Informacja prasowa o zmianach zasad rachunkowości NBP oraz zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka kursowego

 1. Od 1 stycznia 2004r. zasady rachunkowości NBP będą zharmonizowane z zasadami stosowanymi przez banki centralne ESBC, zgodnie z art. 67 znowelizowanej ustawy o NBP mówiącym, że "Zasady rachunkowości NBP powinny odpowiadać standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych".
 2. NBP będzie gotowy do sporządzania sprawozdań finansowych dla potrzeb prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej w ramach strefy euro.
 3. Dostosowania do wytycznych EBC, dotyczą głównie wyceny dłużnych papierów wartościowych, walut obcych i złota oraz rozliczenia jej skutków.
  Zgodnie z wytycznymi EBC spadek wartości rynkowej walut obcych, złota, dłużnych papierów wartościowych, będzie zmniejszał na koniec roku wynik finansowy, a wzrost będzie wykazywany po stronie pasywów bilansu.
 4. Zmienia się też:
  • częstotliwość naliczania odsetek, dyskonta, premii od aktywów i zobowiązań NBP (z cyklu miesięcznego na cykl dzienny),
  • sposób obliczania zrealizowanych różnic kursowych (tj. przychodów i kosztów z transakcji walutowych), w oparciu o metodę średniego kosztu zasobu waluty obcej. Różnica między kursem transakcyjnym sprzedaży, a średnim kosztem zasobu będzie zaliczana do wyniku finansowego (jako przychód lub koszt).
 5. Od nowego roku zmianie ulega funkcja obecnej rezerwy rewaluacyjnej, która dotychczas pełniła rolę rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, kumulując niezrealizowane różnice kursowe.

  Ponieważ istota i źródło powstania tej rezerwy odpowiada rachunkowi rewaluacyjnemu, o którym mowa w wytycznych EBC, dotychczasowa rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, ujęta w bilansie na dzień 31 grudnia 2003r., będzie przeksięgowana na rachunek rewaluacyjny. Rachunek ten będzie zmniejszany w przypadku:
  1. sprzedaży walut za złote,
  2. zmniejszenia zasobu złota posiadanego przez NBP w porównaniu do roku poprzedniego,
  3. wystąpienia tzw. kosztów niezrealizowanych z wyceny zasobów walut obcych i wyceny złota, które zgodnie z wytycznymi EBC, zmniejszają na koniec roku wynik finansowy. Pokrywanie z rachunku ujemnych różnic kursowych, zapobiegnie w konsekwencji zmniejszaniu kwoty zysku wpłacanego do budżetu.
  Przychody ze zmniejszenie rachunku będą zwiększały wynik finansowy.

  Funkcje absorpcji niezrealizowanych różnic kursowych pełnić będą w nowych zasadach rachunkowości rachunki (po stronie pasywów i aktywów) dodatnich i ujemnych różnic z wyceny aktywów walutowych.


 6. Nowym sposobem zabezpieczania się NBP przed ryzykiem kursowym, będzie możliwość tworzenia w ciężar kosztów rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.
  Jeżeli kwota, znajdująca się na rachunku rewaluacyjnym, będzie za mała by pokryć skutki aprecjacji złotego, NBP będzie mógł utworzyć rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. RPP określiła zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy.
  Rezerwa ta będzie tworzona w ciężar kosztów, a nie jak dotychczas przez zwiększanie rezerwy nadwyżką dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, gdyż byłoby to niezgodne z wytycznymi EBC. Rozwiązywanie rezerwy, będzie następowało na dobro przychodów, gdy jej poziom będzie za duży w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka zmian kursów walut.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję