jak zmienia się zdaniem RPP ścieżka inflacji na ten rok? Ile może wynieść inflacja średniorocznie, ile natomiast na koniec 2021 r.? Czy inflacja wróci do celu NBP w 2022 r.? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)
 5. Czy jeśli inflacja będzie w 2022 roku powyżej górnej granicy od celu, to nadal RPP będzie uznawać ją za przejściową? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 6. W jakich okolicznościach uznałby Pan, że wzrost inflacji nie jest zjawiskiem przejściowym, podyktowanym czynnikami podażowymi? Jakie są najważniejsze miary fundamentalnej presji inflacyjnej w gospodarce? (Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita)
 7. Zakładając, że inflacja rzeczywiście jest wynikiem czynników, na które polityka pieniężna NBP nie ma wpływu, jak długo byłby Pan skłonny tolerować inflację powyżej 3,5 proc., tj. górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP? (Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita)
 8. W jakim stopniu Rada przychyla się do stanowiska ze niskie stopy pobudzają inflacje nadmiernie? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)


 9. Pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy w kontekście inflacji

 10. Czy nadal podziela pan opinię, że obniżona presja płacowa po pandemii będzie czynnikiem obniżającym inflację? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 11. Jak RPP ocenia sytuację na rynku pracy i jej wpływ w kolejnych miesiącach na inflację? Czy RPP dostrzega ryzyko, że podwyższona inflacja będzie się przekładać na efekty drugiej rundy i wzrost żądań płacowych, w szczególności w momencie silnego odbicia gospodarczego? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)
 12. Jak duże jest obecnie ryzyko, w pańskiej ocenie, wystąpienia spirali płacowo-cenowej? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 13. Czy grozi nam hiperinflacja? (Hubert Biskupski, Super Express)


 14. Pytania o skutki inflacji i polityki niskich stóp procentowych NBP dla konsumentów

 15. Czy nie niepokoją Pana ostatnie odczyty inflacji? Nie obawia się Pan nakręcającej się spirali inflacji, kiedy konsumenci w obawie przed znaczną utratą wartości oszczędności chcieliby je po prostu jak najszybciej wydać? (Marcin Musiał, Polska Agencja Prasowa Media Gospodarka)
 16. Inflacja to ukryty podatek; Czy Pan Prezes Glapiński zgadza się z taka opinia? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 17. Czy Rada zgadza się z opinia, że polityka niskich stop stanowi wsparcie tylko dla rządu, bo inwestycje nie rosną, a indywidualni Polacy tracą, ponieważ płacą więcej za wszystko I siła nabywcza ich dochodów maleje? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)


 18. Pytania o wzrost gospodarczy i jego perspektywy

 19. Czy Rada jest już na tyle spokojna o wzrost PKB, ze w ogóle nie musi mówić o możliwości obniżki stop? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 20. Jakiego tempa wzrostu PKB można się spodziewać w 2021 roku, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, luzowanie gospodarki itp.? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)
 21. Jak NBP widzi perspektywy odbicia gospodarczego po kwietniowych danych dotyczących produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)
 22. Jakie są oczekiwania Pana Prezesa Glapińskiego co do wzrostu, a raczej spadku PKB za 1 kwartał ? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)


 23. Pytania o prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych NBP

 24. Czy w tym roku należy spodziewać się zmiany stóp procentowych? (Hubert Biskupski, Super Express)
 25. Czy w takiej sytuacji nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostawienie stop procentowych na obecnych poziomach do końca kadencji obecnej RPP? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)


 26. Pytania o perspektywę podwyżek stóp procentowych NBP

 27. Jak zmienia się patrzenie RPP na ścieżkę podwyżek stóp procentowych? Czy rada dopuszcza dzisiaj jednorazową podwyżkę stóp proc. w odpowiedzi na bieżącą inflację znajdującą się powyżej celu NBP (w kwietniu inflacja wyniosła 4,3 proc.), by zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)
 28. Co poza inflacją, utrzymującą się powyżej celu NBP, przekonałoby radę do rozważenia podwyżki stóp proc.? Czy RPP realnie widzi dzisiaj możliwość podwyżek stóp proc. w przyszłym roku? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)
 29. W kwietniu Pan Prezes informował, że "bank centralny i RPP nie dopuści do tego, że przegapi moment, kiedy trzeba będzie zacieśniać politykę pieniężną, ale to jest tak odległa perspektywa". Czy nadal perspektywa podwyżki jest odległa, co może ją zmienić? (Renata Oljasz, ISBnews)
 30. Co musiałoby się stać, aby RPP podniosła stopy procentowe? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 31. Po fali dobrych danych z gospodarki, w ostatnich tygodniach ekonomiści podnosili prognozy wzrostu PKB. Czy polska gospodarka nadal potrzebuje tak silnego wsparcia ze strony NBP? Kiedy nadejdzie moment, aby to wsparcie wygasić i pozwolić gospodarce poruszać się siłą własnego rozpędu? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 32. Czy podtrzymuje pan opinię, w kontekście ostatnich odczytów inflacji oraz komunikatu po majowym posiedzeniu RPP, o „prawdopodobieństwie bliskim zeru” dla podwyżek stóp procentowym przed upływem obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 33. Jakie warunki muszą zaistnieć, aby RPP zaczęła podnosić stopy procentowe i kiedy mogłoby to nastąpić? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 34. Czy bierze Pan pod uwagę możliwość „sygnalnej” podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach? Sygnalnej, tzn. takiej, która nie zmieni istotnie warunków finansowania w gospodarce, ale przekona uczestników życia gospodarczego, że NBP jest gotowy przeciwdziałać nadmiernej inflacji? (Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita)
 35. W ostatnim komunikacie Rada wyraźnie sygnalizuje, że podwyższony poziom inflacji ponad 3,5% może utrzymać się w kolejnych miesiącach 2021 roku. Czy wydłużenie się horyzontu utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego traci miano jej "przejściowości" i dobre perspektywy gospodarcze wskazują, że normalizacja polityki pieniężnej rozpocznie się wcześniej niż zakładano, kiedy? Czy jest prawdopodobne, by pierwszym ruchem było podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej? (Renata Oljasz, ISBnews)


 36. Pytania o ewentualne obniżki stóp procentowych

 37. Czy z powodu znacznego przyspieszenia inflacji scenariusz ewentualnych obniżek stop procentowych jest już bardzo mało prawdopodobny lub czy też należy o nim już w ogóle zapomnieć? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)
 38. Czy Rada dostrzega możliwość łagodzenia polityki monetarnej nawet w warunkach przekraczania przez inflację górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP? Co musiałoby się stać, aby taki scenariusz się zmaterializował? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)


 39. Pytania o politykę pieniężną NBP w kontekście polityki pieniężnej EBC i Fedu

 40. Czy podtrzymuje Pan zdanie, że NBP powinien prowadzić równie ekspansywną politykę pieniężną co Fed i EBC, chociaż zarówno w USA, jak i w strefie euro, inflacja jest co najmniej o połowę niższa niż w Polsce? (Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita)
 41. Czy możemy oczekiwać, że ewentualne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed i EBC będzie miało bezpośrednie przełożenie na analogiczne zachowanie NBP? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)


 42. Pytania o zmiany w komunikacie po posiedzeniu RPP

 43. W komunikacie po majowym posiedzeniu zabrakło obecnego we wcześniejszych komunikatach ostatniego akapitu, mówiącego o łagodzeniu przez politykę pieniężną NBP skutków pandemii, wspieraniu przez nią aktywności gospodarczej oraz stabilizowania inflacji w średnim okresie. Jak należy interpretować brak tego zapisu i co w tym kontekście zmieniło się w stanowisku Rady? (Pełna treść wspomnianego akapitu - „Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego”). (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 44. Niektóre banki w Polsce odczytały ostatni komunikat RPP jako sygnał, ze wzrost stop procentowych nie tylko się uprawdopodobnił, ale także przybliżył się w czasie. Czy Pan Prezes nadal uważa, ze nie będzie potrzeby rozważać podwyżki stop do końca Pańskiej kadencji, czyli do czerwca 2022? A może i dłużej? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 45. Rada usunęła ze swojego komunikatu opinie, wg której jej polityka monetarna sprzyja stabilizacji inflacji w okolicy celu w średnim okresie. Dlaczego nie ma już tego zdania? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)


 46. Pytania dotyczące godziny ogłoszenia decyzji Rady

 47. Przedwczorajsza decyzja RPP ogłoszona została wyjątkowo późno. Jakie są powody braku ustalenia stałej godziny ogłaszania decyzji, tak jak ma to miejsce w wielu innych bankach centralnych? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 48. Ostatnie posiedzenie RPP zakończyło się komunikatem o 17:30; czy RPP rozważa powrót do dwudniowych posiedzeń? Jak RPP zamierza zapobiec takim opóźnieniom na przyszłość? Czy RPP zauważa, że zamiast stabilizować nastroje na rynkach, opóźnienie przyczyniło się do wzrostu nerwowości? Dlaczego RPP nie pójdzie w ślady innych banków nie wyznaczy stałej pory publikacji swojej decyzji? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 49. Czy NBP jako najlepiej zarządzany bank centralny nie widzi potrzeby ustalenia stałej godziny publikacji komunikatu po posiedzeniach RPP? I czym było spowodowane najpóźniejsze w historii ogłoszenie decyzji RPP? I czy nie sądzi Pan, że tak późne publikowanie decyzji zwiększa tylko niepewność na rynkach? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)


 50. Pytania o parametry rezerwy obowiązkowej

 51. Czy jest prawdopodobne, by pierwszym ruchem było podniesienie stopy rezerwy obowiązkowej? (Renata Oljasz, ISBnews)
 52. Kiedy RPP zmieni parametry rezerwy obowiązkowej, czy stanie się to jeszcze przed podwyżkami stóp? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)


 53. Pytanie o wpływ środków unijnych na wzrost gospodarczy

 54. Czy NBP ma szacunki dotyczące wpływu funduszy unijnych, jakie trafią do Polski w najbliższych latach (KPO oraz nowa perspektywa finansowa) na wzrost potencjalny, dynamikę PKB, inwestycji, a także inflacji? Jaki będzie ten wpływ? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)


 55. Inne pytania

 56. Jako jedyny członek obecnej RPP zasiadał Pan w poprzedniej Radzie, która w latach 2011-2012 podwyższała stopy procentowe, a następnie relatywnie szybko wycofała się z tego posunięcia. Czy tamte doświadczenia mają wpływ na Pańskie obecne stanowisko? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 57. Czy zapoznał się Pan z symulacjami Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP przeprowadzonymi z wykorzystaniem nowego modelu równowagi ogólnej MOST.PL? Jedna z tych symulacji sugeruje, że rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 wywołują strukturalne zmiany w polskiej gospodarce, ale nie podwyższają znacząco inflacji, co kłóci się z Pańską oceną, wyrażaną na poprzednich konferencjach, że unijne regulacje klimatyczne są jednym z najważniejszych źródeł podwyższonej inflacji w Polsce. (Grzegorz Siemionczyk, Rzeczpospolita)
 58. Jak zareagowałby NBP, gdyby rynek ocenił politykę banku centralnego jako spóźnioną („behind the curve”), czego efektem byłoby dalsze wystramianie się polskiej krzywej dochodowości? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 59. Czy NBP uważa, że oczekiwania inflacyjne Polaków są obecnie „zakotwiczone” na odpowiednim poziomie? Czy bank w swojej polityce komunikacyjnej ma zamiar uwzględniać aktywny wpływ na oczekiwania inflacyjne Polaków? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 60. Jak Prezes NBP ocenia sukcesy banku centralnego w walce z ryzykiem deflacji? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 61. Czy w obecnej sytuacji NBP ma możliwości przeciwdziałania wzrostowi cen? Jaki wpływ na poziom inflacji ma obecny poziom złotego, zwłaszcza w sytuacji gdy NBP, wspierając polską gospodarkę, stoi raczej na straży "słabości" złotego przeciwdziałając jego umocnieniu? (Marcin Musiał, Polska Agencja Prasowa Media Gospodarka)
 62. Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu, ostatnio powiedziała, że "stopy procentowe będą musiały nieco wzrosnąć, by upewnić się, że nasza gospodarka nie ulegnie przegrzaniu". Jak Pan Prezes traktuje taki sygnał wysłany przez Panią sekretarz i czy spodziewa się Pan Prezes, że Fed szybciej rozważy pierwsze podwyżki stóp w sytuacji silnej poprawy koniunktury w USA? (Renata Oljasz, ISBnews)
 63. Przedstawiciele krajowych banków argumentują, że uwzględniając podatek od niektórych instytucji finansowych obecny poziom stóp NBP jest zbliżony do ujemnych stóp Europejskiego Banku Centralnego. EBC stosuje system, w którym część nadwyżkowych rezerw nie jest oprocentowana ujemną stopą depozytową. Czy NBP rozważa zmiany w zestawie swoich instrumentów, które skutkowałyby mniejszą dolegliwością dla banków, jeśli chodzi o lokowanie przez nie nadwyżek płynności? Czy prezes widzi możliwość bądź konieczność innego typu wsparcia regulacyjnego dla banków, co pozwoliłoby im na poprawę rentowności nawet w warunkach niemal zerowych stóp procentowych? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)


 64. Kredyty

 65. Jak ocenia Pan Prezes decyzję TSUE, która pozostawiła kwestię rozwiązania problemu hipotecznych kredytów walutowych w gestii sądów krajowych? Jaki to może mieć wpływ na polski sektor bankowy i ewentualny udział NBP w tym procesie? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)
 66. Czy w trakcie wideorozmowy z prezesem banku centralnego Szwajcarii poruszono temat polskich hipotek walutowych we frankach? Czy rozmawialiście panowie o możliwościach wsparcia krajowych banków w zakresie przewalutowania tych kredytów bądź o konsekwencjach potencjalnego masowego przewalutowania dla kursu franka w Polsce? Dodatkowo – w sprawozdaniu finansowym NBP znalazła się następująca informacja: „Transakcje FX swap z bankami krajowymi. W pierwszym kwartale 2021 r. NBP dokonał transakcji FX swap na parze walut CHF/PLN”. Prosiłbym o wyjaśnienie celu tej transakcji. Czy chodziło o awaryjne zapewnienie finasowania krajowemu bankowi, czy np. o testowanie rozwiązania związanego z przewalutowaniem? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)
 67. Czego dotyczyło spotkanie z prezesem zarządu Swiss National Bank (SNB). Thomasem Jordanem? Czy jednym z tematów były polskie kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim? W szczególności czy przedmiotem rozmów była potencjalna współpraca między SNB a NBP, dzięki której Bank Szwajcarii mógłby dostarczać NBP franki, które potem NBP mógłby udostępniać bankom komercyjnym, zaangażowanym w proces ugód z frankowiczami? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 68. Niezależnie od dyskusji na temat konwersji na złote kredytów frankowych mamy bardzo wysoką bieżącą sprzedaż kredytów hipotecznych w złotych. To m.in. efekt rekordowo niskich stóp procentowych. Czy, gdy w efekcie decyzji Rady Polityki Pieniężnej stopy wzrosną, nie grozi nam „powtórka z franków”? Jak jej uniknąć? Czy wstrzymywanie się z podwyżkami stóp nie grozi tym, że cykl podwyżek będzie bardziej stromy, co będzie skutkowało mocniejszym obciążeniem kredytobiorców niż w przypadku łagodniejszych podwyżek, ale szybciej? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)
 69. Banki coraz częściej zgłaszają wątpliwość, czy udzielane obecnie kredyty złotowe są udzielane w sposób prawidłowy z punktu widzenia przepisów o ochronie konsumenta oraz w kontekście zauważalnego bardzo prokonsumenckiego nastawienia takich instytucji jak UOKiK.
 70. Czy Pana zdaniem stawka referencyjna WIBOR, sposób obliczania marży kredytowej mogą stać się przyczyną sporów prawnych między bankami i klientami w przyszłości? (Eugeniusz Twaróg, Puls Biznesu)
 71. Banki sygnalizują duży wzrost popytu na kredyt mieszkaniowym w I kwartale, zdecydowana większość z nich spodziewa się też większego popytu na ten kredyt w II kwartale. Czy biorąc to pod uwagę, jak również inne czynniki, wskazujące na rosnący popyt na mieszkania, pańskim zdaniem może wystąpić przegrzanie rynku nieruchomości? Jeśli tak to jakie mogą być tego konsekwencje? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 72. W kontekście przewidywanego wzrostu popytu na kredyty (nie tylko mieszkaniowe) - czy pańskim zdaniem banki komercyjne wystarczająco dokładnie komunikują klientom ryzyko stopy procentowej? Czy potrzebne są jakieś działania instytucji nadzorczych w tej sprawie? (Marek Chądzyński, Dziennik Gazeta Prawna)
 73. Czy bank centralny dostrzega postęp w podejściu banków do oferowania ugód kredytobiorcom frankowym, szczególnie po tym jak pierwszy bank (PKO) uzyskał zgodę akcjonariuszy na rozpoczęcie takiej operacji? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 74. Jak obecnie NBP ocenia prawdopodobieństwo, że do propozycji przewodniczącego KNF przystąpi większość banków? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)
 75. Czy NBP będzie wspomagał PKO w tym procesie, czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie czekał na moment aż przystąpi do niego większość banków? (Dorota Bartyzel, Bloomberg News)

 76. Na walnym zgromadzeniu PKO BP przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych poinformował o konsultacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, ale także z Narodowym Bankiem Polskim dotyczących potencjalnego skupu akcji w PKO BP. Z czego wynika uprawnienie NBP do uczestnictwa w takich konsultacjach? Czy zostały one już zakończone? Jakie jest stanowisko NBP i Pana osobiście, jeśli chodzi o taką operację? Jakie jest pana stanowisko, jeśli chodzi o wypłatę dywidend przez banki w tym roku (KNF ograniczyła tę wypłatę, ale tylko w I półroczu)? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)


 77. Działania NBP – skup obligacji

 78. Sytuacja pandemiczna się poprawia, rząd zapowiada luzowanie obostrzeń, otwieranie kolejnych branż i sektorów gospodarki. Czy w takim razie należy się spodziewać, że bank centralny będzie powoli wygaszał swe wsparcie na polskiej gospodarki. Kiedy można się spodziewać na przykład zakończenia programu skupu obligacji – jeden z członków Rady sugerował, że może to się stać jesienią tego roku. (Paweł Florkiewicz, Reuters News)
 79. Czy w świetle dobrych perspektyw koniunktury na II połowę roku NBP rozpocznie dyskusję o ograniczeniu skupu aktywów? (Renata Oljasz, ISBnews)
 80. Czy w momencie normalizacji polityki pieniężnej rozważane byłoby również wprowadzenie równocześnie polskiego TLTRO, by silnie wzmocnić popyt inwestycyjny - od którego zależy szybsze wejście na ścieżkę trwałego wzrostu gospodarczego i również pomogłoby firmom w korzystaniu z programu Next Generation EU? (Renata Oljasz, ISBnews)
 81. Kiedy NBP mógłby ograniczyć program skupu aktywów i kiedy NBP ogłosi strategię zarządzania bilansem (np. czy obligacje na bilansie będą reinwestowane)? Czy skup może być prowadzony nawet po rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 82. Jeśli rentowności obligacji kontynuują trend wzrostowy, to czy NBP powinien jeszcze podkręcać tempo luzowania ilościowego przy już wysokiej i nadal rosnącej inflacji? Czy nie jest przypadkiem tak, że działania RPP prowadzą do wzrostu rentowności obligacji? (Rafał Tuszyński, Polska Agencja Prasowa)
 83. Jaki wpływ na bieżące wyniki Narodowego Banku Polskiego ma sytuacja na krajowym rynku obligacji? Czy w ramach obecności na rynku długu skarbowego (i gwarantowanego przez SP) NBP wyznacza sobie jakieś cele, jeśli chodzi o rentowność obligacji? Jakie są to cele? (Łukasz Wilkowicz, Dziennik Gazeta Prawna)
 84. Jakie jest obecnie prawdopodobieństwo interwencji NBP na rynku FX, czy kurs złotego jest obecnie na odpowiednim i akceptowalnym przez NBP poziomie? (Paweł Florkiewicz, Reuters News)


 85. CBDC

 86. Prezes GPW dr Marek Dietl powiedział przedwczoraj, że „cyfrowy złoty emitowany przez bank centralny jest nieunikniony”. Czy zgadza się Pan z tą opinią? (Michał Żuławiński, Bankier.pl)
 87. Jak Pan oceni słowa prezesa GPW, że „pieniądz cyfrowy emitowany przez bank centralny jest nieunikniony”? (Bartosz Bednarz, Interia.pl)


 88. Gotówka

 89. Czy NBP spodziewa się, że w tym roku będzie rosła wartość pieniądza gotówkowego w obiegu? (Hubert Biskupski, Super Express)
 90. Na czym mają polegać działania NBP, o jakich niedawno mówił zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, których celem jest „zapewnienie Polakom nieutrudnionego dostępu” do gotówki? (Hubert Biskupski, Super Express)

Kwiecień 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Marzec 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Luty 2021: ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej

Styczeń 2021: sytuacja gospodarcza 2020 roku, ocena stabilności systemu finansowego oraz perspektyw na 2021 rok

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-09-23
1 EUR4,7591
1 USD4,8796
1 CHF4,9701
1 GBP5,4530
100 JPY3,4151

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję