O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych

Dyrektor: Piotr Szpunar

Departament wykonuje zadania związane z projektowaniem polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego oraz prowadzeniem prac analitycznych wspierających realizację ustawowych zadań NBP. Ważnym elementem w tym zakresie jest przygotowywanie materiałów analitycznych dla Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej.

W szczególności do zadań Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych należy:

 • prowadzenie prac związanych z projektowaniem i komunikacją polityki pieniężnej, w tym opracowywanie projektów założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdań z jej realizacji;
 • opracowywanie projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego, aktualizacja i utrzymanie modeli prognostycznych;
 • analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji;
 • opracowywanie, we współpracy z departamentami NBP, raportów o inflacji, informacji miesięcznych dotyczących inflacji, informacji o stanie koniunktury;
 • analizowanie wpływu sytuacji w sektorze finansów publicznych na politykę pieniężną;
 • prowadzenie analiz i badań międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki;
 • prowadzenie analiz i badań w zakresie konwergencji nominalnej, realnej oraz strukturalnej polskiej gospodarki;
 • prowadzenie prac badawczych oraz sporządzanie prognoz w zakresie strategicznych zagadnień ekonomicznych;
 • prowadzenie analiz zmian strukturalnych w polskiej gospodarce mających wpływ na uwarunkowania polityki pieniężnej;
 • analizowanie otoczenia zewnętrznego gospodarki i koniunktury międzynarodowej;
 • przygotowywanie prognoz wskaźników makroekonomicznych oraz materiałów analitycznych dla potrzeb zarządzania rezerwami dewizowymi;
 • analizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rynków, w szczególności na podstawie własnych badań ankietowych;
 • analizowanie wpływu instytucji ekonomicznych na funkcjonowanie i rozwój gospodarki;
 • analizowanie i ocena nierównowag makroekonomicznych, w tym opracowywanie raportów o nierównowagach;
 • przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Statystyki, okresowych projekcji bilansu płatniczego;
 • współpraca z Gabinetem Prezesa przy opracowywaniu rocznych sprawozdań z działalności NBP w zakresie dotyczącym polityki pieniężnej;
 • współpraca międzynarodowa, w tym reprezentowanie NBP na forach i w organizacjach międzynarodowych, których zakres działania odpowiada kompetencjom Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych, w tym w komitetach i grupach roboczych ESBC.
 • upowszechnianie wyników badań prowadzonych w departamencie, w tym redagowanie we współpracy z Departamentem Edukacji i Wydawnictw, serii wydawniczej „Materiały i studia”/„NBP Working Papers”.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-21
1 EUR4,5303
1 USD3,9953
1 CHF4,3786
1 GBP5,4210
100 JPY3,5056

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję