Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 27-28 maja 2003 r.

W dniach 27-28 maja 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowania się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.


Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że:
 1. W kwietniu br. obserwuje się utrwalenie niskiego poziomu inflacji. Wzmocniły się czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:
  • obniżył się wskaźnik cen produkcji przemysłowej,
  • nastąpił dalszy spadek wskaźników inflacji bazowej, najbardziej miarodajny wskaźnik inflacja netto w skali rocznej wyniósł w kwietniu br. 1,2% tj. o 0,2 pkt.proc. mniej niż w marcu br.,
  • oczekiwania inflacyjne osób fizycznych i analityków bankowych ustabilizowały się na niskim poziomie,
  • utrzymała się umiarkowana dynamika płac. Wzrost dynamiki w kwietniu br. wynikał głównie z efektu niskiej bazy. W bieżącym roku w kwietniu nastąpił wysoki wzrost przeciętnych wynagrodzeń (m.in. w działach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, poczta i telekomunikacja), podczas gdy w 2002 r. miało to miejsce miesiąc wcześniej.


 2. Wzmocniły się symptomy stopniowego ożywienia gospodarczego:
  • produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w kwietniu br. o 8,3% w ujęciu rocznym. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost produkcji przemysłowej ogółem wyniósł 5,6%, a przemysłu przetwórczego 6,6%,
  • sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu br. w ujęciu rocznym o 11%, po spadku o 1,7% w marcu br., a w okresie marzec-kwiecień bieżącego roku wzrost ten wyniósł 4,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego,
  • w I kwartale br. wyraźnie poprawiły się wyniki finansowe przedsiębiorstw,
  • w I kwartale br. w porównaniu do analogicznego okresu r. ub. odnotowano wzrost eksportu wyrażonego w USD o 30,6%, a w euro o 6,6%,
  • poprawiła się ocena przyszłej koniunktury w budownictwie oraz w przemyśle przetwórczym.
  • produkcja budowlana nadal spada, lecz skala tego spadku w ciągu miesiąca wyraźnie zmniejszyła się, a ponadto w kwietniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane wykończeniowe zanotowały wzrost sprzedaży o prawie 40%, a produkcja przedsiębiorstw zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę wzrosła ponad dwukrotnie.


 3. Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej w dłuższym okresie są:
  • prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność co do polityki fiskalnej w 2004 r.
  • utrzymuje się wysoka dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. Roczne tempo wzrostu tego agregatu od połowy ubiegłego roku oscyluje na poziomie ok. 15%,
  • możliwość wzrostu światowych cen ropy naftowej. W maju podwyższono prognozę średniorocznej ceny tego surowca w 2003 r.


Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.,


Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że:
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 5,50% w skali rocznej;
 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 7,25% do 7,00% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 6,25% do 6,00% w skali rocznej.


Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.


Rada podjęła także uchwały w sprawie:
 • przyjęcia "Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r.",
 • zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2002 r.".


Rada przyjęła "Raport o inflacji w 2002 r.".


Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 24-25 czerwca 2003 r.


  Opis  plik .pdf - 113KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję