SIS - nowy system sprawozdawczości banków

data publikacji: 2008-08-06

SIS - System Informacji Sprawozdawczej, opracowany został w Narodowym Banku Polskim na potrzeby obsługi nowej sprawozdawczości banków.

System w całości opracowany został przez Narodowy Bank Polski, w formule projektu, powołanego przez Zarząd NBP w końcu 2005 roku i trwającego do 31 grudnia 2007 r. Inicjatorem realizacji projektu był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, działający w strukturze NBP do końca 2007 r. Po przejęciu od 1 stycznia 2008 r. zadań nadzoru bankowego przez KNF, rolę i zadania gestora systemu przejął Departament Statystyki NBP.

Wdrożenie systemu rozpoczęło nowy etap wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze sprawozdawczości dla potrzeb banku centralnego, zgodnej ze standardami europejskimi.

Do zbierania danych sprawozdawczych zastosowany został nowy standard informatyczny, rekomendowany przez CEBS w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i biznesowej - XBRL (Extensible Business Reporting Language). W części analitycznej systemu zaimplementowane zostały rozwiązania analityczne Business Intelligence przy wykorzystaniu narzędzi Business Objects.

Przekazanie systemu do eksploatacji, w postaci określonej w projekcie SIS i przyjętej przez Zarząd NBP, nastąpiło w dniu 2 stycznia 2008 r. Jednakże wyodrębnione moduły systemu przekazywane były wcześniej. Banki rozpoczęły przekazywanie sprawozdań z końcem października 2007 r.

Rodzaje sprawozdań przesyłanych przez banki

Zakres informacyjny sprawozdań przygotowany został w oparciu o pakiety FINREP i COREP, które zdefiniowane zostały przez CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych) dla sprawozdawczości skonsolidowanej, w celu jej ujednolicenia w ramach Unii Europejskiej.

W sprawozdawczości opracowanej przez NBP zdefiniowane zostały pakiety FINREP i COREP odrębne dla sprawozdań na bazie skonsolidowanej oraz na bazie jednostkowej. W systemie obsługiwane są kwartalne i roczne sprawozdania na bazie jednostkowej i skonsolidowanej oraz miesięczne sprawozdania jednostkowe.

Wdrożenie pakietu COREP było szczególnie istotne ze względu na wprowadzenie Nowej Umowy Kapitałowej w europejskim sektorze bankowym. COREP zawiera dane sprawozdawcze dotyczące funduszy własnych oraz wymogów kapitałowych w podziale na poszczególne rodzaje ryzyka określone w I Filarze Nowej Umowy Kapitałowej. Polska wersja COREP, zarówno na bazie jednostkowej, jak i skonsolidowanej zdefiniowana została poprzez prawie całkowite przeniesienie wzorców opracowanych przez CEBS.

W polskiej wersji pakietu FINREP na bazie jednostkowej wprowadzono, oprócz standardowego zakresu sprawozdań finansowych i not uszczegóławiających w formacie rekomendowanym przez CEBS, również szeroki zakres informacji dodatkowych na potrzeby analityków z departamentów NBP, nadzoru bankowego a także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wdrożony w Polsce pakiet FINREP wprowadza wykorzystanie formatu CEBS, bazującego na MSR/MSSF, do sprawozdawczości według Polskich Zasad Rachunkowości, co stanowi w chwili obecnej dość unikalne rozwiązanie w skali UE. Zastosowanie to wprowadza wspólny format raportowania danych dla banków stosujących różne zasady rachunkowości na bazie jednostkowej, wprowadzając tym samym analogiczny format dla sprawozdawczości jednostkowej i skonsolidowanej. Inne kraje UE również przystąpiły do wdrożenia podobnych rozwiązań.

Sprawozdania banków komercyjnych oraz niezrzeszonego banku spółdzielczego (KBS), niezależnie od automatycznej kontroli systemowej, przechodzą również weryfikację merytoryczną, mającą na celu sprawdzenie spójności sprawozdań. Sprawozdania banków spółdzielczych podlegają weryfikacji merytorycznej przeprowadzanej przez zrzeszenie.

Zawartość bazy sprawozdań systemu SIS

Obowiązek sprawozdawczy obejmuje (wg stanu na lipiec 2008):

  • w zakresie pakietu COREP - 579 banków spółdzielczych oraz 50 banków komercyjnych
  • w zakresie pakietu FINREP - 579 banków spółdzielczych, 50 banków komercyjnych oraz 16 oddziałów instytucji kredytowych.
Banki, które posiadają oddziały za granicą, przygotowują dwa odrębne komplety sprawozdań - za bank z oddziałami oraz bez oddziałów.

Według stanu na 31.07.2008 r. baza systemu SIS zawiera:
  • w zakresie sprawozdań COREP - utworzone linie analityczne dla sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych od czerwca 2007 do maja 2008 r. oraz prawie wszystkie sprawozdania za czerwiec 2008 r.
  • w zakresie sprawozdań FINREP - sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane od czerwca 2007 do czerwca 2008 (występują braki niektórych sprawozdań pojedynczych banków).
W całym okresie wdrażania systemu oraz w trakcie jego bieżącej eksploatacji prowadzone są prace nakierowane na uzyskanie wysokiej jakości danych oraz kompletu sprawozdań.

Prace te obejmują następujące działania:
  • zespół weryfikatorów sprawozdań z Departamentu Statystyki w drodze bezpośrednich kontaktów z pracownikami komórek sprawozdawczych udziela wsparcia i wyjaśnia wszelkie problemy techniczne i merytoryczne związane z przygotowaniem i przesyłaniem sprawozdań do systemu SIS.
  • instrukcje wypełniania sprawozdań oraz pakiet formuł kontrolnych dla sprawozdań COREP i FINREP podlegają ciągłemu procesowi rozszerzania i aktualizacji w obszarach zgłaszanych przez banki lub identyfikowanych przez weryfikatorów merytorycznych.
  • dla podniesienia jakości sprawozdań przekazywanych przez banki spółdzielcze, zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu prezentacji danych w pakietach FINREP i COREP z uwzględnieniem specyfiki tych banków.

Trzy kwartały po uruchomieniu systemu, nowoczesny system SIS działa sprawnie, zdecydowanie poprawia się jakość przesyłanych sprawozdań. W niedługim czasie zostanie osiągnięty stan, w którym wszystkie banki będą przesyłać w terminie poprawne sprawozdania.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-19
1 EUR4,6429
1 USD4,4231
1 CHF4,5303
1 GBP5,4796
100 JPY3,4597

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję