O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Statystyki

Dyrektor: Józef Sobota

Departament Statystyki wykonuje zadania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji oraz ich bieżącą oceną w zakresie statystyki monetarnej, bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych sektora niefinansowego.

W szczególności do zadań Departamentu Statystyki należą:

  • organizowanie i koordynowanie systemu informacji miesięcznej w ramach Bankowej Informacji Statystycznej oraz systemu informacji przyspieszonej (dekadowej) o wybranych agregatach pieniężnych charakteryzujących przebieg realizacji polityki pieniężnej,

  • prowadzenie ewidencji statystycznej obrotów bilansu płatniczego, stanów zadłużenia i wierzytelności zagranicznych na podstawie sprawozdawczości bankowej oraz pozabankowej (w tym współpraca z oddziałami okręgowymi NBP w zakresie gromadzenia i analizy danych statystycznych niezbędnych do opracowania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa),

  • gromadzenie danych ilościowych i jakościowych (we współpracy z Oddziałami Okręgowymi NBP w zakresie badań ankietowych sektora przedsiębiorstw) oraz prowadzenie badań statystycznych podmiotów niefinansowych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji pieniężno-kredytowej i poziomu koniunktury gospodarczej,

  • prowadzenie analiz miesięcznych w zakresie zmian podstawowych agregatów pieniężnych oraz zjawisk wpływających na kształtowanie się poszczególnych pozycji bilansów należności i zobowiązań państwa,

  • opracowywanie i publikacja zagregowanych danych, jak również okresowych ocen dotyczących aktywów i pasywów banków komercyjnych, Narodowego Banku Polskiego oraz systemu bankowego, bilansu płatniczego, a także bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa,

  • opracowywanie instrukcji i wytycznych oraz bieżący instruktaż dla banków i innych podmiotów, sporządzających sprawozdawczość statystyczną dla potrzeb bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych oraz zbiorczego bilansu banków,

  • prowadzenie prac metodologicznych w zakresie statystyki monetarnej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,

  • koordynacja prac wynikających z realizacji zadań wynikających z przystąpienia Polski do systemu tzw. standardów specjalnych (Special Data Dissemination Standard) opracowywanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w tym w szczególności prac związanych z aktualizacją „metadanych” zamieszczonych w biuletynie elektronicznym w Internecie,

  • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prac dotyczących statystyki bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz statystyki systemu bankowego (w tym z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie metodyki badań statystycznych, Europejskim Bankiem Centralnym w zakresie metodologii i systemu sprawozdawczości pieniężnej i bankowej oraz bilansu płatniczego, jak również z Międzynarodowym Funduszem Walutowym),

  • przygotowywanie miesięcznej Informacji Przyspieszonej, miesięcznego Biuletynu Informacyjnego, raportów na temat inwestycji bezpośrednich, bilansu płatniczego oraz sytuacji przedsiębiorstw.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję