Komunikat o pracach Międzyresortowej Grupy Roboczej
ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową

 1. Międzyresortowa Grupa Robocza NBP (Narodowy Bank Polski) i MF (Ministerstwo Finansów) ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową została powołana w celu wypracowania zasad wejścia Polski do strefy euro.
 2. Grupa pracuje pod wspólnym przewodnictwem Pana Andrzeja Bratkowskiego (Wiceprezesa NBP) oraz Pana Ryszarda Michalskiego (Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów). W okresie od 22 lipca br. do chwili obecnej odbyło się siedem posiedzeń Grupy, a także konsultacje ekspertów obu stron.
 3. Stwierdzono, że celem Rządu i NBP jest prowadzenie polityki gospodarczej, która sprzyjać będzie wprowadzeniu gospodarki na ścieżkę szybkiego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnego dla przyspieszenia procesu realnej konwergencji.
 4. Intencją Rządu i NBP jest prowadzenie takiej polityki makroekonomicznej, która zapewni spełnienie przez Polskę nominalnych kryteriów konwergencji Traktatu z Maastricht w 2005 r.
 5. Uzgodniono, że do podstawowych założeń proponowanej strategii należą:
  • dążenie do możliwie najszybszego uzyskania członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), przy czym podkreślono, że proces przystąpienia do UGW powinien przebiegać z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych, w tym wpływu na rozwój gospodarczy,
  • uczestnictwo w Europejskim Mechanizmie Kursowym 2 (ERM 2) w ramach szerokiego pasma wahań (+/-15%),
  • wynegocjowanie centralnego kursu złotego w ramach ERM 2 na poziomie stwarzającym warunki do trwałego wzrostu gospodarczego i pozwalającego uniknąć napięć na rynku walutowym.
 6. Kurs centralny związania złotego z euro w ramach mechanizmu ERM 2 będzie ustalony przez stronę polską w uzgodnieniu z przedstawicielami Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Banku Centralnego. Przy wyznaczaniu tego kursu zostanie uwzględniony kurs złotego w stosunku do euro na rynku walutowym w wybranym okresie referencyjnym.
 7. Obie strony zdecydowały, że konsultacje w ramach Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. Integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową będą kontynuowane. Przedmiotem prac Grupy będą zagadnienia związane z koordynacją polityki fiskalnej i pieniężnej, analiza fundamentalnych czynników kształtujących kurs złotego oraz stanowiska i postulaty co do terminu i warunków przystąpienia Polski do ERM 2 i UGW.[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-30
1 EUR4,5268
1 USD3,8658
1 CHF4,1878
1 GBP4,9560
100 JPY3,6586

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję