Komunikat Prasowy

data publikacji: 2005-11-16

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi wydania przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji w sprawie wniosku Unicredito na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH w Krakowie, Biuro Prasowe NBP informuje:

 1. Zgodnie z Regulaminem Komisji Nadzoru Bankowego wydanym na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o NBP do wyłącznej kompetencji Komisji należy wydawanie zezwoleń na wykonywanie praw głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku po standardowej procedurze, przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe i kodeksu postępowania administracyjnego.


 2. W skład Komisji Nadzoru Bankowego, który określa art. 26 ust. 1 Ustawy o NBP, wchodzą:
  • Przewodniczący Komisji - Prezes NBP;
  • zastępca Przewodniczącego Komisji - Minister Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;
  • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  • Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub jego zastępca;
  • przedstawiciel Ministra Finansów;
  • Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

  Zgodnie z artykułem 27 Ustawy o NBP Komisja podejmuje decyzje w zakresie swoich kompetencji większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. Nie jest więc możliwe, aby decyzje w ramach KNB podejmowano jednoosobowo lub, by członkowie KNB pozostawiali rozstrzygnięcia jakiejkolwiek sprawie innym członkom Komisji.

 3. O przebiegu postępowania, koniecznych do podjęcia czynnościach i przewidywanym terminie zakończenia postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Komisja Nadzoru Bankowego na bieżąco informuje wnioskodawcę. Postępowanie przed KNB w sprawie wniosku Unicredito nie zostało zakończone.

***

Komisja Nadzoru Bankowego może udzielić zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku po stwierdzeniu, że:

 • wpływ podmiotu zamierzającego objąć lub nabyć akcje nie okaże się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem,
 • środki przeznaczone na nabycie akcji nie pochodzą z pożyczki, kredytu lub źródeł nieudokumentowanych,
 • przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu nie uniemożliwiają Komisji Nadzoru Bankowego wykonywanie efektywnego nadzoru.

Przesłanki te mają na względzie bezpieczeństwo i stabilność prowadzenia działalności przez bank, którego akcje są nabywane.

Nie odnoszą się one w żaden sposób do okoliczności natury politycznej, ani spraw związanych z ochroną konkurencji na rynku usług bankowych. Oznacza to w szczególności, że decyzje Komisji Europejskiej w zakresie fuzji i związanych z nimi dopuszczalnych koncentracji na rynku bankowym, nie mają i nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na postępowanie i decyzję Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku. Kompetencje obydwu organów w tym zakresie są zupełnie rozbieżne.

UniCredito Italiano SpA nabywając większościowy pakiet akcji Banku BPH w Krakowie uzyska kontrolę nad drugim i trzecim, co do wielkości bankiem w Polsce, zaś ich ewentualna fuzja byłaby bezprecedensową operacją w Unii Europejskiej. Sprawa wymaga więc szczegółowej i dokładnej analizy potencjalnych skutków, a szczególnie wpływu na stabilność całego sektora bankowego w Polsce. Obecnie Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego oczekuje od UniCredito Italiano uzupełnienia dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-27
1 EUR4,6165
1 USD3,9815
1 CHF4,3362
1 GBP5,4640
100 JPY3,5019

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję