O NBP

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

NBP pokrywa ze środków własnych wydatki związane z członkostwem Polski w MFW.

Bieżąca współpraca koncentruje się na opracowywaniu stanowisk Polski na temat najważniejszych kwestii związanych z działaniami Funduszu. Bank centralny współdziała w tym zakresie z Ministerstwem Finansów.

Przedstawiciele NBP uczestniczą w dorocznych spotkaniach udziałowców MFW. NBP bierze również udział w przeglądach gospodarki Polski, dokonywanych corocznie przez misje ekspertów Funduszu. Ich efektem są raporty i prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki.

NBP współpracuje też z MFW w ramach programów oceny sektora finansowego i rozszerzania międzynarodowych standardów statystycznych.

Współpraca z Bankiem Światowym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Prezes NBP reprezentuje Polskę we władzach Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Narodowy Bank Polski koordynuje proces formułowania stanowiska Polski dotyczącego najważniejszych kwestii omawianych na forum Banku Światowego i EBOR. Przedstawiciele NBP uczestniczą w dorocznych spotkaniach Grupy Banku Światowego oraz EBOR.

Obsługa zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa wobec międzynarodowych instytucji finansowych

Współpraca z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

NBP jest akcjonariuszem BIS z siedzibą w Bazylei, który odgrywa ważną rolę w organizowaniu współpracy banków centralnych.

Narodowy Bank Polski utrzymuje z BIS stałe kontakty robocze w zakresie oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w gospodarce globalnej.

Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC)

Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej NBP stał się częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). W związku z tym rozpoczął ścisłą współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym i innymi bankami centralnymi krajów Unii Europejskiej.

Prezes NBP uczestniczy w pracach Rady Ogólnej EBC, będącej obok Rady Prezesów i Zarządu, jednym z trzech organów decyzyjnych EBC. Eksperci NBP biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych ESBC, które przygotowują stanowiska merytoryczne w kwestiach dotyczących działalności ESBC, m.in. w zakresie stabilności finansowej, systemów płatności, statystyki bankowej, regulacji prawnych i współpracy międzynarodowej.

Współpraca z EBC polega także na roboczych kontaktach ekspertów NBP i EBC, wypracowywaniu wspólnych stanowisk, konsultowaniu projektów aktów prawnych, tłumaczeniach opracowań analitycznych i regulacji prawnych oraz organizowaniu różnych form szkoleń. NBP przekazuje EBC dane statystyczne w zakresie finansów i bankowości, umożliwiające ocenę sytuacji gospodarczej w skali Unii Europejskiej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję