Informacja Prasowa

W dniach 22 - 23 września br. odbędzie się w Krakowie, organizowane wspólnie przez Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów RP, Doroczne Posiedzenie Grupy Członkowskiej Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W spotkaniu, które po raz pierwszy organizowane jest na terenie Polski, wezmą udział przedstawiciele państw wchodzących w skład w/w Grupy (tzw. konstytuanta szwajcarska) tj. Szwajcarii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Polski. Delegacjom przewodniczą ministrowie finansów oraz prezesi banków centralnych. Dyrektorem Wykonawczym naszej konstytuanty jest Szwajcar Matthias Meyer, zaś jego zastępcą Pan Jerzy Hylewski. Celem w/w spotkania jest m.in. :
- przedstawienie stanowiska konstytuanty wobec najważniejszych tematów, które będą przedmiotem dyskusji na forum Dorocznego Spotkania Grupy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Praga, 26 - 28 września 2000 r.);
- prezentacja aktualnej sytuacji gospodarczej poszczególnych państw oraz zakresu ich współpracy z BŚ i MFW, a także w ramach konstytuanty;
- omówienie wyników działalności Rad Dyrektorów Wykonawczych BŚ i MFW w ostatnim okresie.

Ponadto, w trakcie zaplanowanego na dzień 23 września br. seminarium przedyskutowane zostaną tematy dotyczące rozwoju rynków finansowych w krajach znajdujących się w okresie transformacji gospodarczej oraz korupcji.
     Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) został utworzony w lipcu 1944 roku w Bretton Woods na konferencji Narodów Zjednoczonych. Bank wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju (International Development Association – IDA) nazywany jest potocznie Bankiem Światowym. Umowa założycielska IBRD weszła w życie 27 grudnia 1945 r., po ratyfikowaniu jej przez 28 państw. Polska należała do członków – założycieli Banku, który faktycznie rozpoczął swą działalność w dniu 25 czerwca 1946 r. W okresie ”zimnej wojny” Polska wystąpiła z tej organizacji (14 marca 1950 r.). Wniosek o ponowne przystąpienie do IBRD został złożony w 1981 r., zaś w czerwcu 1986 r. Polska stała się powtórnie jego członkiem.
     Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr. 88/86 z dnia 6 czerwca 1986 r. w sprawie przyjęcia członkostwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju Prezes Narodowego Banku Polskiego jest upoważniony do podejmowania – w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami – wszelkich niezbędnych działań w celu wypełnienia zobowiązań rządu wynikających z członkostwa w IBRD, zaś NBP pełni funkcję Przedstawiciela Finansowego w tej organizacji. Początkowo, tj. w latach 1987 – 1992 Polska należała do grupy, której przewodniczyły Włochy. W jej skład wchodziła ponadto Grecja, Malta i Portugalia. Od października 1992 r. Polska jest w ramach Banku członkiem konstytuanty szwajcarskiej, w której Szwajcaria posiada 26856 głosów, Polska - 11158, Tadżykistan - 1310, Turkmenistan - 776, Azerbejdżan - 1896, Kirgistan – 1357 i Uzbekistan - 2743.
     Organem naczelnym IBRD jest Rada Gubernatorów. Każdy członek Banku dysponuje w radzie 250 głosami plus 1 głos za każdą posiadaną akcję kapitału zakładowego IBRD. 5 najbardziej uprzemysłowionych państw zachodnich miało w końcu czerwca 2000 roku ponad 37% wszystkich głosów, w tym USA – 16,49%, Japonia – 7,91%, Niemcy – 4,52%, Wlk. Brytania – 4,33%, Francja – 4,33% (Polska – 0,69%).
    

IBRD jest członkiem rodziny 5 wielostronnych instytucji rozwoju, znanych pod wspólną nazwą Grupy Banku Światowego. Poza IBRD w skład grupy wchodzą : Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation - IFC - utworzona w 1956 roku dostarcza finansowania kredytowego i kapitałowego firmom prywatnym bez gwarancji rządowych), IDA (utworzone w 1960 r. zapewnia krajom o niskiej średniej dochodów przeznaczone na rozwój fundusze na bardzo preferencyjnych warunkach, przy czym dostarczane przezeń środki pochodzą głównie od państw – darczyńców na zasadzie darowizn), Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID - założone w 1966 r., świadczy usługi mediatorskie i arbitrażowe w dziedzinie sporów pomiędzy inwestorami zagranicznymi a rządami krajów inwestycji) oraz Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA - utworzona w 1988 r., zapewnia niekomercyjne ubezpieczenie ryzyka inwestycyjnego oraz usługi techniczne w celu ułatwiania realizacji prywatnych inwestycji zagranicznych).
     Zgodnie z raportem na temat wdrażania założeń Strategii Pomocy dla Polski przedstawionej na Radzie Dyrektorów Wykonawczych we wrześniu 1999 r. Bank Światowy koncentruje się na trzech typach działalności :
     - przygotowanie i wdrożenie złożonych wielosektorowych programów, obejmujących złagodzenie aspektów socjalnych (sektor węglowy, tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, restrukturyzacja kolei);
     - doradztwo o obszarze określonych reform sektora publicznego, jak również w zakresie spraw związanych z procesem akcesyjnym do UE (reformy sektora finansowego, reforma administracji lokalnej, konsolidacja i prywatyzacja sektora energetycznego, wpływ negocjacji z UE na kluczowe sektory, wycena wydajności programów socjalnych w dziedzinie edukacji, zdrowia i opieki społecznej);
     - reforma i rozwój określonych sektorów (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego i programy innowacyjne, które mogą mieć wpływ na preferencyjne finansowanie zarówno przez społeczność międzynarodową jak i kapitał prywatny).

     Współpracując z Bankiem Światowym, NBP śledzi wszelkie inicjatywy Banku mające na celu budowę nowej międzynarodowej architektury finansowej, popieranie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich, oddłużanie najuboższych krajów świata, przeciwdziałanie ubóstwu oraz walkę z chorobami cywilizacyjnymi. NBP zajmuje się również monitorowaniem nowych form finansowania i innych form pomocy.
     Do dnia 31 lipca 2000 r. Polska uzyskała z BŚ 40 kredytów na ogólną kwotę 4042,6 mln. USD (bez kredytów anulowanych lub zredukowanych), z czego do 31.07.00 wykorzystano 3129,5 mln. USD. Pierwsze kredyty i linie kredytowe udzielone Polsce przez Bank Światowy w 1990 r. zostały zaciągnięte przez NBP. Kredyty te były przeznaczone na finansowanie programów ”Rozwoju Przemysłu” i ”Rozwoju Przemysłu Rolno – Spożywczego”. Linie te zostały już zamknięte i spłacone. Obecnie NBP pełni rolę agenta i prowadzi obsługę bankową kredytów zaciągniętych lub gwarantowanych przez rząd RP.

     UWAGA REDAKCJE: KONFERENCJA PRASOWA W KRAKOWIE!
     Konferencja prasowa dotycząca Dorocznego Posiedzenia Grupy Członkowskiej Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego odbędzie się w 22 września br. w godz. od 12.45 do 13.25 w krakowskim Continental Hotel Orbis, Al. Armii Krajowej 11.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję