Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
w dniach 29-30 września 2003 r.

W dniach 29-30 września 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów publicznych, w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych oraz kształtowania się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz prognoz inflacji.


Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W sierpniu br. roczny wskaźnik CPI obniżył się do 0,7% z 0,8% w lipcu i czerwcu br. Na niskim poziomie ustabilizowały się również wskaźniki inflacji bazowej.

Inne dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że:

I.  Utrzymują się czynniki ograniczające przyszłą inflację:
 • niskie jest tempo wzrostu cen produkcji przemysłowej; w sierpniu br. wyniosło ono tak jak w lipcu br. 1,9%,
 • utrzymuje się silna dyscyplina płac w przedsiębiorstwach. W okresie od stycznia do sierpnia 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 2,1% podczas gdy przed rokiem wzrost ten wynosił 4,2%. Realny wzrost wynagrodzeń po ośmiu miesiącach br. wyniósł 1,6%,
 • niska jest także roczna dynamika podaży pieniądza M3 (w sierpniu 1,4% wobec 0,7% w lipcu i 1,3% w czerwcu br.),
 • utrzymuje się umiarkowana roczna dynamika należności od gospodarstw domowych (w sierpniu br. 8,4% wobec 7,9% w lipcu i 8,5% w czerwcu br.). Niski jest poziom rocznej dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw; w sierpniu wyniosła ona tak jak w lipcu br. 1,8%,
 • na niskim poziomie ustabilizowały się oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i analityków bankowych,

II.  Utrzymują się sygnały ożywienia gospodarczego:
 • w sierpniu br. w porównaniu z sierpniem ub.r. produkcja przemysłu ogółem była większa o 5,8%. Na obniżenie tempa wzrostu produkcji wpływ wywarł krótszy niż w sierpniu ub.r. o jeden dzień roboczy czas pracy w sierpniu br.; po uwzględnieniu wpływu czynników o charakterze sezonowym tempo wzrostu produkcji przemysłu ogółem wyniosło 8,8%, a przemysłu przetwórczego 10,0%,
 • w sierpniu br. produkcja budownictwa była mniejsza niż przed rokiem o 3,0%, po wyeliminowaniu wpływu sezonowości spadek podobnie jak w lipcu br. wyniósł 2,2%. Utrzymał się obserwowany w poprzednich miesiącach ponad 50% wzrost produkcji przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane wykończeniowe,
 • wrześniowe oceny klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym są lepsze w porównaniu z analogicznym okresem dwóch ostatnich latach,
 • po ośmiu miesiącach 2003 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost eksportu wyrażonego w euro o 4,9%, a w USD o 26,5% (wg statystyki płatniczej),
 • utrzymuje się wzrost sprzedaży detalicznej; w sierpniu br. wyniósł on 5,5%

III.  Wśród innych czynników możliwej presji inflacyjnej są:
 • kształtowanie polityki fiskalnej w 2004 r. i niejasne perspektywy budżetowe na następne lata zwiększają niepewność co do kształtowania się kursu walutowego - na co wskazuje bieżąca sytuacja na rynku walutowym. Projekt budżetu na 2004 r. zwiększa zagrożenie dla trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wysokie potrzeby pożyczkowe budżetu skutkują wzrostem długoterminowych rynkowych stóp procentowych, co będzie wywoływało efekt "wypychania" środków dla przedsiębiorstw,
 • nadal wysoka dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. W sierpniu br. roczne tempo wzrostu tego agregatu wyniosło 15,7% (w lipcu 13,9%, w czerwcu br. 14,9%),
 • utrzymują się wysokie ceny ropy naftowej mimo spadku średniej ceny we wrześniu br. do poziomu 27,0 USD/b. Istnieje możliwość ich ponownego wzrostu na skutek decyzji OPEC o obniżeniu kwot wydobycia.

Rada brała także pod uwagę skalę dotychczas dokonanych obniżek stóp, które z opóźnieniem będą wpływały na stopniowy wzrost popytu krajowego w końcu 2003 r. i w 2004 r.


W wyniku dyskusji Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać wysokości stóp procentowych NBP.


Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej banków z 4,5 proc. do 3,5 proc. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od 31 października 2003 r.

Ponadto Rada Polityki Pieniężnej:
 • podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Założeń polityki pieniężnej na 2004 r."
 • przyjęła "Prognozę bilansu płatniczego Polski na 2004 r."
 • przyjęła "Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans pasywów i aktywów zagranicznych RP za 2002 r."
 • przyjęła "Bilans płatniczy RP za I półrocze 2003 r."
  Opis   - plik PDF; (113KB)


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję