Komunikaty

Stanowisko Zarządu NBP

Data publikacji strony: 20-10-2022

Stanowisko Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie listu otwartego byłych Prezesów NBP i byłych członków Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 października 2022 r.

W ostatnich dniach opublikowany został list otwarty byłych Prezesów Narodowego Banku Polskiego („NBP”) i kilku byłych członków Rady Polityki Pieniężnej („RPP”). List ten zawiera nieprawdziwe tezy i zarzuty, które zostały sformułowane m.in. na podstawie indywidualnych wypowiedzi dwóch członków RPP, które były następnie kilkukrotnie publicznie prostowane.

Zarząd NBP stanowczo podkreśla, że wbrew treści listu otwartego w żaden sposób nie zostały naruszone ustawowe warunki wykonywania mandatu przez członków RPP. Strzegąc niezależności banku centralnego, Zarząd NBP oświadcza, że w szczególności w żaden sposób nie ogranicza możliwości wypowiedzi członków RPP w granicach obowiązującego prawa, ani też nie ogranicza dostępu do materiałów i analiz przygotowywanych w NBP. Od początku 2022 r., w związku z realizowanymi zadaniami, RPP otrzymała 486 materiałów obejmujących dokumenty analityczne, prognostyczne, statystyczne, wyniki badań ankietowych itd.

Sytuacja prawna członków RPP kreowana jest w pierwszej kolejności przepisami art. 227 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025). Unormowania Konstytucji RP i ustawy o NBP zostały uszczegółowione przez postanowienia zawarte w aktach wykonawczych do ustawy o NBP, dotyczące organizacji i podziału zadań w banku centralnym. Z punktu widzenia funkcjonowania RPP oraz aktywności jej członków, istotne są także dokumenty wewnętrzne i wypracowana praktyka współdziałania w ramach struktury banku centralnego. Regulamin RPP uchwalany jest przez Radę na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o NBP. Dobre Praktyki kontaktów z mediami i komunikacji członków RPP z otoczeniem zewnętrznym, mające charakter - przewidzianego w Regulaminie RPP - ustalenia Rady, zostały przyjęte w 2010 r. Aktualne rozwiązania, wzorowane na wcześniej wypracowanych doświadczeniach w funkcjonowaniu RPP, obowiązują wszystkich członków RPP.

Nie identyfikując okoliczności, które uprawniałyby do formułowania twierdzeń o ograniczaniu dostępu członków RPP do opracowań i analiz przygotowywanych w banku centralnym, Zarząd NBP przypomina jednocześnie, że zapewnienie tego dostępu wymaga zachowania odpowiednich procedur. Zgodnie z ustawą o NBP projekty uchwał i innych materiałów kierowanych do Rady rozpatrywane są uprzednio przez Zarząd NBP. Niniejsza regulacja, w niezmienionym brzmieniu, obowiązuje od daty wejścia w życie ustawy o NBP, tj. od dnia 1 stycznia 1998 r.

Z uwagi na przedstawione wyżej uwarunkowania, Zarząd NBP jednoznacznie stwierdza, że oceny i wezwanie sformułowane w przywołanym liście otwartym nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, determinującym wykonywanie mandatu członka Rady Polityki Pieniężnej. Organy NBP pracują zgodnie z organizacją i zasadami działania określonymi w przepisach prawa dla realizacji celu działalności banku centralnego oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania wszystkich jego zadań.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję