Informacja dotycząca zmiany modelu prognostycznego

We wszystkich bankach centralnych buduje się modele służące do prognozowania procesów gospodarczych. Celem tych prac jest nie tylko otrzymanie spójnego obrazu gospodarki oraz jej perspektyw, ale również uzyskanie narzędzia, które pozwoliłoby na przejrzyste i czytelne przedstawienie obrazu procesów gospodarczych opinii publicznej. Modelowanie gospodarki, w tym inflacji, jest procesem ciągłym i dlatego żaden model nie jest ostateczny. Wprowadzanie zmian i aktualizacja narzędzi wykorzystywanych w tym procesie jest nieodzowne do adekwatnego odwzorowywania rozwoju gospodarki. Zmiany są nieuniknione również ze względu na ewolucję teorii ekonomii i metod modelowania.

Analizy gospodarki polskiej prowadzone w NBP wspomagane są wieloma narzędziami formalnymi. Regularne projekcje inflacji są przygotowywane w NBP od około pięciu lat przy użyciu modeli NSA i MSMI. Pierwszy z nich analizuje głównie zmiany popytu w gospodarce, drugi - opisuje zarówno stronę popytową jak i podażową. Od sierpnia 2004 roku projekcje są również publikowane w Raporcie o inflacji.

Dwa lata temu rozpoczęto prace nad nowym modelem prognostycznym ECMOD, który spełniałby szereg warunków, w szczególności:

  • sposób modelowania sektora finansów publicznych i sfery realnej pozwalałby na bezpośrednie uwzględnienie w analizach transferów z Unii Europejskiej,

  • możliwe byłoby wykorzystanie wiedzy eksperckiej, nie tylko w odniesieniu do zmiennych stanowiących wsad do modelu, ale również w odniesieniu do możliwych zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce polskiej,

  • standard informacji prognostycznej powinien być zgodny w wymogami Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Prace zostały zakończone i począwszy od maja w Raporcie prezentowane będą projekcje z modelu ECMOD. Model ECMOD jest modelem strukturalnym i został skonstruowany w celu prognozowania kluczowych kategorii makroekonomicznych - przede wszystkim inflacji i PKB wraz z jego składowymi. Analizowana jest zarówno strona podażowa, jak i popytowa, modeluje się kilka wskaźników cen, szczegółowo modelowany jest sektor finansów publicznych, szerzej niż w innych modelach wykorzystywana jest wiedza ekspercka. Należy podkreślić, że zmiana modelu wykorzystywanego do przygotowania publikowanej w Raporcie projekcji nie oznacza, że ekonomiści NBP zmieniają swój pogląd na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Projekcje inflacji z modelu ECMOD były dotychczas wykorzystywane w wewnętrznych analizach NBP i dawały niejednokrotnie zbliżone wyniki do projekcji uzyskiwanych z pozostałych modeli.

Większy stopień dezagregacji modelu ECMOD niż pozostałych modeli wykorzystywanych w NBP pozwala na bardziej szczegółową analizę procesów zachodzących w gospodarce. Bezpośrednio modeluje się wpływ transferów unijnych na aktywność gospodarczą i inflację. Użycie modelu ECMOD pozwala również na uzyskanie i opublikowanie projekcji PKB spójnej z publikowaną projekcją inflacji. Model ECMOD umożliwia dostosowanie standardu informacji prognostycznej sporządzanej w NBP do wymogów Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

W maju br. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji inflacji z modelu ECMOD Radzie Polityki Pieniężnej i zaakceptował jej publikację w Raporcie o Inflacji. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych. Prezentowana projekcja inflacji została opracowana przez zespół ekonomistów NBP pod kierunkiem Wiceprezesa NBP.


"Model gospodarki polskiej ECMOD"

Autorzy: Tatiana Fic, Marcin Kolasa, Adam Kot, Karol Murawski, Michał Rubaszek, Magdalena Tarnicka
Materiały i Studia nr 194 - plik pdf; (1.2 MB)[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję