Statystyka monetarna i finansowa

Dane finansowe sektora bankowego

Data ostatniej aktualizacji danych na stronie: 19-09-2022

Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9).

Dane finansowe publikowane są z częstotliwością miesięczną. Aktualizacja danych za wcześniejsze okresy wynikająca z przekazanych przez bank korekt dokonywana jest w okresach kwartalnych.

Pliki do pobrania:
ARCHIWUM

Dane sektora bankowego do grudnia 2017 r. (dane historyczne przed wdrożeniem MSSF9)

Wzory formularzy sprawozdawczych określone są w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. (z późn.zm) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Należności
Zestawienie zawiera zagregowane dane banków i oddziałów instytucji kredytowych na temat wartości należności według podziału produktowego, podmiotowego oraz podziału portfelowego.

Dane dotyczące należności ogółem prezentowane są dla całego sektora bankowego, natomiast informacje dotyczące odpisów oraz należności z utratą wartości obejmują sektor finansowy oraz niefinansowy.

Tabele: Należności sektora bankowego - Portfel B (wartość bilansowa brutto) oraz Należności sektora bankowego z utratą wartości (wartość bilansowa brutto) stanowią kontynuację danych prezentowanych na stronie internetowej od marca 2009 r. Pozostałe tabele obejmują dane począwszy od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Zobowiązania
Zestawienie zawiera zagregowane dane na temat zobowiązań banków i oddziałów instytucji kredytowych. Prezentacja obejmuje dane przekrojowe dotyczące zobowiązań finansowych według podziału produktowego/podmiotowego jak również zobowiązania według podziału portfelowego określonego dla sprawozdawczości FINREP. Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Rachunek zysków i strat
Zestawienie zawiera informacje na temat wybranych pozycji rachunku zysków i strat banków i oddziałów instytucji kredytowych oraz szczegółowe dane nt. kosztów i przychodów generowanych przez składniki aktywów i pasywów z wybranych portfeli określonych dla sprawozdawczości FINREP. Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Plik do pobrania:

Pozycje pozabilansowe z tytułu transakcji instrumentami pochodnymi OTC
Zestawienie zawiera informacje na temat wartości nominalnej transakcji wybranych instrumentów pochodnych zawartych poza obrotem zorganizowanym, w podziale według rodzajów instrumentów oraz kategorii kontrahentów. Informacje prezentowane są za okres od stycznia 2011 r.

Plik do pobrania:

Należności od sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów samochodowych
Zestawienie zawiera informacje o kredytach samochodowych udzielonych sektorowi niefinansowemu z wyszczególnieniem przedsiębiorstw, przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prywatnych. Informacje prezentowane są z częstotliwością roczną począwszy od 2009 r.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-09-26
1 EUR4,7566
1 USD4,9113
1 CHF4,9846
1 GBP5,2822
100 JPY3,4146

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję