Statystyka i sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość banków na potrzeby bilansu płatniczego

Od 1 kwietnia 2010 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby bilansu płatniczego określa Uchwała Zarządu NBP Nr 78 /2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.Urz.NBP Nr 18, poz.20) w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji na stronie sprawozdawczosc.nbp.pl

Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki obrotu gotówkowego

Od 1 lipca 2018 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby obrotu gotówkowego określa Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 14)

Pliki do pobrania:

Sprawozdawczość banków na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązki banków w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe określa Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego z późniejszymi zmianami.

Pliki do pobrania:

Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej

Niniejsza sekcja serwisu internetowego Narodowego Banku Polskiego przeznaczona jest do informowania banków o zmianach wprowadzanych w sprawozdawczości statystycznej sporządzanej na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej oraz zasad metodycznych jej opracowywania.

Sprawozdawczość ostrożnościowa

Banki i oddziały instytucji kredytowych zobowiązane są przekazywać do NBP sprawozdawczość ostrożnościową, zgodnie z Uchwałą nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn.zm. oraz stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (z późń.zm.), według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji.

W ramach sprawozdawczości ostrożnościowej banki przekazują następujące sprawozdania na bazie jednostkowej i skonsolidowanej:

 • w zakresie informacji finansowych (FINREP)
 • dotyczące funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)
 • w zakresie znaczących zaangażowań banków (NB300)
 • w zakresie dużych ekspozycji (LE)
 • w zakresie wskaźnika dźwigni finansowej (LR)
 • w zakresie strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)
 • w zakresie płynności (LCR)
 • w zakresie stabilnego finansowania (NSFR)
 • w zakresie obciążenia aktywów (AE)
 • dotyczące planów finansowania (FP), wyłącznie na bazie skonsolidowanej
 • w zakresie dodatkowych wskaźników monitorowania płynności (ALMM)
 • informacje o stosowaniu metod wewnętrznych do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego (BM)
 • informacje na temat ekspozycji kredytowych objętych moratoriami oraz programami gwarancji publicznych, wprowadzonymi w związku z pandemią (COVID-19).

Sprawozdanie FINREP jednostkowy oraz sprawozdanie NB300 sporządzane są na podstawie opracowanej przez NBP taksonomii XBRL, natomiast pozostałe sprawozdania przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Kolejne wersje taksonomii NBP dla sprawozdań FINREP jednostkowy i NB300, w tym formuły walidacyjne, instrukcje oraz komunikaty informacyjne dostępne są na Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej (Portal SIS) pod adresem: http://sis.nbp.pl.

Informacje dotyczące taksonomii, wzorów formularzy oraz instrukcji do sprawozdań przekazywanych, w szczególności na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez EBA, znajdują się na stronie internetowej: https://eba.europa.eu.

Wszystkie sprawozdania w postaci plików instancji XBRL przekazywane są do NBP za pośrednictwem Portalu SIS.

Dostęp do Portalu SIS odbywa się zgodnie z Zasadami informatycznymi i technicznymi dostępu do Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej zamieszczonymi pod adresem: http://sis.nbp.pl.
Wnioski o dostęp do systemu SIS należy przekazywać na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Statystyki
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Firmy informatyczne, chcące uzyskać dostęp do Portalu SIS w celu pozyskania informacji dotyczących standardów technicznych obowiązkowej sprawozdawczości, muszą zawrzeć z NBP umowę. W tej sprawie prosimy przesłać zapytanie na adres korespondencja.wso@nbp.pl

Zweryfikowane pod względem technicznym / merytorycznym sprawozdania zasilają bazę danych sprawozdawczości nadzorczej w NBP.

Sprawozdania przekazywane na podstawie Uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., oraz jej kolejne nowelizacje (poniżej wyszczególniono zmiany uchwały 71/2016 odnoszące się jedynie do sprawozdawczości ostrożnościowej):

Sprawozdanie jednostkowe FINREP

Zakres danych pakietu FINREP jednostkowy określa załącznik nr 6 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP, z późn.zm. Sprawozdanie FINREP jednostkowy obejmuje dane finansowe z bilansu banków, rachunku zysków i strat oraz ekspozycje pozabilansowe.

Zestawienie wybranych danych finansowych sektora bankowego sporządzane na podstawie danych ze sprawozdania FINREP dostępne jest na stronie NBP: Dane finansowe sektora bankowego

Sprawozdanie NB300

Zakres danych pakietu NB300 określa załącznik nr 7 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Pakiet NB300 obejmuje dane dotyczące znaczących zaangażowań banku wobec klientów oraz klientów podlegających zgłoszeniu na podstawie art. 79b ust.1 ustawy Prawo bankowe.

Plany finansowania (FP)

Zakres sprawozdania FP określa załącznik nr 10 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Sprawozdanie sporządzane jest przez banki zgodnie z zakresem konsolidacji ostrożnościowej. Pakiet zawiera m.in. dane na temat planów finansowania w zakresie aktywów i pasywów, plany dotyczące rachunku zysków i strat, cen aktywów i zobowiązań oraz wskaźników płynności (dane rzeczywiste na koniec danego roku oraz prognozy 1-roczne, 2 i 3–letnie). Projekty formularzy sprawozdawczych zostały opracowane przez EBA.

Pakiet COVID-19

Zakres sprawozdania COVID-19 określa załącznik nr 13 do uchwały 71/2016 Zarządu NBP. Obowiązek sprawozdawczy dla tego pakietu został wprowadzony uchwałą 62/2020 Zarządu NBP. Począwszy od danych finansowych za grudzień 2020 r. banki przekazują informacje na temat ekspozycji kredytowych objętych moratoriami oraz programami gwarancji publicznych, wprowadzonymi w związku z pandemią. Wzory formularzy sprawozdawczych zostały opracowane przez EBA.

Ze szczegółowymi informacjami na temat pakietu COVID-19 dotyczącymi taksonomii XBRL EBA, instrukcji sprawozdawczej oraz reguł kontrolnych można zapoznać się na stronie: https://eba.europa.eu

Sprawozdania przekazywane na podstawie wymogów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (z późn.zm.) ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz stosownie do zapisów Uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn.zm.

Skonsolidowane sprawozdanie w zakresie informacji finansowych (FINREP ITS)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku III i V rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm). Sprawozdanie obejmuje dane w zakresie aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów oraz ekspozycji pozabilansowych.

Sprawozdawczość w zakresie funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych (COREP)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku I i II rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). Sprawozdanie obejmuje informacje z zakresu adekwatności kapitałowej, wypłacalności grupy, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego i ryzyka operacyjnego.

Zestawienie danych na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności / współczynników kapitałowych, przygotowanych w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków łącznie z ich oddziałami zagranicznymi (bez oddziałów instytucji kredytowych) są publikowane na stronie NBP: Adekwatność kapitałowa banków.

Sprawozdawczość w zakresie dużych ekspozycji (LE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VIII i IX rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). Sprawozdanie zawiera informacje o dużych ekspozycjach wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów.

Wskaźnik dźwigni (LR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku X i XI rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm). W sprawozdaniu prezentowane są dane dotyczące ekspozycji bilansowych i pozabilansowych, kapitału oraz wskaźnika dźwigni (LRCalc).

Straty z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami (IP Losses)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku VI i VII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). W sprawozdaniu prezentowane są ekspozycje z tytułu kredytów zabezpieczonych nieruchomościami i straty z tytułu tych ekspozycji.

Począwszy od danych sprawozdawczych za czerwiec 2020 roku sprawozdanie IP Losses zostało włączone przez EBA jako tabela C 15.00 do pakietu EBA COREP Own Funds.

Oddziały instytucji kredytowych przekazują tabelę C 15.00 pakietu EBA COREP Own Funds przy wykorzystaniu taksonomii EBA jako EBA COREP Losses dla Oddziałów Instytucji Kredytowych.

Sprawozdawczość w zakresie płynności (LCR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XXIV i XXV rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące wysokości wskaźnika LCR oraz struktury zabezpieczenia przed utratą płynności zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014(z późn.zm.).

Stabilne finansowanie (NSFR)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XII i XIII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące pozycji zapewniających stabilne finansowanie oraz pozycji wymagających stabilnego finansowania zgodnie z art. 427 oraz art. 428 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Sprawozdawczość dotycząca obciążenia aktywów (AE)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załączniku XVI i XVII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). Sprawozdanie obejmuje informacje na temat wszelkich form obciążenia aktywów i obciążenia warunkowego oraz źródeł obciążenia.

Dodatkowe wskaźniki monitorowania płynności (ALMM)

Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w załącznikach XVIII - XXIII rozporządzenia 680/2014 (z późn.zm.). W sprawozdaniu prezentowane są informacje dotyczące niedopasowania terminów zapadalności, koncentracji finansowania według kontrahenta oraz rodzaju produktu, cen płaconych przez instytucje za różne okresy finansowania, prolongowania finansowania oraz koncentracji zdolności równoważenia płynności.

Benchmarking (Internal Models) (BM)

Wymóg sprawozdawczy wynika z art. 78 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dyrektywa CRD IV) i obowiązuje banki, stosujące metody wewnętrzne do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem lub wymogów w zakresie funduszy własnych, z wyjątkiem ryzyka operacyjnego. Wzory formularzy sprawozdawczych oraz instrukcja zostały określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1486 z dnia 10 lipca 2017 r.

Lista monetarnych instytucji finansowych (MIF)

Archiwum

Zobacz:
Komunikaty archiwalne sekcji "Sprawozdawczość na potrzeby statystyki monetarnej i nadzorczej"

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję