Bankowość centralna a system finansowy

Warszawa, 7-8 października 2004 r.


Konferencja naukowa NBP


Sprawnie działający system finansowy jest niezbędnym warunkiem szybkiego wzrostu gospodarczego. Jego efektywność i stabilność istotnie przyczyniają się do realizacji głównych celów makroekonomicznych, do których należą stabilność cen oraz zrównoważony wzrost produkcji. Budowa takiego systemu jest zadaniem złożonym, przekraczającym możliwości jednej instytucji i dlatego wymaga zaangażowania całego układu podmiotów, z których każdy jest wyposażony w szczególne kompetencje i określony zakres odpowiedzialności. Wśród tych podmiotów znaczącą rolę odgrywają banki centralne, które od dawna są zainteresowane wspieraniem stabilności systemu finansowego. Jednak ich rola w tym zakresie nie jest precyzyjnie zdefiniowana i może podlegać modyfikacjom w zmieniających się uwarunkowaniach.

Niniejsza konferencja została pomyślana jako forum dyskusji na temat interakcji między bankami centralnymi a systemem finansowym, roli i pozycji banku centralnego oraz wyzwań, które pojawiają się w wyniku globalizacji oraz niestabilności finansowej. Celem konferencji jest również wymiana doświadczeń i poglądów między przedstawicielami banków centralnych a naukowcami. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wystąpienia panelistów i uczestników konferencji przyczynią się do wzbogacenia toczącej się debaty na temat roli banków centralnych w ich relacjach z systemem finansowym.

Sesja pierwsza konferencji będzie poświęcona analizie modeli i narzędzi wykorzystywanych w komunikacji między bankiem centralnym a rynkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Stanów Zjednoczonych w tym zakresie.

Sesja druga będzie dotyczyła sposobów oddziaływania banku centralnego na stabilność systemu finansowego. Analizie i ocenie zostaną poddane zarówno działania podejmowane przez banki centralne podczas kryzysów finansowych i bankowych, jak i ich wpływ na rozwój sytuacji. Zostanie również omówiona tradycyjna, historyczna rola banków centralnych jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Na zakończenie tej sesji poruszona zostanie kwestia roli, którą banki centralne odegrały w ograniczaniu zmienności systemów finansowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Sesja trzecia będzie poświęcona analizie wpływu rynków finansowych na banki centralne, a zwłaszcza zagadnieniom związanym z transmisją impulsów polityki pieniężnej i cenami aktywów.

Podczas sesji czwartej zostaną poddane ocenie nowe wyzwania dla banków centralnych, wynikające z pojawienia się nowej ekonomii, pieniądza elektronicznego, nowych technologii oraz zmian w podaży rządowych papierów wartościowych.

Przedmiotem kończącej konferencję piątej sesji będą doświadczenia wybranych krajów, których udziałem stała się transformacja ustrojowa, w kontekście wpływu banków centralnych na stabilność i rozwój systemu finansowego. Po przeanalizowaniu przypadków Polski, Węgier i Czech zostaną zaprezentowane wnioski oraz podsumowanie.


[ Powrót ]
© 2004 NBP
[ Drukuj ]