O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Rachunkowości i Finansów

Dyrektor: Krzysztof Kruszewski

Zadania ogólne:

Departament odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań dotyczących:

 • rachunkowości, w tym w zakresie:

  1. gospodarki finansowej NBP, w szczególności w zakresie projektowania, wykonywania i koordynowania w NBP zadań związanych z polityką rachunkowości, sprawozdawczością finansową, opracowywaniem analiz z obszaru sytuacji majątkowo-finansowej NBP,
  2. prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi Głównej NBP oraz księgi pomocniczej, związanej z obsługą rachunków bankowych,
  3. współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami przy opracowywaniu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i innych prowadzonych w oddziałach okręgowych NBP,
  w tym
  :
  • zapewnienia funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych, w których realizowana jest bankowa obsługa budżetu państwa,
  • projektowania zasad i techniki prowadzenia rachunków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
  • współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie ustalania zasad bankowej obsługi budżetu państwa,
  • sporządzania dla Ministerstwa Finansów sprawozdawczości, dotyczącej środków budżetu państwa,
 • koordynowania w NBP spraw z obszaru danin publicznych oraz międzynarodowego prawa podatkowego,
  a także nadzoru nad stosowaniem w NBP właściwych przepisów na tym polu.

Zadania szczegółowe:

 • tworzenie zasad (polityki) rachunkowości NBP, w tym opracowywanie zasad ujmowania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w NBP,
 • prowadzenie analiz i badań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków centralnych oraz współtworzenie zasad rachunkowości Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
 • projektowanie sposobu wykonywania zadań z zakresu rachunkowości w NBP, a zwłaszcza:
  • planu kont obejmującego zasady ewidencji operacji gospodarczych w NBP,
  • zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych NBP: Księgi Głównej NBP (ZSK-KG) i księgi pomocniczej związanej z obsługą rachunków bankowych (ZSK-C) oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemami informatycznymi,
  w których prowadzone są te księgi,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań okresowych, w tym z zakresu obsługi budżetu państwa, oraz innych analiz dotyczących sytuacji majątkowo-finansowej NBP,
 • wykonywanie zadań sprawozdawczych związanych z realizacją funkcji jednostki współpracującej z GIIF w zakresie operacji gotówkowych realizowanych w oddziałach okręgowych NBP,
 • projektowanie aktów prawnych dotyczących:
  • obliczania i rozliczania odsetek w NBP,
  • prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP,
  • zasad i trybu umarzania wierzytelności NBP z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg
   w spłacaniu tych wierzytelności,
  • kart płatniczych wydawanych przez instytucje finansowe w imieniu i na rachunek NBP.
 • wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jakością w NBP zgodnego z normą ISO dla obszaru bankowości elektronicznej.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję