Publikacje

Różne publikacje

Kodeks globalny dla rynku walutowego (FX Global Code)

Plik do pobrania:

  • Oryginalna wersja Kodeksu dostępna jest na stronie internetowej FX Global Code

Informacja o zgłaszaniu nieprawidłowości dotyczących działalności Narodowego Banku Polskiego
na rynku walutowym


W związku z przyjęciem przez Narodowy Bank Polski (NBP) Deklaracji o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego dla stosowania postanowień Kodeksu globalnego dla rynku walutowego (FX Global Code), w trosce o utrzymanie najwyższych standardów pracy w Narodowym Banku Polskim oraz dbając o wizerunek banku centralnego jako instytucji zaufania publicznego istnieje możliwość zgłoszenia zaobserwowanych nieprawidłowości w działalności NBP na rynku walutowym1 , dalej „zgłoszenie nieprawidłowości”.


Zgłoszenia można przesyłać na adres:
zgloszenia@nbp.pl


Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego nieprawidłowości, jego adres korespondencyjny2,
  2. szczegółowy opis nieprawidłowości (zdarzenie, czynność, niewłaściwe praktyki i zachowanie itp.) będących podstawą zgłoszenia nieprawidłowości; w miarę możliwości można wskazać przepis prawa lub ustawę, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości.
  3. Uzasadnienie. Przewiduje się możliwość wskazania dowodów, jeśli zgłaszający dysponuje dowodami mogącymi świadczyć o nieprawidłowościach.

Wszystkie informacje, w tym imię i nazwisko zgłaszającego nieprawidłowości oraz jego adres korespondencyjny, o nieprawidłowościach w działalności NBP na rynku walutowym, sposób zgłaszania nieprawidłowości objęte są poufnością i zostaną wykorzystane wyłącznie dla zbadania sprawy. Imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny zgłaszającego nieprawidłowości mogą być ujawnione innym osobom wyłącznie:

  1. na podstawie pisemnej zgody zgłaszającego i w zakresie z nim ustalonym, lub
  2. na żądanie właściwych organów prowadzących postępowania wyjaśniające, dochodzeniowe, sądowe lub kontrolne.

Informacja dodatkowa

NBP zastrzega sobie prawo do nieinformowania zgłaszającego o sposobie i rezultacie rozpoznania zgłoszenia nieprawidłowości.


1 Nie dotyczy działań prowadzonych w zakresie polityki pieniężnej i/lub kursowej

2 1. Dokonane zgłoszenia nieprawidłowości wraz z podaniem imienia i nazwiska jest równoznaczne z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz z przyjęciem do wiadomości informacji o przetwarzaniu przez Narodowy Banku Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 119.1 z 04.05.2016), danych osobowych wymienionych w zgłoszeniu nieprawidłowości dotyczących działalności NBP na rynku walutowym oraz o przysługującym Pani/Panu prawie do żądania dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych Pani/Pana danych osobowych.

2. Narodowy Bank Polski zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

3. W celu realizacji zgłoszeń nieprawidłowości dotyczących działalności Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym, Narodowy Bank Polski przetwarza Pani/Pana dane osobowe określone w niniejszym zgłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu określonym powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom prowadzącym postępowania w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez 15 lat licząc od dnia zakończenia postępowania w NBP.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach w tym do profilowania.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-26
1 EUR4,6134
1 USD3,9740
1 CHF4,3130
1 GBP5,4784
100 JPY3,4860

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję