Edukacja: Konkursy

Nagrody za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauk ekonomicznych już przyznane

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną

22 listopada 2018 r. zakończyła się VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace, na podstawie których autorzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu, tj. w okresie między 1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.

Decyzją Kapituły Konkursu, w skład której weszli przedstawiciele świata akademickiego, po przeanalizowaniu ocen oraz po dyskusji i przy uwzględnieniu zapisów regulaminu Konkursu, postanowiono nie przyznawać nagrody głównej za najlepszą pracę doktorską oraz za najlepszą pracę habilitacyjną.

Nagrody za najlepszą pracę doktorską zostały przyznane:

  • wyróżnienie za pracę pt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce, obronioną na Politechnice Warszawskiej,
  • wyróżnienie za pracę pt. Analiza skuteczności narzędzi resolution w warunkach kryzysu systemowego, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • wyróżnienie za pracę pt. Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • wyróżnienie za pracę pt. Skutki wzrostu podaży pieniądza z perspektywy efektu Cantillona, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  • wyróżnienie za pracę pt. Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego, obronioną na Uniwersytecie Gdańskim,
  • wyróżnienie za pracę pt. Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną zostały przyznane:
  • druga nagroda za pracę pt. Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego. Stopień naukowy został nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
  • I wyróżnienie za pracę pt. Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
  • II wyróżnienie za pracę pt. Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym oraz znaczenie frykcji finansowych. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
  • III wyróżnienie za pracę pt. Procykliczność działalności bankowej. Stopień naukowy został nadany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych objęta została Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Patronatem Honorowym Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję