Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 25-26 marca 2003 r.

W dniach 25-26 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.


Decyzja Rady Polityki Pieniężnej


Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej:
 • potwierdzają sygnały stopniowego ożywienia gospodarczego w przemyśle osiąganego dzięki wzrostowi eksportu i stabilnej dynamice sprzedaży detalicznej,
 • potwierdzają wcześniejsze dane o utrzymywaniu się niskiej dynamiki popytu krajowego:
  • ugruntowuje się niski wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw,
  • pogłębia się spadek dynamiki produkcji budowlanej,
  • stabilizuje się niska roczna dynamika agregatów monetarnych - M3 i kredytu, ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego,
 • nadal wskazują, że bieżąca inflacja i oczekiwania inflacyjne osób fizycznych i analityków bankowych utrzymują się na niskim poziomie. Obniżyły się także wszystkie wskaźniki inflacji bazowej,
 • świadczą o braku symptomów ożywienia w gospodarce niemieckiej: kolejny miesiąc utrzymują się na niskim poziomie nastroje zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, weryfikowane są w dół prognozy wzrostu gospodarki niemieckiej na 2003 r.


Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej są:
 • systematyczny wzrost wskaźnika cen produkcji sprzedanej w przemyśle, który w lutym osiągnął poziom 2,8%,
 • silne osłabienie złotego, które - w warunkach wewnętrznej i zewnętrznej niepewności politycznej - może okazać się na tyle trwałe, że znajdzie odbicie we wzroście cen,
 • ryzyko dalszego wzrostu cen ropy naftowej w związku z wojną w Zatoce Perskiej,
 • prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność, co do polityki fiskalnej w 2004 r.


Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.,


Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że:
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 6,00% w skali rocznej;
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 8,00% do 7,75% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 6,75% do 6,50% w skali rocznej;

Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 112KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję