Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 28-29 stycznia 2003 r.

W dniach 28-29 stycznia 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Nowe dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej:

 • wskazują, że wzmocniły się sygnały o utrzymywaniu się niskiej dynamiki popytu krajowego:
  • utrzymuje się niski wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw,
  • dalszy spadek dynamiki produkcji budowlanej świadczy o nadal bardzo niskim popycie inwestycyjnym,
  • utrzymuje się niska roczna dynamika agregatów monetarnych - M3 i kredytu, ustabilizowała się dynamika pieniądza gotówkowego,
 • potwierdzają brak symptomów ożywienia w gospodarce niemieckiej: kolejny miesiąc utrzymują się na niskim poziomie nastroje zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, obniżane są także prognozy wzrostu gospodarczego.
 • kolejny raz obniżeniu uległa bieżąca inflacja oraz wskaźniki inflacji bazowej.

Czynnikami stanowiącymi potencjalne źródło presji inflacyjnej są:

 • skala dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w drugiej połowie 2003 r. i w 2004 r.,
 • prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych planowanego w projekcie ustawy budżetowej na 2003 r. i niepewność co do polityki fiskalnej w 2004 r.
 • wysokie ceny ropy naftowej w związku z groźbą konfliktu zbrojnego z Irakiem.

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że:

 • oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje obniżone z 8,75% do 8,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli zostaje obniżona z 7,50% do 7,25% w skali rocznej;
 • Narodowy Bank Polski będzie prowadził 14-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 6,50% w skali rocznej;
 • stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP wynosi 4,50% w skali rocznej;

Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

* * *

W grudniu 2002 r. dwunastomiesięczna inflacja osiągnęła poziom 0,8%, a więc ukształtowała się poniżej krótkookresowego celu inflacyjnego na 2002 rok. Na obserwowany od kilku miesięcy niższy od przewidywanego poziom inflacji wpłynęły przede wszystkim czynniki leżące poza oddziaływaniem polityki pieniężnej. Wśród najważniejszych należy wymienić:

 • spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych,
 • niższy od przewidywań wzrost cen kontrolowanych, w tym spadek cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
 • gorsza od przewidywanej koniunktura w gospodarce światowej

W 2002 roku utrzymała się wysoka podaż na rynku artykułów rolno-spożywczych, co było m.in. wynikiem wysokich zbiorów zbóż, owoców i warzyw. Spowodowało to spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych o 2,7%.

Na podstawie dostępnych założeń do budżetu państwa na 2002 rok i zapowiedzi organów odpowiedzialnych za kształtowanie cen kontrolowanych można było zakładać silniejszy wzrost stawek podatku akcyzowego i rezygnację z co najmniej części spośród dotychczas obowiązujących obniżonych stawek podatku VAT. Wynikać to miało z konieczności dostosowywania stawek podatków pośrednich do stawek obowiązujących w Unii Europejskiej. W wyniku tego można było przewidywać, że wzrost cen kontrolowanych wyniesie w 2002 r. co najmniej 5%, podczas gdy faktycznie wzrost ten ukształtował się na poziomie 2,7%. Do niższego wzrostu cen tej grupy towarów i usług przyczynił się m.in. spadek cen napojów alkoholowych (o 3,1%) wywołany przez wprowadzenie w ostatnich miesiącach ub. r. obniżonej stawki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe.

Gdyby przyjąć, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych rosły w tempie podobnym, jak w 2001 r., wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2002 r. ukształtowałby się na poziomie ok. 2,5%. Wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu żywności i paliw wyniósł w grudniu ub. r. 2%.

Znacznie gorsza koniunktura w gospodarce światowej przyczyniała się do łagodzenia presji inflacyjnej zarówno poprzez niższą od przewidywanej dynamikę popytu zewnętrznego, jak i bardziej sprzyjające kształtowanie się cen wielu surowców i towarów importowanych.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2003 r.  Opis  plik .pdf - 115KB


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję