Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 16-17 grudnia 2003 r.


W dniach 16-17 grudnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, na rynkach finansowych, w tym w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowania się cen oraz prognoz inflacji. Do momentu posiedzenia Rady nie były znane listopadowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i budowlanej, sprzedaży detalicznej, cen produkcji sprzedanej przemysłu, stopy bezrobocia, inflacji bazowej, oczekiwań inflacyjnych.


Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Roczny wskaźnik CPI wyniósł w listopadzie br. 1,6% wobec 1,3% w październiku br.

Inne dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że:

I.  Utrzymują się czynniki sprzyjające utrwalaniu niskiego poziomu inflacji:
 • nadal silna jest dyscyplina płac w przedsiębiorstwach. W okresie od stycznia do listopada 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 2,6%, podczas gdy przed rokiem wzrost ten wynosił 3,5%. Realny wzrost wynagrodzeń w okresie jedenastu miesięcy br. wyniósł 1,9%, podczas gdy przed rokiem 1,5 %. Zwiększenie rocznej dynamiki wynagrodzeń w listopadzie br. (4,1% nominalnie i 2,5% realnie) wynika z niskiego wzrostu płac w listopadzie 2002 r. (efekt bazy),
 • chociaż roczne tempo wzrostu podaży pieniądza zwiększyło się w listopadzie do 5,7% wobec 4,7% w październiku br., to utrzymuje się ono na umiarkowanym poziomie,
 • mimo wzrostu w listopadzie, nadal niska jest dynamika kredytu w gospodarce. Roczne tempo wzrostu kredytu dla przedsiębiorstw w listopadzie br. wyniosło 3,6% wobec 3,5% w październiku br., a kredytu dla gospodarstw domowych odpowiednio 13,5% i 12,2%.

II.  Umacniają się trendy wzrostowe w gospodarce, stopniowo zwiększając presję inflacyjną. Jednakże w ocenie Rady nie będzie ona jeszcze zagrażała realizacji celu inflacyjnego w 2004 r.
 • w poprzednich miesiącach notowano wzrostowy trend produkcji, poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw, rosnące nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, wzrost sprzedaży detalicznej,
 • według danych, które napłynęły po posiedzeniu RPP w listopadzie br. utrzymuje się wysoka dynamika eksportu: po dziesięciu miesiącach 2003 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost eksportu wyrażonego w euro o 6,5%, a w USD o 27,7% (wg statystyki płatniczej),
 • bardziej optymistyczne są też prognozy popytu zagranicy: w listopadzie br. poprawiły się nastroje konsumentów i przedsiębiorców w USA i strefie euro.

III.  Jednocześnie nie zmniejszyło się znaczenie czynników utrudniających stabilizację inflacji na niskim poziomie. Rada podtrzymuje opinię, że takim czynnikiem jest niepewność dotycząca bieżącej i przyszłej sytuacji finansów publicznych.

Pogłębiająca się nierównowaga budżetowa, niepewność co do perspektyw finansów publicznych w średnim okresie, szybkie narastanie długu publicznego powodują wzrost rentowności skarbowych papierów wartościowych oraz osłabienie kursu złotego.

Niepewność dotycząca kursu złotego może być dodatkowo zwiększona przez odchodzenie od ogłoszonej Strategii zarządzania długiem publicznym w latach 2004-2006: skracanie średniego terminu wykupu długu oraz planowane przez rząd zagraniczne finansowanie części deficytu.

IV.  Wśród innych czynników możliwej presji inflacyjnej są:
 • wysoka i rosnąca dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. W listopadzie br. roczne tempo wzrostu tego agregatu wyniosło 18,2% (w październiku 17,0%),
 • możliwość wzrostu cen ropy naftowej. W grudniu prognoza średniorocznej ceny ropy naftowej w 2004 r. została znacznie podwyższona z 25,9 USD/b do 27,9 USD/b.,
 • możliwy wzrost cen żywności w 2004 r., na co wskazują aktualne prognozy.

W wyniku dyskusji Rada postanowiła nie zmieniać parametrów polityki pieniężnej.
Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

* * *
 • Rada podjęła ponadto Uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu, rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego oraz Uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.

 • Teksty uchwał zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym NBP.

 • Rada przyjęła Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na 2004 rok.
  Plan finansowy przewiduje, że wynik finansowy NBP w 2003 r. wyniesie 4.189,6 mln zł, a w 2004 r. wyniesie 4.869,6 mln zł.


 • Rada przyjęła także Bilans płatniczy RP za 3 kwartały 2003 r.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się 20-21 stycznia 2004 r.


  Opis   - plik pdf; (99KB)

[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję