Publikacje

Publikacje o przepływach migracyjnych

Przepływy migracyjne są ważnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę Polski. Wybrane raporty z badań NBP dotyczących procesów migracyjnych zaprezentowane zostały poniżej.

29-07-2022 „Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce”

Wybuch wojny na Ukrainie 24.02.2022 spowodował niespodziewany i nagły napływ uchodźców wojennych. Polska jest krajem, w którym było i pozostaje ich ciągle najwięcej. W celu określenia kim są imigranci, jakie mają potrzeby, plany oraz jaka może być ich przyszłość na polskim rynku pracy Narodowy Bank Polski przeprowadził w kwietniu i maju tego roku ankietę wśród obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski jako uchodźcy po wybuchu wojny. Wyniki tej ankiety wskazują m.in. na to, że:

 • Uchodźcy przejeżdżający do Polski reprezentowali wszystkie regiony Ukrainy, jednak ponadprzeciętnie więcej osób przyjechało z rejonów walk, relatywnie dobrze skomunikowanych z Polską (rejon Kijowa i okolic). Około 13% uchodźców trafiło do Polski przez inną granicę niż ta z Ukrainą.
 • Na przełomie kwietnia i maja przebywało w Polsce około 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy.
 • Uchodźcy z Ukrainy to przede wszystkim kobiety, z których ponad 60% przyjechało razem z dziećmi, najczęściej z jednym lub dwoma. Prawie 24% kobiet przyjechało samotnie, przede wszystkim są to osoby poniżej 29 roku życia i powyżej 60 roku życia.
 • 50% uchodźców posiada wyższe wykształcenie, co istotnie przewyższa udział osób z wyższym wykształceniem w całym społeczeństwie ukraińskim. Dlatego jednym z wyzwań, które przed nami stoją jest pomoc w znalezieniu im satysfakcjonującej pracy.
 • Uchodźcy z Ukrainy są bardzo aktywni na rynku pracy – około 30% z nich już pracowało lub miało załatwioną pracę, a ok. 50% jej poszukuje, w tym bardzo często na część etatu ze względu na zajmowanie się dziećmi.
 • Pomimo dużej wcześniejszej migracji zarobkowej do Polski ponad 50% uchodźców, którzy obecnie znaleźli się w Polsce, nie było wcześniej w Polsce ani nie miało wcześniej kontaktu z osobami, które odwiedziły nasz kraj.
 • Około 30% uchodźców przebywających w Polsce przekazuje pomoc rzeczową lub finansową rodzinie lub organizacjom humanitarnym na Ukrainie. Jest to szczególnie częste wśród uchodźców mających pracę (44%).
 • W pytaniach związanych z możliwym dalszym pobytem w Polsce dwie trzecie uchodźców deklaruje, że jest w Polsce tymczasowo (poniżej roku). Pozostaniem w Polsce na stałe najbardziej zainteresowani są mężczyźni oraz ludzie młodzi. O powrocie na Ukrainę znacznie częściej myślą kobiety, zwłaszcza samotne z dziećmi. Chęć powrotu na Ukrainę w przeciągu roku częściej deklarują też osoby z wyższym wykształceniem, którym może być trudno znaleźć w Polsce satysfakcjonującą pracę w zawodzie i zapewniającą możliwość utrzymanie siebie i rodziny.
 • Niewielki procent uchodźców – tylko ok. 5% chce wyjechać z Polski do innego kraju. Wydaje się, że osoby które miały taki zamiar, już go zrealizowały przed rozpoczęciem badania.

13-07-2021 Badania ankietowe imigrantów z Ukrainy we Wrocławiu w 2020 roku - najważniejsze wnioski

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wybranych wyników badania imigrantów we Wrocławiu zrealizowanego w drugiej połowie 2020 roku. Badanie to pozwala na ocenę sytuacji imigrantów oraz ich roli na rynku pracy pomiędzy pierwszą a drugą falą pandemii COVID-19 w porównaniu z poprzednim badaniem zrealizowanym w tym samym mieście w 2018 roku. Ze względu na realizację badania tylko w jednym regionie Polski zaprezentowane wyniki nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla całego kraju. Niemniej jednak zmiany liczby imigrantów w województwie dolnośląskim nie odbiegały istotnie od obserwacji dla całej Polski. Przy braku równie szczegółowych informacji dla innych regionów Polski tendencje obserwowane we Wrocławiu i okolicach pozostają punktem odniesienia dla analiz zmian sytuacji imigrantów po pierwszej fali pandemii. W szczególności, w dalszej części materiału rozwinięte zostały wątki dotyczące konsekwencji epidemii COVID-19 dla sytuacji imigrantów na dolnośląskim rynku pracy, strategii migracyjnych, długoterminowych planów imigrantów oraz czynników wpływających na przesyłanie przez imigrantów pieniędzy do kraju pochodzenia. W szczególności badanie to wykazało, że:

 • W konsekwencji epidemii COVID-19 zahamowany został napływ nowych imigrantów, ale osoby mające wcześniejsze doświadczenia migracyjne w większości pozostały w Polsce i częściej niż to miało miejsce w przeszłości deklarowały chęć pozostania w Polsce w kolejnych latach.
 • W czasie epidemii COVID-19 imigranci mogli pozostać legalnie w Polsce pomimo utraty ważności dokumentów. Z opcji tej skorzystało przez pewien czas jedynie ok. 13% respondentów. Dłuższy pobyt pozostałych respondentów był wcześniej zaplanowany.
 • Ograniczenia związane z pandemią zmieniły rynek pracy imigrantów: wzrósł udział stabilniejszych form zatrudnienia, zmniejszyła się rotacja pracowników, straciło na znaczeniu samodzielne poszukiwanie pracy przez imigrantów przy wykorzystaniu informacji o dostępnych ofertach.
 • Badanie ankietowe wskazuje na zmianę struktury gałęziowej zatrudnienia imigrantów na korzyść przemysłu i rzemiosła. Obserwacje te nie są spójne z trendami obserwowanymi w ogólnopolskich statystykach pozwoleń na pracę.
 • Problemem wciąż pozostaje brak wykorzystania w pełni kapitału ludzkiego imigrantów. Większość ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe techniczne, ale pracowała poniżej swoich kwalifikacji.
 • Odsetek osób przekazujących pieniądze za granicę zmniejszył się nieznacznie, wzrosła częstotliwość przekazywania środków, ale zmniejszyła się wartość pojedynczego przekazu. Ponad 60% imigrantów wysyłających przekazy zrobiła to przynajmniej raz za pomocą firm umożliwiających tanie przekazy przez internet.

20-08-2020 Badania ankietowe imigrantów w aglomeracji warszawskiej (2019-2020) - najważniejsze wnioski

W materiale zwrócono szczególną uwagę na następujące zjawiska:

 • "Rozlewanie się" imigracji w polskich regionach. Rynek pracy w Warszawie cały czas przyciąga nowych imigrantów, ale nie wyróżnia się już szczególnie na tle innych aglomeracji.
 • Imigranci przebywali w Warszawie przeciętnie dłużej niż w 2015 roku, ale w dalszym ciągu dominuje migracja cyrkulacyjna (przyjazdy krótkoterminowe i czasowe powroty).
 • Imigranci poprawili swoją sytuację pod względem wynagrodzeń (często zmieniając prace najprostsze na nieco lepiej płatne w usługach), ale badanie wskazuje, że podobnie jak w 2015 roku ok. 60% ocenia, że pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
 • Wraz z wydłużaniem okresu pozostawania w Polsce zmienia się skłonność do przesyłania pieniędzy do rodzinnego kraju. W Warszawie osoby pozostające relatywnie najdłużej rzadziej deklarowały przesyłanie środków, choć ogółem deklarowało to ciągle ok. 60% imigrantów.
 • Coraz większy jest odsetek imigrantów korzystających w przekazach pieniężnych z sektora bankowego lub usług finansowych, najpopularniejszy pozostaje jednak najprostszy sposób - przewożenie środków samodzielnie.

20-07-2020 Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych

Informacja z badań ankietowych migracji realizowanych przez Oddziały Okręgowe NBP w 2019 r. i 2020 r. Materiał podsumowuje badania ankietowe imigrantów i firm zatrudniających cudzoziemców realizowane przed Departament Statystyki NBP we współpracy z Oddziałami Okręgowymi NBP w okresie listopad 2019 – maj 2020.

Główne wnioski:

 • Napływ imigrantów (głównie z Ukrainy) przyczynił się do podniesienia potencjału wzrostu polskiej gospodarki przeciętnie o ok. 0,5pp. w latach 2013-2018. W tym samym czasie nastąpił także silny wzrost przekazów pieniężnych z Polski na Ukrainę. Całkowita suma przekazów pieniężnych imigrantów (16 mld zł) przekroczyła w 2019 roku sumę środków napływających od Polaków pracujących za granicą.
 • Następstwa epidemii COVID-19 nie spowodowały masowych powrotów imigrantów i związanych z nimi problemów z personelem w firmach. Zatrudnienie cudzoziemców w polskiej gospodarce zmniejszyło się pomiędzy lutym i majem 2020 prawdopodobnie o ok. 10%, głownie przez zablokowanie kolejnych przyjazdów do Polski osób, które musiały wrócić na Ukrainę.
 • Zatrudnienie imigrantów w firmach jest bardzo wahliwe i nie jest istotnie skorelowane z sytuacją firm. Stawki płac pracujących imigrantów nie są w większości firm (ok. 90%) różne od pozostałych pracowników na tych samych stanowiskach, natomiast ponad 1/3 imigrantów pracuje znacznie więcej niż 40 godzin tygodniowo.
 • W prawie 60% ankietowanych firm imigranci zatrudniani byli wyłącznie przy pracy fizycznej nie wymagającej kwalifikacji. Na stanowiskach specjalistycznych i wymagających wykształcenia imigranci zatrudniani są głównie w dużych firmach. Ważną rolę (ok. 24% zatrudnienia) w rekrutacji i zarządzaniu zatrudnieniem imigrantów odgrywają prywatne agencje pośrednictwa pracy.
 • Plany imigrantów z Ukrainy szybko zmieniają się z migracji krótkookresowej w osiedleńczą. Ponad połowa ankietowanych imigrantów deklarowała, że w Polsce jest już także ktoś z ich rodziny. Ok. 38% chciałoby zostać w Polsce na stałe lub powyżej 3 lat.

17-10-2019 Informacja z badań ankietowych imigrantów w Bydgoszczy i we Wrocławiu w 2018 i 2019 roku

Raport prezentuje wyniki badania imigrantów we Wrocławiu i Bydgoszczy na przełomie 2018 i 2019 roku dostarczając, między innymi, informacji na temat warunków stabilizacji pobytu imigrantów w Polsce.

Główne wnioski:

 • Głównym motywem migracji nadal pozostają różnice w wynagrodzeniach, ale znacznie mniej istotny niż w latach 2014-2016 jest brak pracy na Ukrainie, co odzwierciedla poprawiającą się sytuację na rynku pracy u naszego sąsiada.
 • Wśród pracowników z Ukrainy dominuje migracja cyrkulacyjna oparta na pracy w Polsce i częstych, czasowych powrotach na Ukrainę. Model taki bardzo często nie jest wyborem, lecz przymusem związanym z relatywną łatwością otrzymania wiz na pobyt krótkoterminowy w porównaniu z wizami długoterminowymi.
 • Imigranci są coraz bardziej zainteresowani uzyskaniem prawa do stabilizacji pobytu w Polsce, o czym świadczą ich deklaracje oraz zmiany w czasie struktury posiadanych wiz. Jednocześnie niewydolność systemu przyznawania wiz długoterminowych jest najczęstszym problemem, na który narzekają imigranci.
 • Szybko zmienia się profil osób przyjeżdżających do Polski w porównaniu z początkowymi latami migracji. Na polskim rynku pracy coraz częściej można spotkać osoby z centralnej i wschodniej Ukrainy pochodzące ze średnich i dużych miast. Decyzję o migracji podejmują też osoby coraz młodsze i bez wcześniejszych doświadczeń podróży do pracy w Polsce. Wynika to z atrakcyjności polskiego rynku pracy, ale też z rosnącego znaczenia sieci migracyjnych w Polsce oraz aktywności agencji pośrednictwa pracy.
 • Udział osób deklarujących plany dalszego wyjazdu za granicę w ciągu dwóch lat wyniósł od 15% we Wrocławiu do 27% w Bydgoszczy. Spośród zainteresowanych dalszymi wyjazdami ok. 60% deklarowało, że krajem docelowym byłyby Niemcy. Z drugiej strony tylko nieco ponad 10% imigrantów wyobraża sobie, że za pięć lat przebywać będzie w innym kraju niż Polska lub Ukraina. Deklarowana chęć do dalszej emigracji obniża się wraz z długością pozostawania w Polsce, ma na nią wpływ także specyfika regionu.
 • W porównaniu z wcześniejszymi badaniami mniejsze są różnice pomiędzy płacami godzinowymi polskich i ukraińskich pracowników. W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie godzinowe imigrantów było o ok. 20% niższe niż Polaków, z czego ok. 8-12pp. można było tłumaczyć gorszymi kwalifikacjami i zawodami, w których pracują imigranci.
 • Częstość i wielkość przekazów pieniężnych zależy od sytuacji imigrantów. Większość imigrantów (ok. 55%) przekazywało pieniądze na Ukrainę.

25-07-2019 Polacy pracujący za granicą w 2018 r. Raport z badania ankietowego

Niniejszy raport prezentuje wybrane wyniki badań ankietowych emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Norwegii w listopadzie i grudniu 2018 roku zrealizowanych na potrzeby Narodowego Banku Polskiego.

Kolejna runda odbywającego się co dwa lata badania ponownie dostarczyła interesujących informacji na temat pozycji emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy, motywacjach wpływających na ich pobyt za granicą i przesyłanych do Polski przekazach pieniężnych. Specjalnym zagadnieniem jest temat wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexitu) na plany życiowe emigrantów. W skrócie, raport podejmuje między innymi następujące pytania badawcze istotne z punktu widzenia obecnych trendów migracyjnych:

 1. Jaki wpływ na migracje ma rekordowo niskie bezrobocie w Polsce?
 2. Co wpływa na plany migracyjne i przekazy pieniężne od emigrantów?
 3. Jaka jest specyfika polskiej emigracji w Norwegii?
 4. Czy brexit zmienił plany emigrantów i ich sytuację w Wielkiej Brytanii?
Wyniki badań wskazują, że rekordowo niskie bezrobocie w Polsce ograniczyło wyjazdy nowych emigrantów do głównych krajów emigracji z przeszłości takich jak Wielka Brytania i Niemcy, choć pojawiły się nowe, niszowe kierunki takie jak Norwegia. Wciąż najważniejszą motywacją wyjazdów i pozostawania na emigracji są wynagrodzenia netto, których mediany (środkowe wynagrodzenia) za granicą są nominalnie około dwukrotnie wyższe niż w Polsce, a dominanty (najczęstsze wynagrodzenia) są 2,0-3,6 razy wyższe niż w Polsce. Tym niemniej ok. 15% migrantów jest zdecydowana wracać do Polski w przyszłości niezależnie od poziomu wynagrodzeń. Dobra sytuacja gospodarcza w Polsce wpłynęła również na istotne ograniczenie odsetka emigrantów planujących pozostanie na emigracji na stałe na rzecz powrotu do Polski w dalszej przyszłości (za minimum 3 lata).

Wraz z długością przebywania na emigracji zmniejsza się skłonność do przekazywania środków pieniężnych do Polski, choć specyfika ta jest zróżnicowana pomiędzy krajami. Obserwowana ostatnio zwiększona emigracja do Norwegii to głównie osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowej, ze średnim wykształceniem, które stosunkowo często przekazują pieniądze do Polski i dość rzadko wykorzystują świadczenia społeczne. Emigranci z Polski w Wielkiej Brytanii są natomiast przeciętnie najlepiej wykształceni w porównaniu z innymi krajami objętymi ankietą. Ponadto, jedynie 10% ankietowanych w Wielkiej Brytanii deklarowało skrócenie planowanego pobytu na emigracji z powodu konsekwencji referendum dotyczącego brexitu. Zdecydowana większość emigrantów (85%) spełnia warunki pozostania w Wielkiej Brytanii po brexicie po dopełnieniu relatywnie prostej procedury administracyjnej.


Polacy pracujący za granicą w 2016 r. Raport z badania ankietowego

Niniejszy raport prezentuje wybrane wyniki badań ankietowych emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii i Holandii w listopadzie i grudniu 2016 roku zrealizowanych na potrzeby Narodowego Banku Polskiego.

Badania te są źródłem unikalnych informacji na temat pozycji emigrantów z Polski na zagranicznych rynkach pracy oraz ich powiązań z krajem, w tym przesyłanych do Polski transferów pieniężnych. Specjalnym zagadnieniem jest temat wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexitu) na plany życiowe emigrantów. W skrócie, raport podejmuje następujące pytania badawcze istotne z punktu widzenia obecnych trendów migracyjnych:

 1. Czy emigracja tymczasowa staje się emigracją osiedleńczą i jakie są tego konsekwencje?
 2. W jakim stopniu różnice płac i sytuacji na rynkach pracy pomiędzy Polska a krajami Europy Zachodniej wpływają na decyzje o emigracji?
 3. Jak zmieniają się preferencje emigrantów z Polski dotyczące przekazów pieniężnych?
 4. Jakie są konsekwencje referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącego Brexitu?

Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2017 r.

Synteza: Obywatele Ukrainy od lat są stałymi uczestnikami polskiego rynku pracy. Widoczni są oni szczególnie w województwie mazowieckim w aglomeracji warszawskiej oraz na terenach wyspecjalizowanych w rolnictwie. Wybuch konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju na początku 2014 r. oraz pogarszająca się sytuacja ekonomiczna zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, wywołały gwałtowny wzrost zainteresowania pracą w Polsce. Najbardziej jest to widoczne w liczbie oświadczeń o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych przez polskich pracodawców1. Jest to najprostsza i najbardziej rozpowszechniona wśród Ukraińców forma podejmowania pracy w Polsce. Według szacunków Departamentu Statystyki NBP w 2017 r. średni przebywało w Polsce około 900 tys. obywateli Ukrainy. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. imigranci ci przekazali na Ukrainę ponad 8,6 mld PLN.


Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r.

Synteza: Obserwowany od 2014 r. gwałtowny wzrost liczby obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy wynika z pojawiania się grupy migrantów, których do wyjazdu nakłoniła pogarszająca się sytuacja ekonomiczna jak też konflikt zbrojny na wschodzie kraju (tj. w 2014 r. lub później). Nowa fala imigracji ma zdecydowanie odmienną strukturę od tej, która przyjeżdżała do Polski przed rokiem 2014. Znacznie większą część stanowią w niej mężczyźni (57,9%, wobec 32,9% wśród doświadczonych migrantów), dominują osoby młode (średnia wieku 32,8 lat wobec 42,8 we wcześniejszej fali migracji), większy jest też udział osób ze wschodniej części Ukrainy – regionów zagrożonych konfliktem zbrojnym (28,4% wobec 6,3%). Mniej wśród nowych migrantów jest także osób posiadających dzieci (46,0% wobec 75,6%), co może prowadzić do sytuacji, w której część z tych osób, nie będzie miała motywacji, by powrócić na Ukrainę i będzie chciała pozostać w Polsce na stałe lub migrować dalej do innych krajów Unii Europejskiej.
Istotną cechą całej migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski jest jej krótkookresowy i cyrkulacyjny charakter. Przeciętny migrant z Ukrainy był w Polsce już 9 razy, a średnia długość obecnego pobytu wynosi 5 miesięcy. Wynika to w dużej mierze ze sposobu wejścia na polski rynek pracy. Większość migrantów podejmuje pracę w Polsce w oparciu o zarejestrowane oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (62,6%).


Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego

Streszczenie: Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i otwarcie dla Polaków unijnych rynków pracy pociągnęło za sobą gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej. Konsekwencją tego było silne zwiększenie wielkości środków przekazywanych przez emigrantów do rodzin w kraju tzw. remittances. Ze względu na konieczność po-prawnego uwzględnienia tych transferów w bilansie płatniczym oraz oceny ich wpływu na gospodarkę Narodowy Bank Polski od 2007 r. prowadzi regularne badanie sondażowe wśród emigrantów pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Zgromadzone w badaniu dane posłużyły do opracowania metody szacowania wielkości napływających środków i pozwoliły na ich dokładną analizę. Niniejszy materiał prezentuje wyniki prowadzonych badań w odniesieniu do tendencji towarzyszących poakcesyjnej fali emigracji w kontekście przekazywanych środków i sytuacji Polaków na unijnych rynkach pracy. Szczególny nacisk położono na analizę zmiennych wykorzystywanych do szacowania wielkości remittances i zmiennych wymienianych w literaturze jako czynniki mogące wpływać na wielkość transferów i ich zmienność w czasie. W opracowania poruszona została także istotna z punktu widzenia gospodarki kwestia rozdysponowania przekazanych środków, zarówno na poziomie województw jak i wielkości miejscowości, do których one trafiają.


Raport z badania imigrantów w Polsce zaprezentowany na seminarium NBP w 2014 roku: „Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia”


Publikacja: “Settlers and Guests – Determinants of the Plans of Return Migration from UK and Ireland to Poland in the Period 2007-2009”

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-05
1 EUR4,8128
1 USD4,8380
1 CHF4,9299
1 GBP5,5269
100 JPY3,3512

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję