NBP

wersja angielska
Tło konferencji Program
konferencji
Prelegenci Rejestracja
28.09.2006 r.
HOTEL WESTIN W WARSZAWIE
9.00 - 9.40
Sesja inauguracyjna:
Dlaczego banki centralne wspierają edukację ekonomiczną i finansową? Prezentacje z perspektyw europejskiej i amerykańskiej.

Przemówienia wyższej rangi przedstawicieli międzynarodowej społeczności banków centralnych na temat znaczenia edukacji ekonomicznej i finansowej obywateli. Prezentacje przedstawione z perspektywy europejskiej i amerykańskiej.
 • Dlaczego banki centralne angażują się w edukację ekonomiczną i finansową?
 • Jakie cele w zakresie edukacji ekonomicznej i finansowej powinny realizować banki centralne?
 • Jakich efektów można oczekiwać w związku z edukacją prowadzoną przez bank centralny?
Prelegenci: Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego; Cathy Minehan, Prezes Federal Reserve Bank of Boston (USA)
9.40 - 10.40
Dyskusja panelowa nr 1
Poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa i zrozumienia zagadnień gospodarczych i ekonomicznych.

Prezentacje ekspertów z różnych krajów na temat wiedzy ekonomicznej i zrozumienia w krajach, z których pochodzą.
 • Różne poziomy świadomości ekonomicznej,
 • Luki w wiedzy i rozumieniu mechanizmów ekonomicznych w społeczeństwie,
 • Przeciwdziałanie błędnej wiedzy ekonomicznej,
 • W jaki sposób czynniki kulturowe i psychologiczne wpływają na metody nauczania i przyswajania zagadnień ekonomicznych i finansowych?
 • Co można zrobić celem przezwyciężenia barier kulturowych i psychologicznych w zakresie nauczania ekonomii i finansów?
 • Wpływ powszechnej edukacji ekonomicznej na sytuację finansową osób fizycznych i gospodarstw domowych oraz na rozwój gospodarczy kraju.
Prelegenci: Robert Duvall, National Council on Economic Education; William Walstad, University Nebraska-Lincoln; Tadeusz Tyszka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
10.40 - 11.00
Prezentacja nr 1
Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Prezenterzy: Filip Wojciechowski i Andrzej Jaszczuk, NBP
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 11.50
Prezentacja nr 2
Economic Education Resource Bank (EERB) - platforma wymiany pomysłów i doświadczeń banków centralnych.

Prezenter: Michał Motyka, Koordynator EERB
11.50 - 13.10
Dyskusja panelowa nr 2
Promocja edukacji ekonomicznej na poziomie ogólnokrajowym

Dyskusja przedstawicieli różnych krajów na temat programów edukacji ekonomicznej i ich promowania celem uzyskania lepszego zrozumienia przez społeczeństwo zjawisk ekonomicznych w gospodarce. Szczególny nacisk położony będzie na zrozumienie przez obywateli sposobu, w jaki polityka monetarna wpływa na ich sytuację ekonomiczną i finansową.
 • Zagadnienia i wyzwania komplikujące edukację ekonomiczną społeczeństw.
 • Rola banku centralnego i innych instytucji publicznych w edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
 • Czy sektor prywatny i publiczny mogą efektywnie współpracować na rzecz wdrożenia powszechnych działań (strategii) na poziomie narodowym?
 • Na jakich zagadnieniach z dziedziny edukacji ekonomicznej powinien skoncentrować się bank centralny?
 • Jak połączyć edukację na temat polityki banku centralnego z szeroką edukacją ekonomiczną społeczeństwa?
Prelegenci: Dariusz Filar, Rada Polityki Pieniężnej, NBP; Robert Duvall, National Council on Economic Education; Joseph Ganley, Bank Anglii; Jae-Jin Park, Ośrodek Edukacji Ekonomicznej, Bank Korei Płdn.
13.10 - 14.40 Lunch
14.40 - 15.10
Prezentacja nr 3
Edukacja ekonomiczna i finansowa w polskich szkołach.

Prezenterzy: Zbigniew Modrzewski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Dariusz Danilewicz, NBP
15.10 - 15.30
Prezentacja nr 4
Amerykańska narodowa strategia edukacji finansowej. (Taking Ownership of the Future - The U.S. National Strategy for Financial Literacy)

Prezenter: Dan Iannicola, Departament Skarbu USA
15.30 - 16.45
Dyskusja panelowa nr 3
Potrzeby i wyzwania edukacji finansowej.

Dyskusja reprezentantów różnych instytucji na temat budowania strategii edukacji w zakresie finansów osobistych i programów na szczeblu krajowym.
 • Powody, dla których edukacja finansowa staje się ważną kwestią w rozwoju społeczeństw.
 • Szczególne wyzwania w promowaniu edukacji finansowej.
 • Współpraca międzynarodowa: co warto wdrażać wzorem innych krajów,
 • Czy sektor prywatny i publiczny mogą efektywnie współpracować na rzecz wdrożenia powszechnych działań (strategii) na poziomie narodowym?
 • Jaki jest główny klucz do sukcesu w edukacji finansowej społeczeństwa?
Prelegenci: Greg Valentine, National Business Educators Association (USA); Barbara Smith, Financial Affairs Division, OECD; John J. Ferrandino, National Academy Foundation (USA); Włodzimierz Grudziński, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
16.45 - 17.15 Przerwa na kawę
17.15 - 17.40
Prezentacja nr 5
Jak pogłębić wiedzę o banku centralnym - Gra symulacyjna na temat polityki monetarnej. Prezenterzy: Tomasz Chmielewski, Adam Kot, NBP
17.40 - 18.00
Prezentacja nr 6
Działalność edukacyjna w zakresie ekonomii i finansów Banku Rezerwy Indii.

Prezenter: Alpana Killawala, Reserve Bank of India
18.00 - 18.20
Prezentacja nr 7
Edukacja finansowa konsumentów.

Prezenter: Bruno Levesque, Financial Consumer Agency of Canada
20.00 OFICJALNE PRZYJĘCIE W GALERII PORCZYŃSKICH

29.09.2006 r.
HOTEL WESTIN W WARSZAWIE
9.00 - 10.30
Dyskusja panelowa nr 4
Wdrażanie programów edukacji ekonomicznej i finansowej na szczeblu krajowym lub lokalnym.

Dyskusja na temat sposobu, w jaki bank centralny może prowadzić ogólnokrajową działalność kierowaną do różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia, dochodach, zamożności i w różnym wieku.
 • Jakie są realne cele?
 • Budowanie akceptacji społecznej i świadomości w zakresie działań banku centralnego.
 • Podstawowe elementy infrastruktury wspierającej rozwój i utrzymanie programów edukacyjnych banku centralnego.
 • Jak zapewnić wystarczające środki finansowe?
 • Kto powinien uczyć - pracownicy: eksperci w zakresie ekonomii i finansów czy pedagodzy?
 • Adresaci działań i instytucje współpracujące
 • Ocena wpływu działań banku centralnego (opracowanie właściwych wskaźników dla ewaluacji programów).
Prelegenci: Steven Malin, Federal Reserve Bank of New York; Federico Rubli Kaiser, Banco de Mexico; Heike Winter, Deutsche Bundesbank; Marcin Polak, NBP
10.30 - 10.50
Prezentacja nr 8
Dni otwarte banku centralnego na przykładzie NBP.

Prezenter: Małgorzata Kloc-Konkołowicz, NBP
10.50 - 11.10
Prezentacja nr 9
Stabilność Cen - dlaczego jest ważna także dla Ciebie? Narzędzie edukacyjne Europejskiego Banku Centralnego.

Prezenter: Elizabeth Ardaillon-Poirier, EBC
11.10 - 11.40 Przerwa na kawę
11.40 - 13.00
Dyskusja panelowa nr 5
Udane krajowe programy edukacji ekonomicznej i finansowej - doświadczenia różnych krajów.
 • Dyskusja na temat przykładowych programów z trzech krajów promujących edukację w zakresie ekonomii lub finansów.
 • Dyskusja na temat celów oraz czynników wpływających na powodzenie programu, produktu lub konkursu.
 • Niezbędna infrastruktura podstawowa i wspierająca.
 • Metody dystrybucji.
 • Wykorzystanie mediów drukowanych i elektronicznych do produkcji i dystrybucji.
 • Wskaźniki oceniające konkretne programy, produkty lub konkursy.
Prelegenci: Edyta Rojcewicz, NBP (Program telewizyjny Złoty dla Zuchwałych - Narodowy test wiedzy ekonomicznej ); Steven Malin, Federal Reserve Bank of New York (The Fed Challenge Competition); Janis Motivans, Bank Łotwy (Money World Visitors Centre)
13.00 - 13.20
Prezentacja nr 10
Muzeum Pieniądza - Jak edukować na temat pieniądza i polityki pieniężnej.

Prezenter: Heike Winter, Bundesbank
13.20 - 13.40
Prezentacja nr 11
Interaktywne Muzeum Ekonomii MIDE) - Nowa inicjatywa edukacyjna Banku Meksyku.

Prezenterzy: Federico Rubli Kaiser, Banco de Mexico i Silvia Singer Sochet, Espacio Cultural y Educativo Betlemitas
13.40 - 14.10
Podsumowanie konferencji:
Edukacja ekonomiczna - związek z realizacją polityki monetarnej przez bank centralny.

Najważniejsze wyzwania dla edukacji ekonomicznej społeczeństw w XXI wieku.
 • Środowisko europejskie i międzynarodowe: globalizacja, rozwój gospodarczy i Strategia Lizbońska a potrzeba edukacji ekonomicznej
 • Realizacja polityki monetarnej a poziom wiedzy obywateli
 • Rozwój rynków finansowych a świadomość finansowa obywateli
 • Wyzwania - rola i zadania banków centralnych w edukacji ekonomicznej i finansowej
Mr. Jürgen Stark, Członek Zarządu i Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
14.10 - 15.40 Lunch
15.40 - 17.30 Nieformalne spotkania i rozmowy na temat edukacji ekonomicznej i finansowej.

[ powrót ]

[ drukuj ]