KOMUNIKAT PRASOWY

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 18 sierpnia 1999 r. przeanalizowała uwarunkowania realizacji celu polityki pieniężnej w 1999 i 2000 roku. Rada postanowiła nie dokonywać zmian w parametrach polityki pieniężnej.

Analiza aktualnych tendencji inflacyjnych potwierdza realizację założonego przez RPP na ten rok celu inflacyjnego tj. 6,6-7,8%. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej wyraża zaniepokojenie negatywnymi tendencjami zarysowującymi się w ostatnich miesiącach w bilansie handlowym ( w tym spadkiem eksportu) oraz w bilansie obrotów bieżących. W związku z powyższym Rada z niepokojem obserwuje zmniejszanie dyscypliny budżetowej w roku bieżącym. Dla przeciwdziałania pogarszaniu się równowagi zewnętrznej niezbędne jest prowadzenie odpowiednio restrykcyjnej polityki fiskalnej, a także wzrost stopnia jej przejrzystości.

Rada określiła cel polityki pieniężnej na rok 2000, który będzie stanowić podstawę opracowania Założeń polityki pieniężnej na przyszły rok. Rada przyjęła, że celem tym będzie obniżenie inflacji liczonej tempem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do poziomu 5,4-6,8% w relacji grudzień 2000 do grudnia 1999. Zakłada się, że cel ten będzie realizowany w warunkach wzrostu PKB o około 5% i przewidywanego pogorszenia się deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego do około 7% PKB. Prognoza ta została sporządzona przy założeniu, że w 2000 roku zwiększony zostanie stopień restrykcyjności polityki fiskalnej, a skala podwyżek podatków pośrednich nie będzie wyższa od obecnie przewidywanej przez rząd.

Założenia polityki pieniężnej na 2000 rok będą omawiane na kolejnych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej 8 i 22 września br.


[ Powrót ] [ Do druku ]
Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję