Komunikat Narodowego Banku Polskiego

NBP GOTOWY DO INTEGRACJI Z UE

We wtorek, 15 lipca 2003 roku, oficjalną wizytę w Polsce złoży Jean - Claude Trichet, prezes Banku Francji. Trichet przyjedzie do Polski na zaproszenie Leszka Balcerowicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego w związku z zakończeniem projektu "Dostosowanie Narodowego Banku Polskiego do funkcjonowania w Europejskim Systemie Banków Centralnych", realizowanego w ramach umowy bliźniaczej z bankami centralnymi Francji i Włoch.

We wtorek, 15 lipca 2003 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego (sala im. Wł. Grabskiego) odbędzie się uroczyste podsumowanie współpracy Narodowego Banku Polskiego, Banku Francji i Banku Włoch w ramach umowy bliźniaczej, której celem było przygotowanie NBP do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W uroczystości wezmą udział m.in. Jean - Claude Trichet, prezes Banku Francji, Antonio Finocchiaro, zastępca dyrektora Generalnego Banku Włoch, Bruno Dethomas, ambasador Komisji Europejskiej w Polsce, Patrick Gautrat, ambasador Francji w Polsce oraz Giancarlo Leo, ambasador Włoch w Polsce.

Następnie, o godzinie 12.00, w sali im. Władysława Grabskiego, rozpocznie się seminarium, w trakcie którego Jean - Claude Trichet wygłosi wykład pt. "The Euro, Monetary Union and the Perspectives for Enlargement". Słowo wstępne wygłosi Leszek Balcerowicz, prezes NBP.

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Komunikacji Społecznej NBP:
Łukaszem Kwietniem, doradcą prezesa NBP (tel: 0-609 501 222)
lub Karolem Smolągiem, szefem sekcji prasowej NBP (tel: 0-609 501 221).

DOSTOSOWANIE NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
DO FUNKCJONOWANIA
W
EUROPEJSKIM SYSTEMIE BANKÓW CENTRALNYCH


Podstawą do realizacji porozumienia bliźniaczego (twinning) z Bankiem Francji oraz Bankiem Włoch był projekt NBP zgłoszony w kwietniu 2000 r. do współfinansowania w ramach PHARE 2000. Na przedstawioną przez NBP propozycję współpracy odpowiedziały dwa banki centralne z państw Unii Europejskiej - Bank Francji i Bank Włoch. Jesienią 2000 r. Komisja Europejska zatwierdziła oba banki centralne jako partnerów twinningowych.

Umowa bliźniacza została podpisana dwa lata temu, 12 lipca 2001 roku. Projekt składał się z siedmiu podprojektów obejmujących obszary wymagające dostosowań:
 • systemy płatności,
 • statystyka monetarna,
 • monitorowanie przepływów kapitałowych,
 • rachunkowość,
 • nadzór bankowy,
 • audyt wewnętrzny,
 • system informatyczny.
Bank Francji odpowiadał za statystykę monetarną , rachunkowość, system płatniczy i częściowo za nadzór bankowy, natomiast Bank Włoch za audyt wewnętrzny, system informatyczny, system monitorowania przepływów kapitałowych oraz wsparcie w zakresie nadzoru skonsolidowanego.
Łączna kwota finansowania projektu ze środków PHARE wyniosła prawie 3,5 mln EUR, w tym 2 mln EUR przewidziano na koszty wzmocnienia instytucjonalnego NBP, realizowanego we współpracy bliźniaczej oraz blisko 1,5 mln EUR na zakupy inwestycyjne.

Proces dostosowania NBP do europejskich standardów rozpoczą ł się już od chwili podpisania w 1991 roku umowy stowarzyszeniowej, a tempa nabrał w drugiej połowie lat dziewięćdziesią tych wraz z rozpoczęciem negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. Ważnym wkładem w pomyślne zakończenie tego procesu był finalizowany dziś projekt. W istotny sposób pomógł on bowiem w ostatniej fazie dostosowania Narodowego Banku Polskiego do standardów jakie musimy spełnić, by 1 maja 2004 roku dołą czyć do grona banków - członków Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Już teraz przedstawiciele NBP uczestniczą w roli aktywnych obserwatorów w pracach komitetów i grup roboczych EBC.

Podstawowymi metodami realizacji projektu były szkolenia, wizyty studyjne, spotkania i konsultacje z francuskimi i włoskimi ekspertami. Współpraca z Bankiem Francji i Bankiem Włoch pozwoliła osią gną ć wysoki poziom dostosowania NBP do norm EBC i Unii Europejskiej we wszystkich obszarach objętych umową . M. in.:
 • dokończono budowę bazy regulacji prawnych odnoszą cych się do systemu płatniczego pod ką tem ich zgodności z odpowiednimi regulacjami obowią zują cymi w UE;
 • dostosowano do standardów EBC zakres i terminy sprawozdawczości zbieranej przez NBP od banków krajowych;
 • stworzono nową bazę danych o papierach wartościowych na potrzeby monitorowania przepływów kapitałowych zwią zanych z inwestycjami portfelowymi;
 • opracowano założenia do budowanego w NBP zintegrowanego systemu księgowego opartego na zasadach rachunkowości obowią zują cych w ESBC;
 • przygotowano założenia do projektów przepisów określają cych zasady rachunkowości w NBP, dostosowują cych je do ram prawnych obowią zują cych w ESBC;
 • realizacja umowy pomogła w stworzeniu zasad sprawozdawczości skonsolidowanej dla nadzoru bankowego w Polsce;
 • uzyskano także dodatkowe wsparcie przy tworzeniu nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego;
 • a w sprawach zwią zanych z systemem informatycznym przygotowano ocenę ryzyka dotyczą cego systemów informatycznych NBP ze wskazaniem niezbędnych zmian.

Ponadto współpraca wykraczała niejednokrotnie poza ramy określone umową , dzięki temu, że nasi partnerzy byli gotowi na dodatkowe działania, odpowiadają c na zmieniają ce się potrzeby NBP. Dzięki takiej postawie francuskich i włoskich ekspertów odbyły się użyteczne konsultacje, których przedmiotem były m.in.
 • funkcjonowanie ERM 2 i możliwych problemów zwią zanych z wejściem złotego do strefy euro;
 • skutki wejścia do systemu ERM 2 dla polityki pieniężnej;
 • praktyczne aspekty polityki kursowej realizowanej do momentu wprowadzenia euro jako waluty narodowej, w tym stabilizowanie kursu walutowego przed przystą pieniem do strefy euro;
 • funkcja kredytodawcy ostatniej instancji w ramach ESBC.

W realizację projektu zaangażowanych było ok. 240 pracowników Narodowego Banku Polskiego, co pozwoliło zwiększyć ich kwalifikacje i efektywność zadań wykonywanych w NBP.

W raporcie z przebiegu realizacji wybranych projektów Phare w Polsce opracowanym pod koniec 2002 roku na zlecenie Komisji Europejskiej, nasz projekt - jako jeden z dwóch, spośród 30 badanych w Polsce projektów - uzyskał najwyższą ocenę, co jest dowodem zarówno profesjonalizmu, jak i wielkiego zaangażowania wszystkich stron biorą cych udział w jego realizacji.[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję