O NBP

Współpraca techniczna NBP

O współpracy technicznej na rzecz państw rozwijających się

Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne europejskie banki centralne, współpracuje z bankami centralnymi z państw rozwijających się. Jedną z form tej kooperacji jest współpraca techniczna. Współpraca techniczna NBP realizowana jest zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu NBP, dokumentami programowymi, a także umowami i porozumieniami dwustronnymi lub dotyczącymi udziału NBP w międzynarodowych działaniach pomocowych organizowanych lub finansowanych przez banki centralne oraz inne instytucje. Nadrzędnym celem współpracy technicznej NBP - zgodnie z Programem współpracy technicznej Narodowego Banku Polskiego 2016+, przyjętym przez Zarząd NBP 3 grudnia 2015 r., - jest wsparcie instytucji partnerskich w osiąganiu przez nie jak najwyższych standardów w obszarze bankowości centralnej dzięki wykorzystaniu przekazywanej im przez NBP specjalistycznej wiedzy wzbogaconej polskimi doświadczeniami, w tym w zakresie tworzenia i funkcjonowania niezależnego banku centralnego.

Program współpracy technicznej NBP cieszy się dużym zainteresowaniem wśród instytucji partnerskich i jest wysoko oceniany m. in. z uwagi na doświadczenia Polski z okresu transformacji gospodarczej, reform poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej oraz kryzysu gospodarczego z 2008 r. Zróżnicowana oferta szkoleniowa (wielość form i różnorodność tematów), jak też zapewnianie tłumaczenia spotkań na język rosyjski przyczyniają się do wzrostu liczebności odbiorców tej działalności NBP.

Oferta współpracy – corocznie opracowywana w formie katalogu – powstaje w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych partnerów programu oraz propozycji seminariów i warsztatów zgłaszanych na dany rok przez departamenty NBP.

Aktualna lista seminariów i warsztatów zostanie umieszczona w Katalogu Współpracy Technicznej 2020 (Technical Cooperation Catalogue 2020). Jak co roku katalog został przygotowany w języku angielskim i języku rosyjskim.

Pozostałe działania (wizyty studyjne, staże oraz wyjazdy eksperckie) planowane i organizowane są na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez instytucje partnerskie i dostępności zasobów NBP.

Tematyka i formy współpracy technicznej

NBP realizuje współpracę techniczną w następujących formach:

 • seminaria (2-3 dni) dla maksymalnie 25 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • warsztaty (2-3 dni) dla maksymalnie15 ekspertów z banków centralnych krajów rozwijających się;
 • wizyty studyjne (2-5 dni) dla niewielkich grup ekspertów z jednego bądź kilku banków centralnych;
 • staże (2-8 tygodni) dla 1-2 ekspertów z wybranego banku centralnego;
 • wyjazdy eksperckie przedstawicieli NBP na zaproszenie banków centralnych;
 • konsultacje telefoniczne i e-mailowe;
 • udział w projektach międzynarodowych realizowanych na rzecz instytucji partnerskich.

Współpraca techniczna NBP dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

 • polityka pieniężna i jej instrumenty,
 • statystyka bilansu płatniczego, statystyka monetarna, sprawozdawczość statystyczna,
 • edukacja ekonomiczna,
 • integracja europejska i współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
 • systemy informatyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • audyt wewnętrzny,
 • organizacja zamówień publicznych,
 • działalność informacyjna i promocyjna NBP,
 • polityka kadrowa, system oceny i szkolenia pracowników,
 • ochrona fizyczna i przewóz wartości,
 • system płatniczy,
 • rachunkowość w banku centralnym i inne.

Priorytetowi partnerzy programu

Podobnie jak w latach 2013–2015, od 2016 r. działania w zakresie współpracy technicznej NBP kierowane są w pierwszej kolejności do banków centralnych i instytucji partnerskich z:

 • krajów należących wraz z Polską do konstytuanty w Międzynarodowym Funduszu Walutowym lub Grupie Banku Światowego: Azerbejdżan, Kazachstan, Republika Kirgizji, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan;
 • krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego: Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina;
 • krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia oraz Turcja.

Mając na uwadze dbałość NBP o efektywność współpracy technicznej, przedsięwzięcia bilateralne i długoterminowe kierowane są wyłącznie do partnerów priorytetowych. Natomiast działania w ramach multilateralnej współpracy technicznej NBP (seminaria i warsztaty) są kierowane również do przedstawicieli banków centralnych krajów spoza powyższej listy.

Międzynarodowa współpraca banków centralnych – najlepsze praktyki ESBC

Narodowy Bank Polski w swojej działalności przestrzega najlepszych praktyk ESBC, które zostały przygotowane przez Grupę Roboczą ds. Współpracy Banków Centralnych pod auspicjami Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych ESBC.

Międzynarodowa współpraca banków centralnych: najlepsze praktyki ESBC

Kontakt

Wydział Współpracy Technicznej
Departament Zagraniczny
Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tct@nbp.pl

Wydział

Magdalena Berlińska
Naczelnik Wydziału
+48 22 185 45 50
magdalena.berlinska@nbp.pl

Katarzyna Drabarek
+48 22 185 41 41
katarzyna.drabarek@nbp.pl

Wiktoria Matyska
+48 22 185 22 85
wiktoria.matyska@nbp.pl


Anna Paprotna
+48 22 185 15 72
anna.paprotna@nbp.pl

Irena Paszkowska
+48 22 185 91 76
irena.paszkowska@nbp.pl

Ewa Rakowska
(nieobecna do listopada 2021)
ewa.rakowska@nbp.pl


Marcin Staniewicz
+48 22 185 24 06
marcin.staniewicz@nbp.pl

Mariusz Stankowski
+48 22 185 25 81
mariusz.stankowski@nbp.pl

Rita Stokłosa
+48 22 185 11 08
rita.stoklosa@nbp.pl

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-30
1 EUR4,6806
1 USD4,4825
1 CHF4,6904
1 GBP5,4429
100 JPY3,2904

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję