O NBP

Zarządzanie ryzykiem w NBP

Ryzyko finansowe

Podstawowymi rodzajami ryzyka finansowego, towarzyszącego działalności NBP związanej z zarządzaniem rezerwami dewizowymi i realizacją polityki pieniężnej, są: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe (stopy procentowej i kursowe) oraz ryzyko płynności. Akceptowany poziom ryzyka finansowego określany jest poprzez zatwierdzony przez Zarząd NBP system limitów, ustalany w sposób uwzględniający również ograniczenie ryzyka koncentracji.

Za zarządzanie ryzykiem finansowym w NBP odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym, który opracowuje metodologię ustalania limitów inwestycyjnych i kryteriów wyboru kontrahentów, wyznacza poziomy limitów i sprawuje bieżącą kontrolę ich przestrzegania, a także sporządza regularne analizy i raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko finansowe, które są przedstawiane Zarządowi NBP.

Ryzyko operacyjne

W NBP funkcjonuje system zarządzania ryzykiem operacyjnym, obejmujący:

  • zdecentralizowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym – dokonywane przez dyrektorów departamentów Centrali i Oddziałów Okręgowych NBP, którzy monitorują ryzyko operacyjne, przeprowadzają ocenę jego poziomu oraz podejmują działania ograniczające występowanie ryzyka w swojej jednostce;
  • działalność Departamentu Ryzyka Operacyjnego i Zgodności, który na bieżąco monitoruje i analizuje ryzyko operacyjne występujące w skali NBP, przygotowuje narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP, opracowuje regulacje oraz projekty rozwiązań dot. zmian procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także szkoli pracowników NBP w zakresie ryzyka operacyjnego. Przygotowuje także sprawozdawczość nt. ryzyka operacyjnego dla Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Zarządu NBP;
  • działalność Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, która dokonuje oceny efektywności systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym w NBP, monitoruje bieżący poziom ryzyka operacyjnego i analizuje przyczyny powstawania ryzyka na poziomie wysokim lub nieakceptowalnym. Rekomenduje również Zarządowi NBP propozycje rozwiązań i zmian w tym obszarze;
  • działalność Zarządu NBP, który podejmuje decyzje o charakterze strategicznym w tym obszarze, w tym na podstawie otrzymywanych raportów odnośnie ryzyka operacyjnego.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-30
1 EUR4,6806
1 USD4,4825
1 CHF4,6904
1 GBP5,4429
100 JPY3,2904

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję