Komunikat Rady Naukowej przy Zarządzie NBP
nr 3/2007

data publikacji: 2007-10-22

W dniu 10 października 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej przy Zarządzie NBP. Posiedzenie składało się z dwóch części.

W trakcie pierwszej części członkowie Rady Naukowej dokonali analizy aktualnej sytuacji gospodarczej Polski. Podstawą dyskusji był referat prof. dr hab. Z. Hockuby pt. "Sytuacja gospodarcza Polski i perspektywy jej rozwoju". W ocenie członków Rady Naukowej:

 1. Po okresie silnego wzrostu gospodarczego w I połowie br., może nastąpić niewielki spadek tempa wzrostu gospodarczego.
 2. Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz funduszy unijnych, przyczyniają się z jednej strony do wzrostu potencjalnego produktu krajowego a tym samym domykanie się luki popytowej od strony podażowej. Z drugiej zaś strony następuje presja na aprecjację złotego.
 3. Silny popyt krajowy oraz aprecjacja złotego przekładają się na szybszą dynamikę importu niż eksportu co może wpływać na pogłębienie deficytu na rachunku obrotów bieżących.
 4. Utrzymuje się dobra sytuacja sektora przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe mierzone wskaźnikami rentowności.
 5. Obserwowane obecnie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw nie powinno mieć istotnego wpływu na wzrost cen ponieważ:
  • wzrost płac nie wpłynął na wzrost wskaźnika udziału kosztów pracy w kosztach ogółem przedsiębiorstw, który ustabilizował się na poziomie 17,3%,
  • przedsiębiorstwa odnotowują poprawę sytuacji finansowej, a wysoka rentowność obrotu pozwala w pierwszej kolejności na obniżenie marży zamiast podwyższania cen,
  • otwartość gospodarki i konkurencja międzynarodowa ograniczają swobodę przedsiębiorstw w podnoszeniu cen,
  • według danych AMECO jednostkowe koszty pracy urealnione deflatorem PKB spadły w latach 2000-2006 o 12,1%; istnieje zatem przestrzeń na wzrost jednostkowych kosztów pracy nie wywołujący wzrostu cen, który można określić jako margines bezpieczeństwa przed wzrostem inflacji - przynajmniej w ciągu najbliższego roku.
  • z wyników badań NBP przeprowadzonych we wrześniu br. wynika, że rosnące płace będą główną przyczyną podwyżek cen jedynie w przypadku ok. 5% przedsiębiorstw, natomiast w przypadku ok. 77% przedsiębiorstw, które zamierzają podnieść wynagrodzenia wpływ ten będzie marginalny. Badania wskazują także, że w ok. 50% przedsiębiorstw wzrost płac jest rezultatem wzrostu wydajności pracy.

W drugiej części posiedzenia członkowie Rady Naukowej zaopiniowali założenia konkursów na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na:

 • częstotliwość organizowania konkursów (dla prac magisterskich zaproponowano organizację raz w roku, dla prac doktorskich i habilitacyjnych - raz na dwa lata),
 • wysokość nagród i możliwość ich stopniowania,
 • określenie kryteriów przyznawania nagród,
 • możliwość zgłaszania prac napisanych w innym języku niż polski,
 • elastyczne określanie tematyki prac.

Ustalono również, że kolejne spotkanie Rady Naukowej NBP odbędzie się 30 października, zaś spotkanie z Radą Polityki Pieniężnej w połowie listopada.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-16
1 EUR4,4913
1 USD3,9422
1 CHF4,1719
1 GBP4,9434
100 JPY3,6824

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję