Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 23-24 kwietnia 2003 r.

W dniach 23-24 kwietnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowania się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują na:

 • spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych do poziomu poniżej 25 USD/bar. i perspektywę ich stabilizacji po zakończeniu działań wojennych w Iraku,
 • wzmocnienie dyscypliny płac w sektorze przedsiębiorstw i w efekcie niską dynamikę płac, co wraz z niską dynamiką nominalnych świadczeń społecznych podtrzymuje prognozę słabszego, niż w IV kwartale ub.r. wzrostu popytu konsumpcyjnego,
 • niską roczną dynamikę podaży pieniądza M3, ustabilizowanie dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu,
 • niski poziom oczekiwań inflacyjnych osób fizycznych i analityków bankowych,
 • niski poziom wskaźników inflacji bazowej,
 • słabe perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro; oczekuje się, że ożywienie gospodarcze będzie wolniejsze niż przewidywano wcześniej.

Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej są:
 • systematyczny wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej w przemyśle, spowodowany głównie osłabieniem złotego,
 • prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność co do polityki fiskalnej w 2004 r.

Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że:
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 5,75% w skali rocznej;
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 7,75% do 7,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 6,50% do 6,25% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,25% w skali rocznej;

Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Rada przyjęła Roczne sprawozdanie finansowe NBP sporządzone na dzień 31-12-2002 r. oraz Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za 2002 r.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 13 maja 2003 r. (w porządku obrad przewidziano przyjęcie Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 roku oraz Raportu o inflacji w 2002 roku) oraz w dniach 27-28 maja 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 108KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję