Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 17-18 lipca 2003 r.

W dniach 17-18 lipca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowania się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że:

I.  Utrzymują się czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:
 • utrzymuje się niska inflacja; wprawdzie roczny wskaźnik CPI wyniósł w czerwcu 0,8 % wobec 0,4% w maju br., ale ceny obniżyły się w czerwcu w stosunku do maja br. o 0,1%,
 • utrzymuje się dyscyplina płac w przedsiębiorstwach. W okresie od stycznia do czerwca 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 2,1% podczas gdy przed rokiem wzrost ten wynosił 4,4%. Realnie wzrost wynagrodzeń w I półroczu br. wyniósł, tak jak przed rokiem, 1,6%,
 • utrzymuje się niska roczna dynamika podaży pieniądza M3 (w czerwcu 1,2% wobec 0,3% w maju i 0,8% w kwietniu),
 • utrzymuje się umiarkowana roczna dynamika należności od gospodarstw domowych (w czerwcu 8,4% wobec 7,5% w maju i 6,8% w kwietniu) i przedsiębiorstw (w czerwcu 3,0% wobec 6,5% w maju i 7,2% w kwietniu),
 • na niskim poziomie ustabilizowały się oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych.

II.  Potwierdzają się symptomy stopniowego ożywienia gospodarczego:
 • produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu br. w porównaniu z czerwcem ub.r. była wyższa o 7,8%, w tym przemysłu przetwórczego o 9,6%, wyniki czerwcowe potwierdziły wzrostowy trend wolumenu produkcji ogółem,
 • poprawia się sytuacja w budownictwie. W czerwcu sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 16% większa niż w maju br. i tylko o 1,2% mniejsza niż w czerwcu ub.r.
 • czerwiec był trzecim kolejnym miesiącem, w którym produkcja podmiotów zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę wzrosła ponad dwukrotnie w skali roku. Przyspieszenie wzrostu odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe (wzrost o 65,3% wobec blisko 40% w maju). Podtrzymanie obserwowanych od kwietnia zmian w strukturze działowej budownictwa zapowiada poprawę popytu inwestycyjnego,
 • wyraźnie poprawiły się również wskaźniki koniunktury w budownictwie, utrzymują się także pozytywne oceny przyszłej koniunktury w przemyśle przetwórczym,

III.   Innymi możliwymi czynnikami stanowiącymi źródło presji inflacyjnej są:
 • duża niepewność co do skali deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych w 2003 r. i - jeszcze większa - co do kształtu polityki fiskalnej w 2004 r. i latach następnych,
 • utrzymująca się wysoka dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. W czerwcu br. roczne tempo wzrostu tego agregatu wyniosło 14,9% (w maju 15,7%, a kwietniu 14,9%),
 • wzrost ceny ropy naftowej. Średnia cena baryłki ropy Brent wyniosła w czerwcu 2003 r. 27,6 USD i była o 1,8 USD wyższa w porównaniu z majem br. oraz o 3,5 USD wyższa w porównaniu z czerwcem 2002 r. Prognoza średniorocznych cen ropy w 2003 r. wzrosła z 27,9 USD/b w czerwcu do 29,04 USD/b w lipcu br.

Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła:
nie zmieniać parametrów polityki pieniężnej oraz utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Rada przeprowadziła dyskusję na temat rezerwy obowiązkowej banków.
Dyskusja będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu Rady, które odbędzie się 26-27 sierpnia 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 105KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję