Banknoty i monety

Rada do spraw obrotu gotówkowego

Rada do spraw obrotu gotówkowego jest organem opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Została powołana w lutym 2019 r. Uchwałą nr 4/2019 Zarządu NBP z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw obrotu gotówkowego oraz określenia trybu jej działania.

Do jej głównych zadań należy:

 1. analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych w tym zakresie;
 2. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego;
 3. rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
  1. minimalizację ryzyka systemowego obrotu gotówkowego,
  2. usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego;
 4. opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki w pełnej strukturze nominałowej i odpowiedniej jakości;
 5. przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego;
 6. przedstawianie opinii lub rekomendacji dotyczących:
  1. funkcjonowania obrotu gotówkowego w Polsce,
  2. spraw wskazanych przez Zarząd NBP.

W skład Rady weszli przedstawiciele Poczty Polskiej SA i banków odgrywających kluczową rolę w zakresie pobierania
i odprowadzania waluty polskiej, przedstawiciele organizacji zrzeszających sektor detaliczny, firm CIT1 oraz przedstawiciele NBP. Spotkania Rady odbywają się co najmniej raz na pół roku.

Rada, w celu usystematyzowania zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowań jej uczestników, podjęła decyzję
o powołaniu tematycznych grup roboczych. W obszarze działań powołanych grup znalazły się kwestie związane
z funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie zapatrywania banków w gotówkę, przeprowadzaniem testów urządzeń do procesowania banknotów, usprawnieniami i standaryzacją procesów gotówkowych na rynku oraz zapewnieniem ciągłości działania rynku obrotu gotówkowego.

Narodowy Bank Polski licząc na udział interesariuszy w dyskusji na temat bieżących wyzwań oraz przyszłości obrotu gotówkowego, nawiązuje dialog z jego uczestnikami. Komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku – NBP jako regulatorem, bankami, jak też podmiotami reprezentującymi m.in. firmy zajmujące się procesowaniem gotówki czy zrzeszenia rynku detalicznego – to cenne źródło informacji w bieżącym analizowaniu funkcjonowania obrotu gotówkowego.
1 Firmy CIT (cash-in-transit) to przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności przeliczania oraz sortowania banknotów
i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania wartości pieniężnych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-26
1 EUR4,5497
1 USD3,7512
1 CHF4,2183
1 GBP5,1235
100 JPY3,6139

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję