Komunikaty Departamentu Statystyki
(archiwum)

Komunikat z dnia 20 września 2017 r.

NBP opublikował zaktualizowaną wersję „Instrukcji wypełniania formularzy sprawozdawczych BAXXX, BPXXX, BGXXX, BHXXXX, BTXXX. Statystyka stanów”. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zaznaczono w trybie „Śledź zmiany”.

Komunikat z dnia 9 sierpnia 2017 r.

NBP opublikował zaktualizowaną wersję „Instrukcji wypełniania formularzy sprawozdawczych BAXXX, BPXXX, BGXXX, BHXXXX, BTXXX. Statystyka stanów”. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji zaznaczono w trybie „Śledź zmiany”.

Komunikat z dnia 1 sierpnia 2017 r.

NBP opublikował instrukcje wypełniania formularzy sprawozdawczych wprowadzonych uchwałą nr 71/2016 Zarządu NBP z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Komunikat z dnia 7 października 2015 r.

NBP opublikował zaktualizowaną „Nową instrukcję wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018” (obowiązującą od danych za listopad 2015 r.). Instrukcja uwzględnia zmiany zakresu sprawozdawczego, wprowadzone uchwałą nr 38/2015 Zarządu NBP z dnia 23 lipca 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 16 grudnia 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy TR011-TR017, która będzie obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany (zaznaczone w trybie „Śledź zmiany”) wynikają z Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 zmieniającej uchwałę nr 53/2011 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych (...) i dotyczą głównie zasad klasyfikacji sektorowej podmiotów gospodarczych. Znowelizowana instrukcja zawiera również uszczegółowienie zawartych w niej wyjaśnień.

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 2 grudnia 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowane instrukcje wypełniania formularzy AXXX, PXXX, D301, IDXX, EBC11-EBC44 – stany oraz MXXX, które będą obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany (zaznaczone w trybie „Śledź zmiany”) związane są głównie z reklasyfikacjami i uszczegółowieniem definicji sektora instytucji rządowych i samorządowych, które wprowadzono na podstawie informacji o zmianach otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Jedną z istotnych zmian jest reklasyfikacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z sektora pomocniczych instytucji finansowych do sektora instytucji rządowych szczebla centralnego dokonana na podstawie decyzji Eurostatu.

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 16 października 2014 r.

NBP opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy M0001- M0018. Instrukcja z wprowadzonymi zmianami będzie obowiązywać od danych za grudzień 2014 r. Zmiany wynikają z Uchwały nr 40/2014 Zarządu NBP z dnia 17 lipca 2014 zmieniającej uchwałę nr 53/2011 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych (...) i dotyczyły głównie zasad klasyfikacji sektorowej podmiotów gospodarczych – zgodnie z rozporządzeniem EBC uwzgledniającym standardy statystyczne ujęte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w UE tj. standardy ESA 2010 (obecny standard to ESA 95).

Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 25 listopada 2013 r.

NBP opublikował zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy M0001- M0018. Instrukcja z wprowadzonymi zmianami będzie obowiązywać od danych za listopad 2013 r. W szczególności wprowadzone zmiany dotyczą:

  • objaśnień do formularza M0009 – wprowadzenie zapisu wyłączającego z zakresu raportowania przez banki depozytów zawieranych na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych transakcji dokonywanych w ramach tej samej grupy kapitałowej
  • objaśnień do formularzy M0010, M0011, M0012 – M0016 oraz M0017 i M0018 – doprecyzowanie fragmentów dotyczących sposobu raportowania operacji dokonywanych na rynkach finansowych przeprowadzanych w obrębie grupy kapitałowej, w skład której wchodzi bank raportujący.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z 21 maja 2013 r.

W ślad za uchwałą nr 6/2013 Zarządu NBP z dnia 24 kwietnia 2013 r. publikujemy zaktualizowaną instrukcję wypełniania formularzy M0001- M0018. Instrukcja z wprowadzonymi zmianami będzie obowiązywać od września 2013 r.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z 22 grudnia 2011 r. W dniu 22 grudnia br. zostały zamieszczone zaktualizowane instrukcje w zakresie sprawozdawczości obowiązującej od danych za styczeń 2012 r. zgodnie z uchwałą nr 53/2011 Zarządu NBP z dnia 30 września 2011 r. (Dz. Urz. NBP Nr 14/2011 poz. 15)

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 15 lipca 2011 r.
W dniu 15 lipca br. została zamieszczona zaktualizowana Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych SEK01-SEK06, gdzie zamieszczona została informacja o sposobie traktowania operacji factoringowych (po ostatecznym rozstrzygnięciu tej kwestii przez EBC), dodatkowe wyjaśnienia zagadnień, o które banki pytały w kontaktach roboczych oraz uzupełnone zostały przykłady. W ostatnich dniach zamieszczone zostały też drobne uzupełnienia w Instrukcji dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Instrukcji dla banków stosujących Polskie Zasady Rachunkowości oraz Instrukcji EBC - stany. Wszystkie modyfikacje zaznaczone zostały w trybie "Śledź zmiany".

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 17 lutego 2011 r.
W dniu 17 lutego br. zostały zamieszczone zaktualizowane instrukcje wypełniania formularzy sprawozdawczych, tj. Instrukcja dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Instrukcja dla banków stosujących Polskie Zasady Rachunkowości, Instrukcja EBC - stany oraz Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych SEK01-SEK06. Zmiany zaznaczono w trybie "Śledź zmiany", z wyjątkiem Instrukcji SEK01-SEK06, która została istotnie zmodyfikowana.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 5 lipca 2010 r.

W dniu 5 lipca br. została zamieszczona zaktualizowana instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0017. Zmiany zaznaczono niebieskim kolorem czcionki.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 1 lipca 2010 r.

W dniu 1 lipca br. została zamieszczona zaktualizowana instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0017. Zmiany zaznaczono niebieskim kolorem czcionki.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 10 maja 2010 r.

W dniu 10 maja br. zamieszczona została instrukcja wypełniania formularzy SEK01-SEK06 wraz z przykładami.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 5 maja 2010 r.

W dniu 5 maja br. została zamieszczona zaktualizowana instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0017, uwzględniająca uwagi przekazane przez banki.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 21 kwietnia 2010 r.

W związku z wejściem w życie Uchwały Zarządu NBP nr 2/2010 Departament Statystyki zamieszcza poniżej zmodyfikowane instrukcje sprawozdawcze: wypełniania formularzy sprawozdawczych WEBIS dla banków stosujących MSR i PSR, formularzy EBC (stany i transakcje) oraz statystyki stóp procentowych. Zgodnie z uchwałą Zarządu NBP pierwsze sprawozdania zawierające zmodyfikowane formularze EBC oraz stóp procentowych przekazane będą przez banki w lipcu 2010 r., tj. począwszy od danych na koniec czerwca 2010 r.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 15 marca 2010 r.

W związku z wejściem w życie Uchwały Zarządu NBP nr 2/2010 z dnia 18 lutego 2010 r ., zmieniającej Uchwałę Nr 23/2003 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, Departament Statystyki NBP zamieszcza poniżej Instrukcję wypełniania formularzy sprawozdawczych oznaczonych symbolami od  M0001 do M0017.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 2/2010 Zarządu NBP, pierwsze sprawozdania w zakresie formularzy M0001-M0017 będą dotyczyły danych za czerwiec 2010 r. i zostaną przekazane w lipcu 2010 r., w ramach pakietu sprawozdawczego WEBIS. Obowiązek przygotowania danych w zakresie formularzy od M0001 do M0003 będzie dotyczył banków, które dokonały własnych niepublicznych emisji instrumentów dłużnych. Formularze od M0004 do M0017 będą wypełniane wyłącznie przez banki wymienione w pkt 1-11, 13-16, 20 i 25-29 załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu NBP nr 2/2010 z dnia 18 lutego 2010 r.
W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień odnośnie formularzy M0001-M0017 prosimy o kontakt z Departamentem Statystyki NBP.Komunikat Departamentu Statystyki z dnia 10 lutego 2009 r.
- plik PDF - 61 KB

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 10 marca 2008 r.

Komunikat Departamentu Statystyki NBP z dnia 30 marca 2006 r.
- plik PDF - 61 KB


Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-28
1 EUR4,5479
1 USD3,7566
1 CHF4,2218
1 GBP5,1270
100 JPY3,6010

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję