Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 25-26 lutego 2003 r.

W dniach 25-26 lutego 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.


Decyzja Rady Polityki Pieniężnej


Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej:
 • wskazują, że potwierdzają się sygnały o utrzymywaniu się niskiej dynamiki popytu krajowego:
  • utrzymuje się niski wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw,
  • wystąpił dalszy spadek zatrudnienia,
  • dalszy spadek dynamiki produkcji budowlanej świadczy o nadal bardzo niskim popycie inwestycyjnym,
  • utrzymuje się niska roczna dynamika agregatów monetarnych - M3 i kredytu, ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego,
 • potwierdzają brak symptomów ożywienia w gospodarce niemieckiej: kolejny miesiąc utrzymują się na niskim poziomie nastroje zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, słabe były także w styczniu wyniki niemieckiego przemysłu,
 • kolejny raz obniżeniu uległa bieżąca inflacja, niższe są oczekiwania inflacyjne osób fizycznych i analityków bankowych.


Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej są:
 • skala dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.,
 • prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność co do polityki fiskalnej w 2004 r.
 • ryzyko dalszego wzrostu cen ropy naftowej w związku z groźbą konfliktu zbrojnego z Irakiem,
 • systematyczny wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej w przemyśle, który w styczniu osiągnął poziom 2,5%,
 • potwierdzenie w styczniu tendencji do stopniowego wzrostu produkcji przemysłowej.


Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że:
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 8,50% do 8,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 7,25% do 6,75% w skali rocznej;
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 6,25% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,50% w skali rocznej;
Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej przyjęła "Strategię Polityki Pieniężnej po 2003 roku".


***

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 25-26 marca 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 115KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję