Narodowy Bank Polski

Komunikaty

Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Data publikacji strony: 07-06-2019

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M),
które odbyło się 7 czerwca 2019 r., uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie.

Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego – czerwiec 2019 r. W raporcie oceniono, że polski sektor bankowy jako całość funkcjonuje stabilnie i jest odporny na szoki.

Członkowie Komitetu przedyskutowali również źródła ryzyka w polskim systemie finansowym wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w I kwartale 2019 r.

Członkowie Komitetu omówili również wnioski z analiz dotyczących wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych. Obecnie kredyty konsumpcyjne o dużej wartości i długim terminie zapadalności stanowią niewielki odsetek całego portfela kredytowego sektora niefinansowego. Obserwowany jest jednak ich szybki wzrost w strumieniu nowo udzielanych kredytów, co może mieć w przyszłości wpływ na ryzyko w sektorze bankowym. Komitet uznał, że wskazane jest, aby banki dokonywały ostrożnej oceny ryzyka związanego z takimi kredytami oraz weryfikowały cele, na jakie udzielane są te kredyty.

W kontekście obecnych tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych Komitet będzie w dalszym ciągu monitorował ten rynek z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego.

Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem bankowości spółdzielczej w Polsce oraz pożądane kierunki zmian i działań mogących je wspierać. Komitet zgodził się, że potrzebna jest dalsza intensyfikacja starań na rzecz konsolidacji i zwiększenia integracji podmiotów sektora bankowości spółdzielczej.

Członkowie Komitetu podjęli uchwałę ws. przyjęcia dokumentu pt. Strategia polityki makroostrożnościowej. W dokumencie tym Komitet Stabilności Finansowej określa swoje podejście do realizacji zadań ustawowych w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.

Komitet przyjął Informację o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w 2018 r. Raport Komitetu stanowi wypełnienie obowiązków wskazanych w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym i zostanie przekazany Sejmowi RP przez Prezesa NBP, Przewodniczącego Komitetu.

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję