O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Operacji Krajowych

Dyrektor: Krzysztof Senderowicz

Departament Operacji Krajowych wykonuje zadania związane z realizacją polityki pieniężnej i kursowej, obsługą obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa oraz działalnością dewizową.

w zakresie realizacji polityki pieniężnej i kursowej

 • projektowanie zestawu instrumentów, za pomocą których realizowana jest polityka pieniężna i kursowa;
 • monitorowanie i ocena sytuacji na rynkach finansowych dla potrzeb prowadzenia polityki pieniężnej i kursowej;
 • sporządzanie analiz i prognoz w zakresie płynności systemu bankowego;
 • planowanie oraz przeprowadzanie operacji otwartego rynku;
 • przeprowadzanie fixingu stawki referencyjnej POLONIA dla transakcji overnight na polskim rynku międzybankowym;
 • wykonywanie zadań w zakresie rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
 • wykonywanie zadań związanych z refinansowaniem banków w tym operacje kredytowo-depozytowe, zapewnienie bankom komercyjnym płynności w ciągu dnia (kredyt techniczny w złotych i kredyt w ciągu dnia w euro);
 • zasilanie w płynność banków w sytuacji zagrożenia stabilności systemu finansowego;
 • wybór grupy banków - Dealerów Rynku Pieniężnego współpracujących z NBP w realizacji polityki pieniężnej;
 • przeprowadzanie interwencji walutowych;
 • dokonywanie transakcji wymiany walutowej oraz kupna-sprzedaży złota dewizowego na rynkach finansowych;
 • wyliczanie kursu euro w złotych;

w zakresie działalności dewizowej

 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie indywidualnych zezwoleń dewizowych;
 • prowadzenie rejestru działalności kantorowej;
 • organizowanie i wykonywanie kontroli obrotu dewizowego w zakresie przewidzianym ustawą Prawo dewizowe i ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

w zakresie realizacji operacji z udziałem papierów wartościowych

 • prowadzenie rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz rejestracja obrotu i obsługa operacji na tych papierach;
 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów na papiery skarbowe oraz obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynku pierwotnym;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu sesji fixingowych skarbowych papierów wartościowych, przeprowadzanych na Rynku Treasury BondSpot Poland, prowadzonym przez BondSpot S.A.
 • wykonywanie zadań Organizatora Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych;
 • wykonywanie czynności związanych z systemem Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych Ministerstwa Finansów;

ponadto Departament

 • projektuje rozwiązania systemowe i wykonawcze akty prawne dotyczące realizowanych zadań, w tym we współpracy z Ministerstwem Finansów dotyczących zagadnień emisji skarbowych papierów wartościowych oraz działalności dewizowej;
 • współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w sprawach związanych z wykonywaną kontrolą przestrzegania przez podmioty prowadzące działalność kantorową obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję