XXII konferencja naukowa NBP na temat polityki pieniężnej


REFORMY STRUKTURALNE
A POLITYKA PIENIĘŻNA


24 - 25 października 2002, Falenty k/Warszawy
Paneliści

Leszek Balcerowicz
W roku 1970 ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. W 1974 r. uzyskał tytuł MBA w St.John's University w Nowym Jorku, a w 1975 r. obronił pracę doktorską w SGPiS. Przebywał na wielu stażach naukowych m.in. w University of Sussex (1985) i w Uniwersytecie w Marburgu (1988). W październiku 1992 r. został profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a rok później kierownikiem Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych. Wykładał na wielu uczelniach całego świata. Jest autorem licznych książek i publikacji ekonomicznych. W latach 1992 - 2000 przewodniczył Radzie i Radzie Naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Jest członkiem: Europejskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W latach 1989 - 1991 oraz 1997 - 2000 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Wyróżniony tytułem Doctora honoris causa kilkunastu uniwersytetów na całym świecie. Od stycznia 2001 r. jest Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

[więcej...]
 
Frederic S. Mishkin
Frederic S. Mishkin jest profesorem Alfreda Lernera w dziedzinie bankowości i instytucji finansowych Podyplomowej Szkoły Biznesu przy Columbia University. Pracuje także jako badacz naukowy w Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych (NBER). Od otrzymania w 1976 roku tytułu doktora w Massachusetts Institute of Technology nauczał w University of Chicago, Northwestern University, Princeton University oraz Columbia University. Uzyskał także tytuł profesora honorowego w Ludowym Uniwersytecie Chińskim (Renmin). Cieszy się światową sławą jako wybitny nauczyciel akademicki, teoretyk i praktyk w dziedzinie pieniądza, finansów i bankowości. Obecnie jest doradcą naukowym i członkiem Zespołu Doradców Naukowych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

[więcej...]
 
Andrzej S. Bratkowski
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1976 r. uzyskał stopień magistra ekonomii. W latach 1977-1988 pracownik GUS, a następnie Instytutu Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Równolegle bierze udział w pracach badawczych Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych. W 1984 r. broni na tym wydziale pracy doktorskiej. W 1990 r. rozpoczyna pracę w Zespole Analiz Systemowych NIK, a w 1991 r. zostaje doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993 był ekspertem zespołu negocjacyjnego ds. redukcji zadłużenia wobec Klubu Londyńskiego. Od 1994 r. doradca w Banku Handlowym w Warszawie. Równolegle uczestniczy w pracach badawczych Fundacji CASE. W październiku 2001 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa NBP.
 
Cezary Józefiak
Profesor nauk ekonomicznych. W latach 1971 - 1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 r. kieruje Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990 - 1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1995 - 1999 - prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1980 - 1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990 - 1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1993 - 1997 był członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno - Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. W latach 1992 - 1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego. W latach 1980 - 1989 pełnił funkcję doradcy NSZZ "Solidarność" w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach "Okrągłego Stołu". W latach 1989 - 1991 był senatorem RP, przewodniczył Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.
 
Jerzy Pruski
Doktor nauk ekonomicznych. Od 1983 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jako adiunkt. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Oslo, a w 1990 r. jednoroczne studia na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej, finansów i bankowości. W latach 1991-1997 zatrudniony w LG Petro Bank, m.in. na stanowisku wiceprezesa zarządu banku. Od 1998 r. członek Rady Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim.
 
Grzegorz Wójtowicz
Doktor nauk ekonomicznych. W latach 1970-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim. Do 1978 roku był zatrudniony w Oddziale Wojewódzkim w Koszalinie jako specjalista do spraw kredytowych. Następnie pracował w Centrali w pionie zagranicznym, będąc kolejno głównym specjalistą, wicedyrektorem i dyrektorem departamentu. Od 1984 roku był członkiem Zarządu NBP. W latach 1989-1991 był wiceprezesem, a w 1991 roku prezesem NBP. W czasie pracy w banku centralnym uczestniczył w negocjacjach z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim. Był wicegubernatorem, a następnie gubernatorem Banku Światowego ze strony polskiej, a także gubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Pomysłodawca terminu WIG - Warszawski Indeks Giełdowy. Od 1992 roku był dyrektorem finansowym w firmie "Sobiesław Zasada Ltd". Ponadto w latach 1996-1998 był prezesem Rady Banku Handlowego w Warszawie SA, a potem przewodniczył Radzie Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych jako ekspert w zakresie prawa bankowego, polityki pieniężnej i zagadnień makroekonomicznych. Autor ponad 600 publikacji, głównie z zakresu polityki pieniężnej, bilansu płatniczego oraz praktyki bankowej.
 
Wiesława Ziółkowska
Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z dziedziny polityki gospodarczej i finansów, w tym trzech książkowych. Wieloletni praktyk gospodarczy. Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1997. Najpierw wiceprzewodnicząca, a następnie przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Jan Marc Berk
Dr Jan Marc Berk jest dyrektorem ds. polityki pieniężnej w Departamencie Polityki Pieniężnej i Gospodarczej De Nederlandsche Bank (centralny bank Holandii). Do jego obowiązków służbowych należy analizowanie sytuacji gospodarczej i finansowej na obszarze euro oraz pełnienie funkcji doradcy Gubernatora, będącego członkiem Rady Zarządzającej Europejskiego Banku Centralnego, w dziedzinie polityki pieniężnej. Dr Berk jest również członkiem Komitetu ds. Polityki Pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych, który między innymi tworzy prognozy gospodarcze dla obszaru euro, publikowane co pół roku w Biuletynie Miesięcznym Europejskiego Banku Centralnego. Jest także profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie pieniądza i bankowości na De Vrije Universiteit Amsterdam. Regularnie publikuje swoje prace w międzynarodowych akademickich czasopismach ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: transmisja pieniądza, kursy walut, rynki finansowe oraz ich zmienny charakter. Dr Berk jest autorem książki na temat opracowywania polityki pieniężnej popierającej podejście wielomodelowe, jakie jest obecnie stosowane między innymi przez Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny. Posiada stopie magistra Erasmus University Rotterdam oraz stopień doktora uzyskany na Groningen University.
 
Piotr Boguszewski
Dr Piotr Boguszewski jest pracownikiem Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, w którym kieruje pracami Wydziału Statystyki Podmiotów Niefinansowych, a także adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Specjalizuje się w badaniach przedsiębiorstw, w tym koordynuje badania ankietowe firm prowadzone przez NBP, zorientowane na diagnozę stanu koniunktury w sektorze przedsiębiorstw oraz identyfikację niektórych czynników MTM. Autor i współautor kwartalnych i rocznych raportów na temat sytuacji sektora podmiotów niefinansowych, przygotowywanych dla potrzeb banku centralnego, a także innych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw.
 
Adam Czyżewski
Adam B. Czyżewski jest dyrektorem Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych w NBP. Posiada tytuł doktora na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie ukończył ekonometrię na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Jest współzałożycielem Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych (NOBE) oraz kierownikiem Pracowni Regionalnej w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych przy Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej pracował przez 14 lat na Uniwersytecie Łódzkim oraz 5 lat w Banku Światowym. Był doradcą szefa Biura Integracji Europejskiej oraz prezesa GUS. Adam Czyżewski uznawany jest za eksperta w teorii i praktyce porównań międzynarodowych oraz systemu statystyki gospodarczej na poziomie narodowym i regionalnym. Posiada doświadczenie w budowie modeli analitycznych i prognostycznych dla krajów Europy Wschodniej, zdobyte m.in. na stanowisku makroekonomisty w warszawskim Biurze Banku Światowego na Polskę i Kraje Nadbałtyckie oraz doradcy Banku Światowego przy projekcie restrukturyzacje regionu Mariboru w Słowenii. Ponadto brał udział w projektach dotyczących rozwoju systemu rachunków narodowych w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech w latach 1993-1994. Jest współautorem 5 książek oraz ponad 50 artykułów naukowo-badawczych.
 
Katarzyna Dąbrowska
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Bankowości i Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach stypendium Fundacji Dekabana-Liddle staż na University of Glasgow; uczestnik specjalistycznych kursów krajowych i zagranicznych na temat integracji europejskiej i międzynarodowych rynków finansowych. Autor i współautor prac obejmujących problematykę rozwoju finansowego, bankowości oraz wpływu kapitału zagranicznego na rozwój gospodarek krajów transformacji systemowej.
 
Dariusz Filar
Dariusz Filar jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Znany jest jako wykładowca i seminarzysta w Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych. Jest autorem książki pt. "Debata nad podziałem dochodu w rozwiniętych gospodarkach kapitalistycznych" (Uniwersytet Gdański, 1989). W latach 1992-1997 był szkoleniowcem w polsko-szwarcarskim projekcie wspierającym przedsiębiorczość, natomiast w okresie od 1998 do 2001 roku nauczał ekonomii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Warszawie. Obecnie jest głównym ekonomistą banku Pekao S.A. Aktualne badania naukowe prof. Filara koncentrują się na finansach międzynarodowych oraz rozwoju korporacji transnarodowych. Jego prace publikowane były m.in. w "Wall Street Journal", "Euromoney", "Mid-Atlantic Journal of Business", "International Economic Scoreboard" oraz licznych czasopismach polskich. Od 1983 roku jest członkiem rady wydawniczej kwartalnika "Przegląd Polityczny".
 
Marcin Gruszczyński
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku na stypendium Fundacji Dekabana-Liddle na University of Glasgow. Szkoły letnie na Central European University w Budapeszcie (1999, 2000). Badania krajowe oraz międzynarodowe (ostatnio: 2001/2002-Corporate Governance Risk in Central Europe, część polska, we współpracy z Charles University w Pradze, Budapest University of Economic Sciences and Business Administration oraz instytutem INEKO w Bratysławie). Ważniejsze publikacje: Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, PWN 2002, Ceny transferowe oraz błędne fakturowanie w handlu zagranicznym Polski z krajami Unii Europejskiej, Bank i Kredyt 7/2002 (wspólnie z Katarzyną Dąbrowską), Kapitał zagraniczny a transformacja sektora finansowego w Polsce, PWN 2001 (wspólnie z Katarzyną Dąbrowską), ABC kryzysu walutowego, Bank i Kredyt 5/1999.
 
Marek Góra
Marek Góra jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej (SGH), gdzie uzyskał doktorat i habilitował się. Od 1984 r. wykłada i prowadzi badania naukowe na SGH. Obecnie prowadzi wykłady z takich dyscyplin jak: makroekonomia, ekonomika systemów emerytalnych oraz ekonomika pracy dla doktorantów. W trakcie kariery naukowej ukończył badania w London School of Economics, na Erasmus University Rotterdam oraz w Ifo Institute for Economic Research (Instytut Badań nad Gospodarką Ifo) w Monachium. Jest współpracownikiem William Davidson Institute, University of Michigan. Autor wielu artykułów w dziedzinie ekonomiki systemów emerytalnych, ekonomiki pracy, bezrobocia, rozwiązań politycznych w zakresie rynku pracy oraz problemów makro- i mikroekonomicznych związanych z przekształceniami w Europie Środkowej i Wschodniej. Marek Góra jest autorem (wraz z Michałem Rutkowskim) projektu polskiej reformy emerytalnej o nazwie Security through Diversity oraz kieruje zespołem ekspertów, który opracował reformę. Do chwili rozwiązania był dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Reforma opracowana przez zespół Marka Góry weszła w życie w Polsce z dniem 1 stycznia 1999 r. Nadal pracuje nad polską reformą; jednocześnie zaangażowany w prace nad reformą emerytalną w Macedonii i na Słowacji. Marek Góra współpracował także z Departamentem Edukacji, Pracy i Spraw Społecznych OECD (1992-1993). Jest członkiem międzynarodowych organizacji, takich jak Europejskie Towarzystwo Ekonomiczne (European Economic Association) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów w dziedzinie Ekonomiki Pracy (European Association of Labour Economists).
 
Mirosław Gronicki
Ukończył studia ekonomiczne w 1972 roku na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł doktora uzyskał w 1977 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1987 do 1993 roku pracował w zagranicznych instytucjach naukowych: Uniwersytecie Pennsylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze (CERGE) oraz ICESAD w Kitakyushu. Był zatrudniany przez szereg organizcji międzynarodowych (Bank Światowy, ONZ, UE) oraz firmy konsultingowe. Po powrocie do kraju do końca 1998 r. pracował jako makroekonomista w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Od 1 stycznia 1999 r. współpracuje z CASE. W Fundacji CASE kierował kilkoma projektami badawczymi dot. analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgizji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek.
 
Witold Jakóbik
Witold Jakóbik, profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 1992-1999 kierował Zakładem Ekonomicznej i Politycznej Transformacji ISP PAN, a w okresie 1991-1992 był profesorem w Instytucie Finansów. Od lat 90. dziedziną jego zainteresowań stały się dylematy transformacji systemowej oraz wpływ zmian instytucjonalnych na strukturę przemysłową w Polsce.
Prezentował referaty na konferencjach w Wildze (1991-1992), a następnie we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta organizował interdyscyplinarne konferencje poświęcone przemianom w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach badawczych, prezentując liczne referaty na konferencjach zagranicznych oraz publikując artykuły na Węgrzech, w Bułgarii, Rosji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w dyskusjach modelowych, toczonych w kraju na łamach "Życia Gospodarczego". Syntezę badań nad transformacją systemową zawarł w opracowaniach: Dynamics of the Economic Transition in Poland. An Attempt at Interpretation, "International Advances in Economic Research" 1999, vol. 5, nr 2, s. 166-178; Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
Janusz Jankowiak
Janusz Jankowiak - ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej, doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku i Komisji Europejskiej w Brukseli i Lizbonie. Obecnie główny ekonomista grupy BRE Banku. Wcześniej, między innymi, główny ekonomista Westdeutsche Landesbank Polska, współpracownik Fundacji Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), a w latach 1995-1997 redaktor naczelny tygodnika "Gazeta Bankowa".
 
Stanisław Kluza
Stanisław Kluza, doktor nauk ekonomicznych (2001). Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość. Pracownik naukowy Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej (od 1994). Stypendia i nagrody: Dyplom Top Ten SGH (1995), Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998), Stypendium Fulbrighta na Washington Univ. w Saint Louis (1999-2000), Stypendium Dekaban-Liddle na Glasgow Univ. w Szkocji (2001), Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską w dziedzinie ekonomii (2002). Doświadczenie zawodowe (wybrane): SGH, BGŻ, McKinsey&Co, Elektrownia Siersza (członek Rady Nadzorczej), Unilever.
 
Ryszard Kokoszczyński
Jest dyrektorem Biura Badań Makroekonomicznych Narodowego Banku Polskiego oraz adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował i uzyskał doktorat. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim modelowania makroekonomicznego i ekonomii monetarnej, a także bankowości. Tej również tematyce poświęcone są prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas oraz ok. 50 publikacji naukowych i publicystycznych. Ryszard Kokoszczyński odbył liczne staże zagraniczne, zarówno o charakterze naukowym (European University Institute we Florencji, University of Birmingham, Institut für Weltwirtschaft w Kilonii, Studienzentrum Gerzensee w Szwajcarii), jak i praktycznym (General Workers` Union na Malcie, Dresdner Bank we Frankfurcie, Bank Światowy w Waszyngtonie). Brał również udział w pracach kilku międzynarodowych ciał kolegialnych przygotowujących projekty reform międzynarodowego systemu finansowego (G-22 i inne). Był również członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przewodniczącym rady Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKO BP. Członek kolegium redakcyjnego "Banku i Kredytu" oraz Council of Management SUERF
 
Zsolt Kondrat
Dyrektor Działu Analiz Rynku Pieniężnego w Departamencie Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Węgier. Prowadzi badania oraz inicjuje zmiany w instrumentach polityki pieniężnej. Zajmuje się ramami polityki monetarnej, mechanizmami transmisji polityki monetarnej na rynki pieniądza, strukturą i funkcjonowaniem rynków pieniądza oraz informacją płynącą z rynków pieniężnych i kapitałowych. Ważniejsze publikacje: "Wpływ metod aukcyjnych na równowagę budżetową" w "Economics Review" (po węgiersku); edytor i autor rozdziału "Cele polityki monetarnej" w publikacji "Polityka monetarna Węgier".
 
Eugeniusz Kwiatkowski
Kierownik Zakładu Współczesnych Teorii Ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1999 - 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, zaś w 2002 r. został wybrany prorektorem UŁ. Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomiki handlu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1969, podjął pracę w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1976 r., doktora habilitowanego w 1989 r., zaś tytuł naukowy profesora w 2002 r. Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się wokół problematyki rynku pracy, bezrobocia oraz polityki państwa na rynku pracy. Opublikował ponad 150 prac naukowych, w tym 3 książki samodzielne. Ostatnio wydana książka pt. "Bezrobocie. Podstawy teoretyczne" jest ukoronowaniem jego dotychczasowej pracy badawczej. Jest współautorem sześciu podręczników akademickich, m.in. "Podstaw ekonomii" oraz "Elementarnych zagadnień ekonomii". Aktywność naukową i dydaktyczną profesora wzbogaca jego duże zaangażowanie w charakterze eksperta. Przygotował wiele ekspertyz na temat rynku pracy i bezrobocia dla Międzynarodowej Organizacji Pracy, Banku Światowego, OECD, resortu pracy i Krajowego Urzędu Pracy. Od 1999 r. jest członkiem Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę. W 2002 r. został powołany na członka Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
Kenneth Kuttner
Assistant Vice President Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Absolwent Uniwersytetów Berkeley i Harvard. Doktorat w 1989 roku. Pracownik naukowy wielu uniwersytetów w USA oraz New Economic School w Moskwie. Aktualnie profesor na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na polityce pieniężnej i jej wpływie na gospodarkę i rynki finansowe. Autor artykułów publikowanych w American Economic Review, Journal of Monetary Economics, Review of Economics and Statistics, Journal of futures Markets, Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Brookings Papers on Economic Activity, Oxford Economic Papers oraz Journal of Regional Science.
 
Francesco Lippi
Francesco Lippi jest absolwentem Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Tytuł doktora ekonomii uzyskał w 1997 r. w Instytucie Tinbergen w Rotterdamie. Od 1996 r. pracuje w Departamencie Badań Banku Włoch, gdzie zajmuje się polityką monetarną, inflacją oraz współzależnościami między ustalaniem płac oraz instytucjami pieniężnymi. Jest wizytującym wykładowcą w Instytucie Hoovera w Stanford University. Znany jest jako autor książki Central Bank Independence, Targets and Credibility-Political and Economic Aspects of Delegation Arrangements for Monetary Policy (Niezależność banku centralnego, cele i wiarygodność - polityczne i ekonomiczne aspekty ustalania odpowiedzialności w polityce pieniężnej). Wśród jego najnowszych publikacji można wymienić: Strategic Monetary Policy with Non-Atomistic Wage Setters, Review of Economic Studies (w przygotowaniu), Revisiting the Case for a Populist Central Banker, European Economic Review, 2002 oraz (wspólnie z A. Cukierman) Labor Markets and Monetary Union: A Strategic Analysis, Economic Journal, 2001.
 
Tomasz Łyziak
Tomasz Łyziak jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim: najpierw w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej, a obecnie w Biurze Badań Makroekonomicznych. Jest autorem publikacji dotyczących mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej oraz wykorzystywania danych ankietowych w badaniu oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych.
 
Jan Macieja
Studia wyższe w SGPiS, zakończone w 1958 r. Doktorat obroniony w 1965 r. Praktyki zagraniczne: Visiting Research Fellow w Carnegie - Mellon University i w Chicago University (listopad 1967 - lipiec 1968); Praktyka naukowa w Instytucie Ekonomiki Akademii Nauk ZSRR; Visiting Research Fellow w Seton Hall University (styczeń - lipiec 1973); Visiting Professor w Columbia University - School of International Affairs (styczeń - lipiec 1976) Visiting Research Fellow w Nuffield College - Oxford (styczeń - marzec 1989); Visiting Research Fellow w Manchester University (listopad 1990 - październik 1991). Praca zawodowa: W latach 1958-79 SGPiS (do 1970 r. na stanowisku pomocniczego pracownika naukowego, od 1970 r. na stanowisku docenta; w latach 1979-81 w Komisji Planowania przy R.M. (w latach 1980-81 dyrektor Rządowego Centrum Informatycznego); w latach 1982-1989 w INE-PAN na stanowisku docenta; w latach 1989-1990 Dyrektor Generalny w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; od 1991 r. w INE PAN. Aktualnie Kierownik Zakładu Mikroekonomii. Zainteresowania naukowe: Do 1979 r. kształtowanie proporcji rozwojowych w gospodarce socjalistycznej; w latach 1982-89 możliwości i kierunki reformowania gospodarki socjalistycznej; po 1990 r. transformacja gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji sektorów ciężkich.
 
Wojciech Misiąg
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystki, specjalność ekonometria, 1974. W 1984 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystki. W latach 1974 - 1987 pracownik naukowy Szkoły Głównej Planowania i Statystki. W latach 1984 - 1989 pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1989 - 1994 Wiceminister Finansów w czterech kolejnych rządach. W latach 1992 - 1994 pełnił funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. W Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową od 1994 roku. Pracownik Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A w latach 1994 - 1996. Od 1998 roku przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Życie S.A. Związany z następującymi instytucjami: Raiffeisen Centrobank Polska S.A. 1996, Bank Śląski S.A. 1996 - 1998, Bank Handlowy w Warszawie S.A. od 1998 r., Ekspert Sejmu, Senatu i Banku Światowego.
 
Małgorzata Markiewicz
Małgorzata Markiewicz - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Fundacją Naukową CASE od 1995 r. uczestnicząc w projektach doradczych dla rządów i banków centralnych Kyrgystanu (1996, 1997), Gruzji (1997) i Ukrainy (1995, 1998-2000). Uczestniczy w pracach zespołu CASE przygotowującego kwartalne prognozy makroekonomiczne "Polska Gospodarka -Tendencje, Oceny, Prognozy" i odpowiada za część poświęconą polityce fiskalnej. Stypendystka naukowa ING Banku Śląskiego S.A. Przedmiotem badań i publikacji jest polityka makroekonomiczna z uwzględnieniem zagadnień fiskalnych oraz współzależności między polityką fiskalną i pieniężną.
 
Andrzej Raczko
W 1977 roku ukończył ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie rozpoczął pracę naukową oraz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Do dnia dzisiejszego współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim. Początkowo specjalizował się w teorii wahań koniunkturalnych. Po uzyskaniu na początku lat dziewięćdziesiątych stypendium na London School of Economics zainteresował się polityką pieniężną i analizą rozwoju sektora bankowego. Prace badawcze z tego zakresu pozwoliły mu nawiązać współpracę z Uniwersytetem w Birmingham, Uniwersytetem w Bordeaux oraz jednostkami badawczymi w Pradze, Wilnie, Sofii i Rydze. Karierę bankową rozpoczął w Łódzkim Towarzystwie Kredytowym - Bank S.A. organizując działalność dewizową tego banku. Następnie został awansowany na stanowisko dyrektora departamentu ekonomicznego w Petrobanku S.A. odpowiedzialnego za analizy ekonomiczne, operacje na rynku międzybankowym i operacje na rynku kapitałowym. Kolejny szczebel bankowej kariery zawodowej wiązał się z objęciem stanowiska członka zarządu - dyrektora banku, najpierw w Petrobanku, a po przejęciu pakietu kontrolnego banku przez czebol LG w LG Petro Banku S.A. Od 1999 roku kierował pracami związanymi z organizacją przez PKO Bank Polski SA banku hipotecznego. W październiku 2001 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W resorcie finansów nadzorował prace związane: z długiem publicznym, z systemem finansowym pozyskiwania unijnych środków pomocowych oraz z polityką zagraniczną i negocjacjami z Unią Europejską w zakresie kompetencji Ministerstwa Finansów. W lipcu 2002 roku złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
 
Krzysztof Rybiński
Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (magister) i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister, doktor). Uczestnik specjalistycznych kursów prognozowania i modelowania ekonomicznego w Genewie, Londynie i Cambridge. Był informatykiem w firmie komputerowej w Japonii, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultantem Banku Światowego, konsultantem Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego, Dyrektorem Letniej Szkoły Ekonomii przy Fundacji im. Stefana Batorego, dyrektorem administracyjnym w Centrum Badań Ekonomicznych Europy Środkowej i Wschodniej. W styczniu 1997 został głównym ekonomistą ING Barings, w październiku 2001 głównym ekonomistą w BZ WBK a od czerwca 2002 jest głównym ekonomistą w BPH PBK. Kilkakrotnie wybierany do pierwszej piątki najlepszych ekonomistów zajmujących się Europą Środkowo-Wschodnią i Polską, wybrany najlepszym ekonomistą w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej za 2000 rok. Autor setek publikacji prasowych i specjalistycznych, wielu artykułów naukowych, autor i współautor kilku książek. Często cytowany przez krajowe i zagraniczne media.
 
Wojciech Rogowski
Naczelnik Wydziału w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje w NBP od 2000 r. poprzednio m.in. w Ministerstwie Finansów i Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół struktury rynków, systemu finansowego (bankowego) i corporate governance.
 
Jan Rutkowski
Dr. Jan Rutkowski, ekonomista Banku Światowego, zajmuje się głównie problemami rynku pracy w krajach transformacji gospodarczej. Uczestniczył w wielu projektach Banku Światowego mających na celu reformy strukturalne, w tym reformy rynku pracy (m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Mołdawii i Serbii). Autor licznych opracowań i analiz dotyczacych rynku pracy i programów redukcji bezrobocia w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Autor opracowania "Welfare and the Labor Market in Poland" (1998). Ponadto współautor raportów Banku Światowego dotyczacych Polski: Understanding Poverty in Poland (1995), Reform and Growth on the Road to the EU (1997) oraz najnowszego raportu Poland Labor Market Study: the Challenge of Job Creation (2001). Problematykę rynku pracy w Polsce przedstawił ostatnio w opracowaniu "Rynek pracy w Polsce: percepcja a rzeczywistość" zamieszczonym w książce Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska pod redakcją J. Hausnera i M. Marody (Kraków 2001).
 
Andrzej Sławiński
Profesor w Szkole Głównej Handlowej, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego. W SGH wykłada politykę pieniężną oraz rynki finansowe. Autor i współautor sześciu książek i ponad stu artykułów. Członek Komitetu Polska 2000Plus przy Polskiej Akademii Nauk, prezes Rady Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Szef komisji Forex Club Polska. Stypendysta London School of Economics oraz Carlton University w Ottawie.
 
Włodzimierz Szpringer
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką i prawem konkurencji, a także konkurencją i regulacją w sektorze finansowym. Autor licznych publikacji m.in.: "Polskie regulacje bankowe (perspektywa europejska)" Warszawa, 2000, "Handel elektroniczny (konkurencja czy współpraca?)" Warszawa, 2000, "Europejskie regulacje bankowe" Warszawa, 1997, "Ochrona klienta usług bankowych w UE i w Polsce" Warszawa, 1999, "Bezpieczeństwo systemu bankowego" Warszawa, 2001, "E-commerce - E-banking (wyzwania globalizacji)" w druku. Staże naukowe na uniwersytetach w Tybindze, Konstancji, Augsburgu, Bonn i Grazu. Działalność doradcza na rzecz licznych instytucji m.in. Sejmu RP, KIE, UOKiK, Ministerstwa Gospodarki, NBP, Związku Banków Polskich, Fundacji Edukacji i Badań Bankowych.
 
Ewa Wróbel
Jest doradcą prezesa w Biurze Badań Makroekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Przed podjęciem w roku 1994 pracy w Narodowym Banku Polskim pracowała w Instytucie Planowania, Instytucie Gospodarki Światowej i Instytucie Finansów oraz odbyła roczne studia na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach inflacji i polityki pieniężnej, a ostatnie publikacje dotyczą przede wszystkim modelowania mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce.
 
Andrzej Wernik
Andrzej Wernik urodzony w 1930 r. jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), gdzie w 1964 r. uzyskał doktorat nauk ekonomicznych. W latach 1964 - 1973 pracował w Narodowym Banku Polskim, m. in. jako naczelnik Wydziału Studiów i wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego. W latach 1973 - 1988 pracował w Ministerstwie Finansów jako wicedyrektor, a później dyrektor Departamentu Polityki Finansowej. Od 1988 r. był profesorem w Instytucie Finansów, a w latach 1994 - 1999 dyrektorem tego Instytutu. Równocześnie w latach 1994 - 1992 był doradcą Ministra Finansów. Od 1999 r. jest profesorem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, do której został włączony Instytut Finansów. Prowadzi wykłady z zakresu finansów publicznych. Andrzej Wernik jest autorem około 200 publikacji z zakresu finansów publicznych i polityki ekonomicznej. Jest członkiem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, Rady Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 
Andrzej Wojtyna
Andrzej Wojtyna - profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Makroekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, redaktor naczelny "Gospodarki Narodowej". Autor książek: "Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka", "Szkice o niezależności banku centralnego", "Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii". Współautor kilkunastu książek i autor kilkudziesięciu artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Przebywał na dłuższych stypendiach zagranicznych m.in. w Cambridge University oraz Stanford University.
 


powrót
Copyright © 2002 NBP