O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Rachunkowości i Finansów

Dyrektor: Krzysztof Kruszewski

Zadania ogólne:

Departament odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań dotyczących:

 • gospodarki finansowej NBP w szczególności w zakresie projektowania, wykonywania i koordynowania w NBP zadań związanych z polityką rachunkowości oraz organizacją rachunkowości, sprawozdawczością finansową, opracowywaniem analiz z obszaru sytuacji majątkowo-finansowej NBP,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi Głównej NBP oraz księgi pomocniczej, związanej z obsługą rachunków bankowych,
 • współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami przy opracowywaniu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • określania zasad i techniki wykonywania czynności bankowych w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych.

Zadania szczegółowe:

 • tworzenie zasad (polityki) rachunkowości NBP, w tym opracowywanie zasad ujmowania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w NBP,
 • prowadzenie analiz i badań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków centralnych oraz współtworzenie zasad rachunkowości Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
 • projektowanie instrumentów mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zasad rachunkowości, a zwłaszcza:
  • planu kont obejmującego konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz zasad powiązania kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej,
  • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych NBP (z wyjątkiem ksiąg pomocniczych prowadzonych przez Departament Systemu Płatniczego, Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych): Księgi Głównej NBP (ZSK-KG) i księgi pomocniczej związanej z obsługą rachunków bankowych (ZSK-C) oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemami informatycznymi, w których prowadzone są te księgi,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań okresowych, w tym z zakresu obsługi budżetu państwa, oraz innych analiz dotyczących sytuacji majątkowo-finansowej NBP,
 • koordynowanie w NBP spraw z zakresu danin publicznych oraz międzynarodowego prawa podatkowego, nadzór nad stosowaniem w NBP właściwych przepisów w tym obszarze,
 • projektowanie aktów prawnych dotyczących:
  • zasad prowadzenia przez NBP rachunków bankowych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez NBP (z wyjątkiem banków, dla których warunki prowadzenia rachunków w NBP określa Departament Systemu Płatniczego),
  • obliczania i rozliczania odsetek w NBP,
  • prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP,
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zasad i trybu umarzania wierzytelności NBP z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych wierzytelności,
  • kart płatniczych wydawanych przez instytucje finansowe w imieniu i na rachunek NBP.
 • wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jakością w NBP zgodnego z normą ISO dla obszaru bankowości elektronicznej.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-28
1 EUR4,6284
1 USD3,9938
1 CHF4,3473
1 GBP5,4910
100 JPY3,5136

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję