System finansowy

Inne publikacje

nowość Innowacje w sektorze banków komercyjnych w Polsce

Plik do pobrania:


Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania 2016 r.

Plik do pobrania:


Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce

Celem opracowania jest analiza dostępności finansowania dla sektora polskich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem luki finansowej. Przedmiotem rozważań są koncepcje teoretyczne luki finansowej, a także sposoby jej pomiaru. Choć przedsiębiorstwa mogą finansować się z różnych źródeł zewnętrznych, tu skoncentrowano się na kredycie bankowym pamiętając jednak, że luka taka może powstawać również w odniesieniu do innych zewnętrznych źródeł zasilania finansowego przedsiębiorstw (por. np. (OECD(b) 2015)). Szczególną uwagę zwrócono na kwestie zakresu stosowalności różnych metod oceny luki finansowej, w tym ich ograniczeń. Na powyższym tle przeanalizowane zostały ważniejsze czynniki określające popyt na kredyt sektora przedsiębiorstw oraz jego podaż przez sektor bankowy i – na tej podstawie – możliwość oraz obszary pojawiania się tej luki. W oparciu o badania zewnętrzne i własne analizy przedstawiono szacunki luki finansowej w Polsce. Scharakteryzowano również wybrane metody wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych ograniczeniami w dostępności kredytu. W szczególności, omówiony został udany, również w ocenie autorów, jeden z ważniejszych polskich programów rządowych o takim przeznaczeniu. Opracowanie uzupełnia przegląd wybranych doświadczeń banków centralnych, nakierowanych na przeciwdziałanie czynnikom sprzyjającym powstawaniu luki finansowej lub na łagodzenie jej skutków, w tym wynikających z ostatniego globalnego kryzysu finansowego. W opracowaniu zastosowano podejście literaturowe, uzupełnione o wyniki własnych analiz. Analizy przeprowadzone w niniejszym opracowaniu opierają się na danych dostępnych do końca III kw. 2015 r.

Plik do pobrania:


Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r.

Celem poniższego raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań. Raport zawiera także dwie dodatkowe analizy: „Najbogatsze gospodarstwa domowe i rozkład majątku” oraz „Analiza obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów złotowych i walutowych”.

Plik do pobrania:


Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością

Celem publikacji „Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością” przygotowanej przez zespół autorski z Departamentu Stabilności Finansowej NBP jest przybliżenie czytelnikowi mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który w skrócie określany jest anglojęzycznym terminem resolution. Jest to metoda postępowania z bankami zagrożonymi upadłością, w której - co do zasady - wyeliminowana jest pomoc publiczna, a skutki złego zarządzania bankiem ponoszą jego akcjonariusze i wierzyciele. Zasadnicza część materiału poświęcona jest zagadnieniom operacyjnym związanym z warunkami uruchomienia procesu, jego planowaniem, a także podstawowymi narzędziami.

Doświadczenia ostatniego kryzysu finansowego, szczególnie w Europie, potwierdziły potrzebę wprowadzenia do porządku prawnego każdego kraju skutecznych rozwiązań w zakresie resolution. Wymaga to przyznania na mocy ustawy instytucjom sieci bezpieczeństwa finansowego nowych narzędzi i szerszych uprawnień w zakresie ingerencji w prawa właścicieli i wierzycieli banków. W Polsce prace nad ustawą wprowadzającą procedurę resolution toczą się już od dłuższego czasu. Projekt ustawy przewiduje powierzenie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu odpowiedzialności za przeprowadzanie procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Plik do pobrania:


Instrumenty makroostrożnościowe

1 stycznia 2014 r. zaczęły obowiązywać przepisy pakietu CRD IV/CRR, którym wprowadzono do porządku prawnego Unii Europejskiej postanowienia Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego określane mianem Bazylei III. Regulacje unijne nie zostały jednak ograniczone wyłącznie do przeniesienia przepisów Bazylei (takich jak np.: jakość kapitałów, bufor antycykliczny, bufor dla banków globalnych, wskaźniki płynności kapitałowej, dźwignia finansowa) ale wprowadziły szereg nowych rozwiązań w szczególności dotyczących polityki makroostrożnościowej. Dokument „CRD IV/CRR – instrumenty makroostrożnościowe” ma na celu przybliżenie rozwiązań zawartych w regulacjach UE i stanowi opisową charakterystykę instrumentów makroostrożnościowych, a także innych środków, które mogą być wykorzystane do przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności finansowej. W szczególności opisane zostały bufory kapitałowe i tzw. inne instrumenty stosowane dla celów polityki makroostrożnościowej. Opracowanie odnosi się również do trybu nakładania środków makroostrożnościowych, w tym procedury współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzoru, a instytucjami unijnymi.

Plik do pobrania:


Rozwój rynku kapitałowego

Przedstawiamy Państwu raport „Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce” opracowany przez zespół ekspertów z Departamentu Systemu Finansowego oraz Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP. Dokument powstał w oparciu o wyniki badania ankietowego i opisuje czynniki oddziałujące na skłonność przedsiębiorstw do emisji akcji i instrumentów dłużnych na krajowym rynku kapitałowym. W opracowaniu wskazano także najważniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorstw, bariery w rozwoju rynku akcji i długu korporacyjnego.

Plik do pobrania:


Organizacja nadzoru finansowego

Poniższy dokument ma charakter informacyjny. Jego celem jest zaprezentowanie głównych kierunków zmian w zakresie instytucjonalnej organizacji nadzoru nad rynkiem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem roli banków centralnych w tym procesie.

Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i definicyjny. Jej celem jest przedstawienie podstawowych informacji na temat systematyki sposobów organizacji nadzoru finansowego. Druga część przedstawia, jak w praktyce zorganizowany jest nadzór nad systemem finansowym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W trzeciej części przedstawiono najnowsze inicjatywy zmian instytucjonalnego usytuowania nadzoru finansowego (stan na 31.10.2009 r.).


Plik do pobrania:


Współpraca z Unią Europejską

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję