Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Rady Ministrów z Radą Polityki Pieniężnej

data publikacji: 2005-02-07

  1. W dniu 7 lutego 2005 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ministrów z Radą Polityki Pieniężnej.

  2. Rząd i RPP zgodnie oceniają, że członkostwo Polski w strefie euro, oparte na niezbędnych reformach, przyczyni się do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego i dzięki temu umożliwi zmniejszenie różnic w poziomach rozwoju gospodarczego między Polską a obecnymi członkami strefy euro.

  3. Podstawowym warunkiem wejścia do strefy euro jest realizacja tzw. kryteriów z Maastricht. Dla spełnienia tych kryteriów jest niezbędna pełna realizacja Programu Konwergencji, którego aktualizacja została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2004 r. Osiągnięciu tego celu będzie sprzyjać odpowiednia koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej.

  4. Kluczowym elementem w realizacji Programu Konwergencji jest doprowadzenie do obniżenia deficytu fiskalnego do poziomu poniżej 3% PKB i utrzymanie go na tym poziomie. Dlatego Rząd i RPP opowiadają się za wprowadzeniem reform, które trwale i znacząco ograniczyłyby deficyt finansów publicznych i zapobiegłyby dalszemu narastaniu długu publicznego. Stworzyłoby to też dogodne warunki dla spełnienia pozostałych kryteriów zbieżności, tzn. niskiej inflacji, niskich długoterminowych stóp procentowych oraz stabilności kursu walutowego. Trwałe, wysokie tempo wzrostu niekolidujące z przyjętym celem inflacyjnym sprzyjałoby realizacji Programu Konwergencji. Byłoby również pożądane, aby przy ocenie spełnienia kryteriów zbieżności w odpowiedni sposób uwzględniono krótkoterminowe koszty wynikające z wprowadzenia reformy emerytalnej, która w dłuższym okresie ogranicza dług publiczny.

  5. Rząd i RPP podtrzymują stanowisko, że uczestnictwo Polski w systemie ERM II, poprzedzające wejście do strefy euro, nie powinno trwać dłużej niż wymagane minimum. Decyzja o przystąpieniu do tego systemu powinna być podjęta wtedy, gdy z wysokim prawdopodobieństwem można będzie stwierdzić, że przeprowadzane reformy i rozwój sytuacji makroekonomicznej pozwolą na spełnienie w tym okresie pozostałych kryteriów zbieżności. Przedyskutowano również kwestię poziomu kursu złotego, przy jakim nastąpi wejście do systemu ERM II i następnie do strefy euro.

  6. Rząd i RPP są zgodne co do tego, że pożądana byłaby - ze strony instytucji Unii Europejskiej - taka interpretacja kryterium stabilności kursu, która eliminowałaby niepotrzebne ryzyko makroekonomiczne.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję