Pytania i odpowiedzi

Kredyt wekslowy

Data publikacji strony: 08-04-2020

Kredyt

Od 10 kwietnia 2020 r. NBP udostępni bankom kredyt wekslowy. Jest to kolejny instrument oferowany przez bank centralny umożliwiający bankom pozyskanie dodatkowej płynności na konkretny cel.

W ocenie NBP, w obecnych uwarunkowaniach, kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego.

Kredyt wekslowy umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP.

1. Czym jest kredyt wekslowy?

Istotą kredytu wekslowego jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym przez nie z banku kredytem obrotowym. Przedsiębiorstwo będzie wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie będzie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie.

2. Dlaczego kredyt wekslowy jest w obecnej sytuacji potrzebny?

Jednym z głównych wyzwań gospodarczych w warunkach obecnej epidemii jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego.

Krajowe banki są dobrze skapitalizowane i płynne, zostały również wsparte płynnościowo działaniami NBP (obniżenie rezerwy obowiązkowej, operacje repo oraz skup obligacji Skarbu Państwa). Jednak w warunkach bardzo wysokiej niepewności, udostępnienie dodatkowego źródła finansowania może być czynnikiem wspierającym podaż kredytu dla firm.

3. Kiedy banki mogą otrzymać kredyt wekslowy?

Podstawowym kryterium dostępu do kredytu wekslowego będzie posiadanie przez bank rachunku bieżącego w NBP. Bank będzie też musiał spełniać minimalne wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności wyznaczone przez nadzór finansowy oraz nie znajdować się w reżimie planu naprawy. W przypadku oddziałów instytucji kredytowej warunkiem będzie posiadanie gwarancji banku krajowego.

4. Na jakich zasadach będzie wyznaczany limit dla danego banku?

Limit wartości kredytu wekslowego dla banków spełniających kryteria będzie wyznaczany indywidualnie jako iloczyn wartości jego rezerwy obowiązkowej (obliczonej według stopy obniżonej decyzją RPP z dnia 17 marca br.) oraz parametru wyliczanego dla każdego banku na podstawie jego wskaźników finansowych.

5. Jakie kredyty mogą być refinansowane przez banki z użyciem kredytu wekslowego?

Celem kredytu wekslowego jest umożliwienie refinansowania kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorstwom, niezależnie od ich formy prawnej czy charakteru działalności. Kredyt refinansowany w NBP za pomocą kredytu wekslowego powinien być jednak udzielony na takich samych warunkach pod względem oprocentowania jak inne podobne kredyty udzielane przez bank.

6. Jaka jest wysokość oprocentowania i termin kredytu wekslowego?

Oprocentowanie kredytu wekslowego bazuje na stopie dyskontowej weksli. Kredyt może być udzielony maksymalnie na jeden rok.

7. Jak wygląda proces udzielenia kredytu wekslowego?

Proces udzielenia kredytu wekslowego składa się z następujących głównych etapów:

  1. Podpisanie umowy ramowej o udzielenie przez NBP kredytu wekslowego między NBP a bankiem.
  2. Posiadanie/zawarcie przez bank umowy kredytowej z przedsiębiorcą, której zabezpieczeniem jest m.in. weksel własny wraz z ewentualnym udzieleniem bankowi przez podmiot trzeci gwarancji spłaty kredytu przez przedsiębiorcę.
  3. Przyjęcie weksli do dyskonta przez odpowiedni oddział okręgowy NBP.
  4. Rozpatrzenie sprawy przez Komitet wekslowy pod względem kontroli formalnej.
  5. Uruchomienie transzy kredytu wekslowego w kwocie pomniejszonej o odsetki dyskontowe.
  6. Spłata przez bank transzy kredytu wekslowego.
  7. Zwrot weksla bankowi.

8. Jak długo NBP będzie oferował kredyt wekslowy?

Narodowy Bank Polski będzie analizował sytuację na rynku kredytów dla przedsiębiorstw oraz popyt na kredyt wekslowy i na tej podstawie podejmował decyzje dotyczące okresu obowiązywania i wartości oferowanego kredytu wekslowego.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-19
1 EUR4,5279
1 USD3,9930
1 CHF4,3594
1 GBP5,4357
100 JPY3,4864

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję